Samråd avseende vindkraftsetablering

I takt med energiomställningen växer också behovet av mer förnybar energi. I regionen planeras det för elintensiva industrier vilket bidrar till ett ökat elbehov. För att kunna bidra med mer el till regionen avser SCA att söka tillstånd för uppförande av maximalt 22 vindkraftverk vardera med en maximal höjd på 290 meter kring Högsvedjan och Tjärdalsberget i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

Inför ansökan om tillstånd genomför SCA ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Till samrådet för de två projekten bjuds de som kan antas bli särskilt berörda av verksamheterna. Samrådsinbjudan skickas också till myndigheter, lokala föreningar och organisationer. 

Inbjudan till samrådsutställning

Datum: 30 november 2023

Tid: 14.30 – 19.30

Plats: Stödehuset, Stödevägen 4

Läs mer om projektet Högsvedjan i samrådsunderlaget 

Läs mer om projektet Tjärdalsberget i samrådsunderlaget 

Synpunkter

Ni är välkomna att inkomma med synpunkter som lämnas skriftligen till Sweco via E-post eller brev och vi önskar att ha dem senast den 19 januari 2024

E-post: samrad-hogsvedjan@sweco.se

E-post: samrad-tjardalsberget@sweco.se

Postadress: Sweco Sverige AB, att: Anna Norell, Box 110, 903 01 Umeå. 

Märk yttrandet med ”Samråd Högsvedjan” alternativt "Samråd Tjärdalsberget".

Mer information och kontakt

Vid frågor gällande samrådsunderlaget, kontakta Anna Norell.
Tel: 070-921 15 58, e-post: anna.norell@sweco.se

Vid frågor angående projektet, kontakta projektledaren Carina Viklund.
Tel: 076-125 75 26, e-post: carina.viklund@sca.com

Media hänvisas till SCAs Pressjour.
Tel: 060-19 33 01