PLUS Plan

Med en PLUS Plan, en skogsbruksplan från SCA, får du hjälp att ta till vara på alla värden i din skog. Den är ett värdefullt hjälpmedel för dig som vill ha kontroll på din skog och bedriva skogsbruk med en bra virkesproduktion och en väl avvägd naturhänsyn.

En PLUS Plan är en god hjälp på vägen att nå de mål du har med ditt skogsägande. Med PLUS Planen får du detaljerad information om hur din skog ser ut och hur den växer. Därigenom kan skogens skötas så att du med största sannolikhet både kan öka dina intäkter och sänka dina kostnader i skogsbruket.

Går igenom din fastighet

Arbetet med att ta fram just din unika plan börjar med att du och din virkesköpare från SCA, tillsammans går igenom vilka fastigheter som ska ingå i din plan. Med hjälp av bland annat flygfoton av din fastighet delar vi in fastigheterna i bestånd och gör en beskrivning av bestånden.

Utifrån denna information görs sedan en fältinventering av varje bestånd. Vi samlar in skogliga fakta och beskriver bestånden utifrån flera kriterier, till exempel virkesförråd, trädslagsblandning, ålder och naturvärden. Du får dels en beskrivning av varje bestånd, dels en beskrivning av fastigheten som helhet.

Du bestämmer

Med hjälp av fältinventeringen och inte minst dina egna önskemål sätter du och vår virkesköpare produktions- och miljömål. Du får också konkreta förslag på skötselåtgärder. Alla förslag diskuteras noggrant med dig och bearbetas innan allt material sammanställs. Det är alltid du som bestämmer! Vi ger råd.

PLUS Planen levereras i en pärm där all information om fastigheten finns samlad. I pärmen finns det även kartor över fastigheterna. Om du önskar kan du också få din PLUS Plan digitalt, i pcSKOG Gård som är ett planprogram för skogsägare.

Din PLUS Plan kan även läggas in i en GPS-mottagare. Med den kan du enkelt orientera dig mellan bestånden i din skog.

Möjlighet till certifiering

PLUS Planen är certifieringsanpassad enligt både FSC ® och PEFC ™. Det ger dig möjlighet att ansluta dig till exempelvis SCAs gruppcertifikat och därmed kan du sälja certifierat virke.