Klimatneutralt drivmedel från skogen

Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri.

I februari 2017 beslutade SCA att söka tillstånd för ett bioraffinaderi invid Östrands massabruk. En ny detaljplan antogs i kommunfullmäktige den 26 november 2018 och den 8 juli 2022 vann miljödomen laga kraft. 

Bilden är ett fotomontage av en möjlig gestaltning av bioraffinaderiet.
Bilden är ett fotomontage av en möjlig gestaltning av bioraffinaderiet. Arkitekt GATUN

Att just Östrand föreslås som lokalisering beror bland annat på att den utbyggda massafabriken ger möjlighet att utnyttja energi och biflöden från massatillverkningen, samtidigt som biprodukter från andra tillverkningsprocesser och skogsbruk kan utnyttjas. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet gör projektet unikt. 

De hållbara drivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Produktion av hållbara drivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.

Det finns ännu inget investeringsbeslut om det blir ett bioraffinaderi på Östrand. Det återstår fortfarande teknisk utveckling innan det är redo att byggas i kommersiell industriell skala. För att vara redo vid ett investeringsbeslut har platsen börjat iordningsställas till industrimark. 

Gothenburg BioRefinery

Till pressmeddelandet