share this icon

PLUS Gallring

Genom att gallra kan du öka värdet på din skog. När du väljer en PLUS Gallring får du en gallring som är väl anpassad till beståndet och de önskemål som du själv har. Du och din virkesköpare diskuterar tillsammans hur gallringen bör utformas med hänsyn till dina egna önskemål.

Du måste bestämma om du vill göra en låg-, hög- eller kvalitetsgallring. Vi rekommenderar kvalitetsgallring, men det är givetvis du som bestämmer.

Kvalitetsgallring

Vid en kvalitetsgallring lägger vi fokus på trädens kvalitet och gallrar träd av alla diametrar. Vi inriktar skogsgallringen på främst sjuka, krokiga och skadade stammar. Att ta bort grövre träd av sämre kvalitet gynnar de något klenare träden som har rakare stammar med klenare kvist och därmed högre kvalitet. Kvalitetsgallring ger ett bra netto vid gallringstillfället. Samtidigt främjas det framtida värdet i det kvarvarande beståndet, som också får bra motståndskraft mot skador.

Väl utförd skogsgallring

Arbetet utförs av välutbildade avverkningslag med hjälp av avancerade skördare. Innan arbetet med att gallra i din skog börjar får du ett meddelande hemskickat med bland annat information om hur du kan kontakta arbetslaget.

De avverkningslag som utför arbetet jobbar på ett kvalitetssäkrat sätt. De följer ett särskilt schema med egenkontroller och dessutom gör SCA egna stickprov för att ytterligare säkerställa kvaliteten. Vid PLUS Gallring kontrollerar vi exempelvis skador på mark och träd, grundyta efter gallring samt stickvägsareal.

Skriftlig redovisning

När virket är inmätt vid en industri eller en virkesterminal får du en slutredovisning med information om hur mycket virke som avverkats. Du får även en skriftlig redovisning av de kvalitetskontroller som vi gjort samt uppgifter om exempelvis vilken naturhänsyn som lämnats. De som lämnar dessa besked är det arbetslag som utfört jobbet.