För oss är ständiga förbättringar en självklarhet. Både vad gäller att minska de direkta utsläppen och energiförbrukningen samt att minska på råvaruförlusterna.

Sedan 2012 har vi investerat nästan en halv miljard SEK i sådana åtgärder. Som exempel har vi bytt ut olja mot pellets i våra ångpannor, vilket inneburit att vi minskat oljeförbrukningen med 75 % sedan 2013 och därigenom minskat våra processutsläpp av fossilt CO2 med 58%.

Under 2016 gjorde vi energibesparingar på 31 Gwh vilket motsvarar årsförbrukningen av energi för ca 1 500 svenska hushåll. Vi har också minskat på råvaruförlusterna genom återvinning och nya körstrategier.

Vattenanvändning

Vatten till processen pumpas från den stora Indalsälven som har ett rent och fint vatten. Hälften av vattnet används som kylvatten och den andra hälften i processen. Processvattnet renas för att sen släppas ut i Sundsvallsbukten. Där har vi sen 1970-talet tillsammans med andra industrier och kommunala reningsanläggningar årligen kontrollerat statusen på vattnet. Tack vare de investeringar vi gjort på senare år hade vi 2016 de lägsta utsläppen av suspenderad substans någonsin.

Mätning och jämförelser

Vårt miljöarbete ska kunna mätas och jämföras. Vår miljöprestanda ska vara tydlig, transparent och jämförbar med andra tryckpapperstillverkare. Därför använder vi standardiserade sätt att göra det på:

Carbon Profile

Carbon Profile – Euro-Graph, beskriver vårt kolspår. Det vill säga hur mycket vår produktion, inklusive skogsbruk och transporter, bidrar till utsläpp av fossilt koldioxid. Men även hur mycket koldioxid som lagras i produkten och i skogen. Carbon Profile delas upp på obestruket och bestruket papper.

Paper Profile

Paper Profile är ett frivilligt miljödeklarationsprogram för pappersprodukter. Programmet har utvecklats och tillhandahålls av ledande pappersproducenter. Det omfattar olika miljöaspekter som rör pappersproduktion inklusive produktens beståndsdelar, utsläpp och miljöledning.

Check your Paper

Check your Paper – WWF, är en databas som Världsnaturfonden har sammanställt för att kunder ska kunna jämföra miljöprestanda på olika pappersprodukter. Här jämförs skogsbruk, utsläpp och miljömärkningar. Alla våra tryckpapper finns i databasen. Läs mer här