share this icon

Pressmeddelanden SCA

april

2017-04-28 20:00

Val av hemmedlemsstat för obligationer


2017-04-28 08:00

Omvandling av aktier


2017-04-27 08:01

Delårsrapport Q1 2017 SCA Hygiene AB (publ)


2017-04-27 08:00

Delårsrapport Q1 2017


2017-04-27 07:45

Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål

I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.


2017-04-20 19:00

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl 12.00 på Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall (inregistrering från kl 10.30).


2017-04-10 08:00

Förändringar i SCAs finansiella rapportering från och med delårsrapport Q1 2017

I SCAs delårsrapport för första kvartalet 2017 som publiceras den 27 april 2017 kommer hygienverksamheten redovisas som resultat från avvecklad verksamhet för värdeöverföring. SCA kommer även att publicera en delårsrapport för första kvartalet 2017 för SCAs hygienverksamhet, SCA Hygiene AB. Efter den beslutade delningen kommer SCA Hygiene AB att byta namn till Essity. Dessutom kommer finansiell information att publiceras om den kombinerade skogsindustri- och hygienverksamheten.


2017-04-05 16:41

SCA blir två noterade bolag: Skogsbolaget SCA och Hygien- och hälsobolaget Essity

SCA kommer efter beslut på dagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.


2017-04-05 16:37

SCAs årsstämma 2017

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.


2017-04-03 16:10

SCAs förvärv av BSN medical slutfört

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till cirka 1 340 MEUR1). SCA konsoliderar BSN medical från och med den 3 april 2017.


mars

2017-03-30 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2017

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2017 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2017-03-15 18:50

SCA Hygiene AB lånar 2 miljarder euro på obligationsmarknaden

SCA Hygiene AB har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 2 miljarder euro till en genomsnittsränta om 0,98 procent. Obligationerna gavs ut via fyra trancher enligt följande:


2017-03-10 08:00

SCA publicerar bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för hygienverksamheten


2017-03-09 20:00

BSN medicals omsättning och EBITDA för 2016


2017-03-06 07:30

Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. Den 23 februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras idag på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till samtliga aktieägare.


2017-03-01 21:54

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till årsstämma onsdagen den 5 april 2017, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl. 13.30)


februari

2017-02-28 08:00

Omvandling av aktier


2017-02-23 18:30

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017 i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Johan Malmquist och Barbara Milian Thoralfsson. Som ny styrelseledamot föreslår valberedningen Lars Rebien Sörensen. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida.


2017-02-23 17:00

SCA investerar för att ytterligare stärka mjukpappersverksamheten i Mexiko samt barnblöjverksamheten i Europa

För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa.


2017-02-23 15:41

Förslag till utdelning av SCAs hygienverksamhet - Informationsbroschyr publiceras under andra veckan i mars 2017

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsindustriverksamheten. SCAs styrelse har idag beslutat föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på bolagets hemsida www.sca.com under andra veckan i mars för att kort därefter distribueras till samtliga aktieägare.


januari

2017-01-26 08:00

Bokslutsrapport Q4 2016


2017-01-26 07:45

SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter.


2017-01-10 15:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2016-12-22 14:00

SCA avvecklar hygienverksamheten i Indien

SCA har beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget redan har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av SCAs omsättning under 2015.


2016-12-19 07:15

SCA förvärvar BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, för 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis

SCA har ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, från riskkapitalbolaget EQT. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen uppgår till 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.


november

2016-11-25 10:10

Beslut vid möte med innehavare av obligationer utgivna av SCA


2016-11-15 09:00

SCA och Fotografiska i samarbete med hygien i fokus

SCA och Fotografiska i Stockholm har tecknat ett partneravtal som syftar till att lyfta fram hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Samarbetet är i linje med SCAs fokus på hygien, hälsa och välbefinnande samt engagemang i hållbarhetsfrågor och Fotografiskas plattform ”Fotografiska for Life”: bildutställningar och samtal som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen.


oktober

2016-10-27 08:03

Information till innehavare av SCA utgivna obligationer

SCA erbjuder innehavare av obligationer utgivna under bolagets EMTN-program att byta motpart till moderbolaget inom SCAs hygienverksamhet samt att godkänna vissa ändringar i programmet.


2016-10-27 08:02

Kapitalstruktur och utdelningspolicy för SCAs hygienverksamhet

SCA har beslutat om mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy för koncernens hygienverksamhet.


2016-10-27 08:00

SCA delårsrapport Q3 2016


2016-10-25 09:31

SCA utnämnt till världsledande i kampen mot klimatförändringar

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har utnämnts till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”.


2016-10-19 14:30

SCA och UN Foundation sammankallar till dialog om FN:s globala agenda

”UN Foundation Dialog” är det fjärde mötet, med fokus på den globala agendan, som lanserades 2012 av United Nations Foundation i syfte att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling.  SCAs medverkan i år är ytterligare ett led i bolagets engagemang i hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Dialogen och mötet i New York är exempel på hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan åstadkomma global förändring.


2016-10-18 07:00

SCA går med i Ellen MacArthur Foundations CE100-program

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har anslutit sig till Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation, en stiftelse som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi. 


2016-10-04 06:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-10-03 09:00

SCA avvecklar barnblöjsverksamheten i Mexiko

Som en del av SCAs arbete med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet har bolaget beslutat att avveckla barnblöjsverksamheten i Mexiko.

september

2016-09-30 06:00

Omvandling av aktier


2016-09-01 08:00

SCA fortsätter effektivisera mjukpappersproduktionen i Europa

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten har SCA beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. Omstruktureringarna ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper.


augusti

2016-08-31 08:00

Omvandling av aktier


2016-08-24 20:39

Klargörande rörande kapitalstruktur och fördelning av skuldfinansiering

Som kommunicerats tidigare idag, för att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag.


2016-08-24 07:32

Ulf Larsson utsedd till vice vd i SCA

SCAs styrelse har med omedelbar verkan utsett Ulf Larsson, vd för SCAs skogsindustriverksamhet och medlem i koncernledningen, till vice vd i SCA, i tillägg till hans befintliga uppdrag.


2016-08-24 07:30

SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget.


2016-08-22 11:00

SCA integrerar verksamheten i Mellanöstern, Indien och Afrika in i Consumer Goods

SCA integrerar sin affärsenhet MEIA (Mellanöstern, Indien, Afrika) med affärsenheten Consumer Goods för att ytterligare dra nytta av skalfördelar och kunskap samt för att öka effektiviteten. Sammanslagningen av dessa affärsenheter möjliggör synergier och kunskapsöverföring inom konsumentverksamheten.


juli

2016-07-19 12:00

Halvårsrapport 2016


2016-07-01 18:00

SCA reserverar belopp för pågående konkurrens- och skattemål


juni

2016-06-30 08:00

Omvandling av aktier


2016-06-23 17:45

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-06-23 08:00

SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien


maj

2016-05-31 19:05

Beslut av den spanska konkurrensmyndigheten


2016-05-27 19:10

Productos Familia S.A., Colombia

Bolaget Productos Familia S.A., Colombia, där SCA äger 50 procent av aktierna, har meddelats fällande dom av konkurrensmyndigheten i Colombia i en antitrustutredning avseende mjukpappersprodukter. Ärendet som avser Familia och fyra andra bolag på marknaden gäller aktiviteter som pågått fram till 2013. Familia ådöms böter om cirka 170 MSEK.


2016-05-19 17:49

SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 500 MEUR med en löptid på 5 år till en räntekostnad om 0,583 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,55 procentenheter. 


2016-05-19 08:00

SCAs kapitalmarknadsdag 2016

Hygien- och skogsindustriföretaget SCA håller idag kapitalmarknadsdag i Stockholm. Under dagen beskriver SCAs vd och koncernchef och andra medlemmar av koncernledningen bolagets strategi och arbetet med lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. Strategin och de finansiella målen är oförändrade. SCAs affärsenheters andel av koncernens nettoomsättning under Q1 2016 presenteras under dagen och i detta pressmeddelande.


2016-05-04 08:00

SCA utser ny chef för Global Hygiene Category

SCA har utsett Georg Schmundt-Thomas till ny chef för Global Hygiene Category. Han kommer globalt att ansvara för SCAs kund- och konsumentvarumärken samt för innovation inom hygienverksamheten. Georg Schmundt-Thomas kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Magnus Groth. Han tillträder sin tjänst 1 augusti 2016.


april

2016-04-29 17:45

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2016-04-29 08:00

Omvandling av aktier


2016-04-28 08:00

Delårsrapport Q1 2016


2016-04-14 16:40

SCAs årsstämma 2016

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Aula Magna i Stockholm.


2016-04-05 08:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-04-01 02:08

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda slutförs

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) förväntas slutföras idag, den 1 april. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


mars

2016-03-31 08:00

Omvandling av aktier


2016-03-22 17:45

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning


2016-03-09 19:35

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 14 april 2016, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm (inregistrering från kl 13.30).


februari

2016-02-16 08:15

Valberedningens förslag till styrelse inför SCAs årsstämma 2016

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson. Leif Johansson har avböjt omval. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen Ewa Björling, Maija-Liisa Friman och Johan Malmquist. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida. 


januari

2016-01-29 08:00

Omvandling av aktier


2016-01-28 08:00

Bokslutsrapport 2015


2016-01-21 15:37

SCAs förvärv av Wausau Paper Corp. slutfört

SCAs förvärv av Wausau Paper, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare har slutförts för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD.  SCA kommer att konsolidera Wausau Paper från och med den 21 januari, 2016.


2016-01-20 23:00

Aktieägarna i Wausau Paper Corp. godkänner försäljningen av Wausau, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, till SCA


2016-01-13 09:32

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda godkänd

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited ("Vinda") har godkänts av Vindas oberoende aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras den 1 februari, 2016. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


december

2015-12-30 08:00

Omvandling av aktier


2015-12-21 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


november

2015-11-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2015-11-17 22:35

Amerikanska konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Wausau Paper Corp.

Stockholm, Sverige och Mosinee, Wisconsin, USA 17 november 2015 -- SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA), ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och Wausau Paper Corp. (“Wausau Paper”) (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, meddelar i dag att antitrustansökan godkänts avseende SCAs förvärv av Wausau Paper för 10,25 USD per aktie, eller en total köpeskilling om 513 MUSD (cirka 4,2 miljarder SEK) på kontant.


2015-11-03 08:55

SCA säljer sitt innehav i AB Industrivärden


oktober

2015-10-29 08:00

Delårsrapport Q3 2015


2015-10-29 07:45

SCA avser stänga pappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk och gör nedskrivning av anläggningen

SCA avser stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och gör en nedskrivning av anläggningen. Effektiviseringsåtgärder genomförs vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund. Stängningen, nedskrivningen och effektiviseringsåtgärderna innebär totala kostnader uppgående till cirka 1,4 miljarder SEK och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 MSEK, varav cirka 120 MSEK är minskade avskrivningar, med full effekt 2017.


2015-10-29 07:30

SCA utser ny HR-direktör

SCA har utsett Anna Sävinger-Åslund till ny HR-direktör (Senior Vice President, Group Function Human Resources) för koncernen.


2015-10-29 01:19

SCA avyttrar sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, stärker sitt samarbete med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) genom att integrera sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


2015-10-23 08:00

SCA avyttrar ägandet i Bromma Business Jet

SCA avyttrar tillsammans med övriga delägare affärsflygbolaget Bromma Business Jet till Kvalitena, ett svenskt investmentbolag med inriktning på fastigheter.

2015-10-13 08:00

SCA förvärvar Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, för 513 MUSD kontant


2015-10-01 15:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2015


september

2015-09-11 10:00

SCA branschledare i Dow Jones hållbarhetsindex

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA har inkluderats i Dow Jones Sustainability Indices, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. SCA har kvalificerat sig till både Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index och dessutom utnämnts till branschledare inom sektorn för Household Products.


2015-09-10 08:00

Gordana Landén slutar på SCA för ny tjänst i globalt börsnoterat bolag

Gordana Landén, SCAs HR-direktör och medlem av koncernledningen, kommer att lämna sin tjänst i bolaget för ett nytt uppdrag i ett globalt börsnoterat bolag.


2015-09-07 01:08

Christoph Michalski utsedd till vd för Vinda

Christoph Michalski, chef för enheten SCA Global Hygiene Category, har utsetts till vd för Vinda International Holdings Limited, med tillträde den 1 oktober, 2015. Utnämningen innebär ett tydligt åtagande för såväl, SCA som Vinda, att stärka det långsiktiga samarbetet. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.


augusti

2015-08-28 17:45

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2015-08-28 08:00

SCA vidareutvecklar hygienorganisationen

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att öka tillväxten, innovationstakten och för att stärka konkurrenskraften ytterligare inom SCAs hygienverksamhet kommer bolaget den 1 januari 2016 genomföra följande vidareutveckling av hygienorganisationen:


2015-08-28 08:00

SCA vidareutvecklar organisationen och investerar

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har SCA beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Vad gäller Skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark som idag ägs av SCA sammanföras i en och samma division. Beslut har även tagits att investera i ökad kapacitet för massaproduktion inom skogsindustriverksamheten.


2015-08-19 19:00

SCA avvecklar produktionsanläggning i Frankrike

Som en del av SCAs pågående kostnadsbesparingsprogram relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer SCA avveckla produktionsanläggningen för mjukpapper i Saint-Cyr-en-Val, Frankrike.


juli

2015-07-31 10:00

Omvandling av aktier


2015-07-16 12:03

SCA investerar i Brasilien

SCA kommer att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. Produktionsstart är planerad till 2016.


2015-07-16 12:00

Halvårsrapport 2015


juni

2015-06-27 08:00

Kronprinsessan Victoria seglar med Team SCAs kvinnliga besättning i Göteborg

Kronprinsessan Victoria seglar idag In-Port Race tillsammans med de kvinnliga professionella seglarna i Team SCA som deltar i havskappseglingen Volvo Ocean Race.


2015-06-16 14:30

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2015-06-04 11:00

Kronprinsessan Victoria möter Team SCAs kvinnliga besättning i Portugal

Kronprinsessan Victoria som är på besök i Portugal, kommer i samband med detta träffa SCA och deras kvinnliga professionella seglare i Team SCA som deltar i havskappseglingen Volvo Ocean Race.


2015-06-02 15:45

SCA lånar 1,5 miljarder kronor på obligationsmarknaden

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 1,5 miljarder kronor med en löptid på 4 år. Obligationen består av två trancher. En tranch om 900 miljoner kronor  med fast ränta om 0,7925 procent och en tranch om 600 miljoner kronor med rörlig ränta som löper till 3 månaders STIBOR +0,50 procent årligen.


maj

2015-05-29 10:00

Omvandling av aktier


2015-05-19 14:54

SCA kommenterar uppgifter i svensk media om samägda bolaget Productos Familia S.A.

Konkurrensmyndigheten i Colombia utför antitrustutredning där bolaget Productos Familia S.A. ingår. Bolaget är noterat på börsen i Colombia. SCA äger 50 procent av Productos Familia S.A.


2015-05-04 07:50

Meddelande från SCA:s styrelseordförande


april

2015-04-30 17:45

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2015-04-30 07:30

Delårsrapport Q1 2015


2015-04-27 07:50

Meddelande från SCA:s styrelseordförande


2015-04-15 19:27

SCAs årsstämma 2015

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.


2015-04-08 08:35

Styrelsens kommentarer med anledning publicerade granskningsrapporter – slutsatsen är att SCAs företrädare  följt svensk lag och bolagets policys

Under vintern 2014/2015 har det riktats kritik mot företrädare för SCA i svensk media. Denna rapportering har huvudsakligen rört frågor kring bolagets högsta företrädares användande av affärsflyg och representationsjakt. Som en följd av detta beslutade SCAs styrelse att tillsätta två oberoende granskningar. Den ena har genomförts av det av aktieägarna utsedda revisionsbolaget PwC och den andra har genomförts av Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte, och Johan Munck, f.d. Justitieråd. Utredarna har nu presenterat sina respektive rapporter. Styrelsen noterar att granskarna har funnit att bolaget och dess företrädare har följt svensk lag och bolagets policys. Bolagets revisorer har även lämnat en ren revisionsberättelse för år 2014. Vidare har utredarna funnit att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot enskilda personer och att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och tidigare verkställande direktören.


2015-04-01 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


mars

2015-03-31 10:00

Omvandling av aktier


2015-03-23 18:04

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning


2015-03-10 19:25

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma onsdagen den 15 april 2015, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl. 13.30)


2015-03-04 11:42

SCA och vd Magnus Groth inviger bolagets första produktionsanläggning i Indien

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har i dag invigt sin första produktionsanläggning i Indien för personliga hygienprodukter och mjukpapper. SCA har varit verksamt på den indiska marknaden sedan slutet av 2013.


2015-03-02 07:59

Nya medlemmar i SCAs koncernledning

Efter utnämningen av Magnus Groth till ny koncernchef och VD för SCA har Volker Zöller idag utsetts till chef över SCAs affärsenhet Consumer Goods Europe, samt medlem i SCAs koncernledning. Volker Zöller tillträder sin nya tjänst idag och ersätter därmed Magnus Groth i hans tidigare roll. SCA meddelar även att Ulrika Kolsrud och Donato Giorgio från och med idag kommer att ingå som nya medlemmar i koncernledningen.


februari

2015-02-27 10:00

Omvandling av aktier


2015-02-26 17:06

SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden


2015-02-10 19:12

Mats Berencreutz, vice VD i SCA, går i pension


2015-02-10 18:35

Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars.


2015-02-10 18:30

Jan Johansson avgår som VD och koncernchef för SCA

I samband med ett styrelsesammanträde i dag meddelas att Jan Johansson kommer att frånträda som VD och koncernchef för SCA.


januari

2015-01-30 14:00

Omvandling av aktier


2015-01-30 08:00

Bokslutsrapport 2014

SCAs bokslutsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2014 är offentliggjord.


2015-01-26 21:12

Ytterligare oberoende granskare utsedd


2015-01-22 08:23

Förslag till ny ordförande i SCA

Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor.


2015-01-19 22:50

SCA:s VD kommenterar styrelsens beslut om kompletterande oberoende granskning


2015-01-19 20:00

Beslut om granskning

SCAs styrelse har idag, efter samråd med företrädare för institutionella aktieägare* och Industrivärden, beslutat att en ytterligare oberoende granskning avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg ska inledas.


2015-01-08 13:30

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2014-12-30 13:56

Angående pågående skatteprocess


2014-12-30 10:00

Omvandling av aktier


2014-12-16 17:38

SCAs ordförande lämnar sitt styrelseuppdrag 2016


2014-12-16 17:20

SCA:s styrelse har beslutat att genomföra en extra granskning av affärsflyget genom av aktieägarna utsedda revisorer


november

2014-11-28 14:36

SCA och affärsflyg - 28/11

Under förmiddagen har SCA tagit initiativ till information per telefon med svenska, institutionella ägare under VD Jan Johanssons ledning för att ge möjlighet att svara på frågor. SCA vidareutvecklade den information och de svar som igår gavs till media bland annat utifrån Svenska Dagbladets uppgifter om fyra speciella resor. SCA svarade igår att ”dessa resor har kontrollerats och även de faller inom ramen för den policy SCA har”. Det har varit tjänsteresor.


2014-11-28 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-11-27 08:00

SCA lanserar Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper

SCA har utvecklat Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper i sin produktfamilj Sustainable Packaging. Ett papper som ger tryckbarhet i klass med exklusiva tidskrifter och som har en av marknadens bästa miljöprofil.


2014-11-27 08:00

SCA lanserar Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper

SCA har utvecklat Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper i sin produktfamilj Sustainable Packaging. Ett papper som ger tryckbarhet i klass med exklusiva tidskrifter och som har en av marknadens bästa miljöprofil.


2014-11-17 07:30

SCA och WSSCC ingår partnerskap för att bryta tystnaden kring mens

SCA, det ledande globala hygien och skogsindustriföretaget, och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), det enda FN-organ med fokus på sanitet- och hygienbehov hos utsatta och marginaliserade människor, har idag ingått ett innovativt nytt partnerskap för att bryta tystnaden kring menstruation för kvinnor och flickor runt om i världen. SCA och WSSCC kommer gemensamt att arbeta för att utbilda inom mensfrågor och vikten av god hygien.


oktober

2014-10-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-10-29 08:00

SCAs delårsrapport Q3 2014


2014-10-16 13:40

SCA får högsta möjliga betyg i Climate Disclosure Leadership Index

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA har ännu en gång fått ett erkännande som föregångare i klimatrapportering med kvalitet och djup till både investerare och till marknaden i stort. Resultatet meddelades i går i samband med CDP Climate Leadership Awards-seminariet i Stockholm.


2014-10-07 10:00

SCAs Hygiene Matters 2014 konsumentundersökning; Fortsatt globalt behov av ökad tillgång till hygienprodukter och kunskap om hygien

Hygiene Matters 2014 är den fjärde internationella undersökningen utförd av det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA. Syftet är att öka medvetenheten bland beslutsfattare, experter och allmänhet globalt, om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande. SCA har också som mål att bidra till en mer kunskapsbaserad offentlig dialog som stärker möjligheterna till förbättrad hygien för kvinnor, män och barn över hela världen. I Hygiene Matters 2014 har temat varit ”Kvinnor och hygien”.


2014-10-02 10:00

Team SCA i global seglingstävling för att öka kännedomen om SCA - InPort Race den 4 oktober är startskottet för Volvo Ocean Race

SCA fortsätter sin resa som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag för att öka kännedomen om att SCA är företaget bakom starka kund- och konsumentvarumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Team SCA i Volvo Ocean Race spelar en viktig roll i denna resa.

Team SCA, den första kvinnliga besättningen på över ett decennium, inleder sitt deltagande i Volvo Ocean Race med det första InPort Racet den 4 oktober i Alicante, Spanien. Prins Carl Philip och SCAs VD och koncernchef, Jan Johansson, kommer att gästa teamet ombord. För att ytterligare öka kännedomen om SCA och för att träffa konsumenter, kunder och andra viktiga intressenter öppnar idag även SCAs Paviljong på Volvo Ocean Race festivalområde.


september

2014-09-30 13:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-09-30 11:30

Följ hur Team SCAs kvinnliga besättning förbereder sig för Volvo Ocean Race – Visas nu på TV3

”No Ordinary Women” är en unik TV serie i fyra delar om Team SCA’s fantastiska havskappseglande kvinnors förberedelser för att ta sig an den tuffaste, nio-månader långa, maratonseglingen runt jorden, Volvo Ocean Race. Se vad som driver Team SCA att segla i det första kvinnliga Volvo Ocean Race laget på 12 år. Varje avsnitt visar också ett par av besättningsmedlemmarna i deras hemmamiljöer, där de berättar om vilka val de måste göra för att vara med i denna extrema utmaning. Serien är producerad av Strix Television och visas denna vecka på TV3. Serien kan också ses på TV3 Play.


2014-09-29 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2014-09-12 10:40

SCAs och Vindas sammanslagning av hygienverksamheter i Kina godkänd

SCAs, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), överenskommelse med Vinda om att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda har idag godkänts av Vindas oberoende aktieägare.


augusti

2014-08-29 10:26

SCA investerar cirka 500 MSEK i ny såglinje på Tunadals sågverk

SCA investerar cirka 500 MSEK i en ny såglinje på Tunadals sågverk. Genom denna investering kommer produktionen på sågverket att kunna öka till 540 000 kubikmeter sågade trävaror av gran.


2014-08-29 10:26

SCA investerar cirka 500 MSEK i ny såglinje på Tunadals sågverk

SCA investerar cirka 500 MSEK i en ny såglinje på Tunadals sågverk. Genom denna investering kommer produktionen på sågverket att kunna öka till 540 000 kubikmeter sågade trävaror av gran.


2014-08-29 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-08-28 14:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2014-08-25 16:50

HKH Kronprinsessan Victoria - gudmor för Team SCAs kvinnliga besättning och båt

SCA är hedrade att meddela att Kronprinsessan Victoria är gudmor för Team SCAs besättning och båt. Kronprinsessan träffade personligen det kvinnliga Team SCA nyligen på SCAs huvudkontor i Waterfront Building i Stockholm, för att diskutera drivkrafter, utmaningar och möjligheter för ett kvinnligt team i en världskappsegling.


juli

2014-07-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-07-18 12:00

Halvårsrapport 2014

1 JANUARI–30 JUNI 2014 (jämfört med samma period föregående år)


2014-07-18 01:30

SCA och Vinda slår samman sina hygienverksamheter i Kina

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), stärker samarbetet med Vinda. SCA kommer att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda.


2014-07-01 09:00

SCA stärker sina kund- och konsumentvarumärken globalt

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA, kommer att från och med den 1 juli 2014 stärka sin redan starka portfölj av kund- och konsumentvarumärken globalt med bolagets SCA-logotyp.


juni

2014-06-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-06-30 07:00

SCAs joint venture bolag i Australien börsnoterat

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCAs joint venture bolag i Australien, Nya Zeeland och Fiji, Asaleo Care, har idag framgångsrikt börsintroducerats på Australian Securities Exchange (ASX). Handel av aktierna kommer att starta den 3 juli.


2014-06-26 14:21

SCA medarbetare seglar havskappseglingen ÅF Offshore Race

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA deltar även i år med två båtar i ÅF Offshore Race. Besättningen består av 14 SCA medarbetare från nio olika länder, och deltagandet är en del i uppladdningen inför höstens start av Volvo Ocean Race, där SCA tävlar med Team SCA och en helt kvinnlig besättning.


2014-06-24 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2014-06-02 07:00

SCA börsintroducerar sitt joint venture bolag i Australien

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA och dess australiensiska partner, Pacific Equity Partners (PEP), har beslutat att börsintroducera sitt joint venture bolag i Australien, Nya Zeeland och Fiji på Australian Securities Exchange (ASX).


maj

2014-05-07 14:30

SCA lanserar två innovativa IT-baserade tjänster för renare toalettutrymmen

SCA med det globala varumärket Tork stärker sin position inom serviceindustrin genom två nya innovativa IT-baserade tjänster: Bloe® och Tork EasyCubeTM. Tjänsterna visar information i realtid från toalettutrymmen om till exempel besöksfrekvens och förbrukning. Tjänsterna underlättar för företag med städning och rengöring som affärsidé.


april

2014-04-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-04-30 09:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans årsredovisning för 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.


2014-04-29 08:00

Delårsrapport Q1 2014


2014-04-10 17:10

SCAs årsstämma 2014

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm


2014-04-08 16:00

SCA Sustainable Packaging startar säljsamarbete med SCA Flex Pack

SCA Sustainable Packaging, Sundsvall och Ortvikens pappersbruk har börjat introducera tre nya Sustainable Packaging produkter på marknaden, SPLENDO, OPERIO och PURO. Dessa produkter är avsedda att användas i såväl wellpappråvara som i flexibla förpackningslösningar.


2014-04-08 16:00

SCA Sustainable Packaging startar säljsamarbete med SCA Flex Pack

SCA Sustainable Packaging, Sundsvall och Ortvikens pappersbruk har börjat introducera tre nya Sustainable Packaging produkter på marknaden, SPLENDO, OPERIO och PURO. Dessa produkter är avsedda att användas i såväl wellpappråvara som i flexibla förpackningslösningar.


2014-04-04 15:46

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


mars

2014-03-25 16:23

SCA första svenska börsbolag att ge ut grön obligation

SCA har som första svenska börsnoterade bolag lånat 1,5 miljard kronor via en grön obligation. Likviden kommer att användas till investeringar inom projekt som har en positiv miljöpåverkan.


2014-03-19 17:45

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2013 på www.sca.com


2014-03-10 08:30

Förändringar i SCAs finansiella rapportering för 2014 till följd av nya och ändrade redovisningsstandarder

Som beskrevs i bokslutsrapporten för 2013 tillämpar SCA från och med första januari 2014 följande nya och ändrade redovisningsstandarder: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 separata finansiella rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.


2014-03-05 18:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)


2014-03-04 10:00

SCA höjer priset på kraftliner

SCA Containerboard höjer priset på samtliga kraftliner-kvaliteter på samtliga marknader med € 50 per ton från den 1 april.


2014-03-04 10:00

SCA höjer priset på kraftliner

SCA Containerboard höjer priset på samtliga kraftliner-kvaliteter på samtliga marknader med € 50 per ton från den 1 april.


februari

2014-02-14 16:00

SCA och Sundsvalls kommun inviger fjärrvärmeprojekt

SCA har investerat 380 miljoner kronor och Sundsvall Energi 100 miljoner i energiprojektet BioCoop, som innebär en fyrdubbling av leveranserna av energi från SCAs fabriker till Sundsvalls fjärrvärmenät och en minskning av oljeanvändningen med 25 000 m3 per år.


2014-02-14 16:00

SCA och Sundsvalls kommun inviger fjärrvärmeprojekt

SCA har investerat 380 miljoner kronor och Sundsvall Energi 100 miljoner i energiprojektet BioCoop, som innebär en fyrdubbling av leveranserna av energi från SCAs fabriker till Sundsvalls fjärrvärmenät och en minskning av oljeanvändningen med 25 000 m3 per år.


januari

2014-01-29 08:00

SCA Bokslutsrapport 2013

SCAs bokslutsrapport 2013 släpptes den 29 januari kl. 08.00.


2014-01-28 10:00

Christina Dahlström 2014 års Alf de Ruvo-stipendiat

Dr Christina Dahlström har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.


2014-01-13 11:20

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2013

Presskonferensen som hålls i samband med att SCA släpper sin bokslutsrapport för 2013 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2013-12-17 12:00

SCA Logistics ökar containerkapaciteten till St. Petersburg och börjar anlöpa Oxelösund med RoRo-fartyg

Från och med slutet av januari kommer SCA Logistics RoRo-linje att varje vecka angöra hamnen i Oxelösund. Det innebär en ny och effektiv linje för containers och RoRo-laster från London och Rotterdam till Mälardalen och sydöstra Sverige. Samtidigt ökar SCA Logistics kapaciteten i sin container-trafik mellan Rotterdam och St. Petersburg.


2013-12-17 12:00

SCA Logistics ökar containerkapaciteten till St. Petersburg och börjar anlöpa Oxelösund med RoRo-fartyg

Från och med slutet av januari kommer SCA Logistics RoRo-linje att varje vecka angöra hamnen i Oxelösund. Det innebär en ny och effektiv linje för containers och RoRo-laster från London och Rotterdam till Mälardalen och sydöstra Sverige. Samtidigt ökar SCA Logistics kapaciteten i sin container-trafik mellan Rotterdam och St. Petersburg.


2013-12-10 13:45

SCA investerar cirka 500 MSEK i Obbola pappersbruk

SCA kommer att investera cirka 500 miljoner kronor i ett nytt kokeri i förpackningspappersbruket SCA Obbola utanför Umeå. Det nya kokeriet är en reinvestering som ger bättre energieffektivitet och förutsättningar för fortsatt utveckling för fabriken.


2013-12-10 13:45

SCA investerar cirka 500 MSEK i Obbola pappersbruk

SCA kommer att investera cirka 500 miljoner kronor i ett nytt kokeri i förpackningspappersbruket SCA Obbola utanför Umeå. Det nya kokeriet är en reinvestering som ger bättre energieffektivitet och förutsättningar för fortsatt utveckling för fabriken.


2013-12-10 13:30

SCA gör stor offertförfrågan om landtransport

SCA Logistics och SCA Global Hygiene Supply annonserar en paneuropeisk offertförfrågan tillsammans om landtransporer i Europa. De transportkontrakt som förfrågan rör uppgår till ca 200 miljoner Euro årligen.


2013-12-10 13:30

SCA gör stor offertförfrågan om landtransport

SCA Logistics och SCA Global Hygiene Supply annonserar en paneuropeisk offertförfrågan tillsammans om landtransporer i Europa. De transportkontrakt som förfrågan rör uppgår till ca 200 miljoner Euro årligen.


2013-12-04 08:31

Lennart Persson, ekonomi- och finansdirektör och vice vd på SCA, går i pension 1 juli 2014

SCAs ekonomi- och finansdirektör och vice vd Lennart Persson går i pension den 1 juli 2014 efter att ha bidragit till SCAs utveckling i en mängd ledande befattningar sedan 1987. Fredrik Rystedt, 49 år, efterträder Lennart Persson. Fredrik kommer att ingå i SCAs koncernledning och anställs från den 1 mars, men tillträder formellt den 1 juli, 2014.


november

2013-11-29 10:30

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2013-11-11 11:53

SCA har slutfört budet på Vinda

SCA har slutfört sitt bud på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda och är nu majoritetsägare med 59,95 procent av aktierna.


2013-11-07 13:04

SCA lanserar Sustainable Packaging

SCA lanserar ett nytt produktområde, Sustainable Packaging. Det omfattar en portfölj av förpackningspapper. De nya produkterna har mycket goda tryckegenskaper och världsledande miljöprofil, samtidigt som de är mycket konkurrenskraftiga.


2013-11-07 13:04

SCA lanserar Sustainable Packaging

SCA lanserar ett nytt produktområde, Sustainable Packaging. Det omfattar en portfölj av förpackningspapper. De nya produkterna har mycket goda tryckegenskaper och världsledande miljöprofil, samtidigt som de är mycket konkurrenskraftiga.


oktober

2013-10-28 12:39

SCA har uppnått över 50 procent av ägandet och fullföljer budet på Vinda

SCA har uppnått 56,33 procent av ägandet i den kinesiska mjukpapperstillverkaren Vinda, vilket innebär att villkoren för fullföljande av budet har uppfyllts.


2013-10-18 08:00

Delårsrapport Q3 2013

SCAs nettoomsättning för de första nio månaderna ökade med 14% exklusive valutaeffekter och avyttringar och uppgick till 66.577 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 15% exklusive jämförelsestörande poster och valutakurseffekter uppgick till 6,885 Mkr (6,224).


2013-10-07 11:00

Acceptperioden på kinesiska företaget Vinda startar idag

Idag distribueras och publiceras det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. I samband med detta startar acceptperioden för Vindas aktieägare.


2013-10-04 13:15

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2013

Presskonferensen som hålls i samband med att SCA släpper sin rapport för det tredje kvartalet 2013 (1 januari till 30 september) kommer också att kunna följas via webcast eller telefon.


september

2013-09-30 14:00

Omvandling av aktier


2013-09-30 10:45

Nytt datum för erbjudandeperioden på kinesiska Vinda

Det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda förväntas distribueras och publiceras senast den 7 oktober 2013.


2013-09-12 08:30

SCA investerar i Indien

SCA kommer att investera cirka 150 MSEK i lokal produktion av hygienartiklar i sydvästra Indien. Planen är att produktionen i SCAs egna fabrik startar under 2015.


2013-09-10 11:00

SCA varslar 25 medarbetare på SCA R&D Centre

SCA varslar 25 av 65 anställda vid sitt FoU-centrum i Sundsvall, SCA R&D Centre. Neddragningen av personal beror på de förändringar och avyttringar SCA gjort under det senaste året och är en del av det effektiviseringsprogram som offentliggjordes 2012.


2013-09-10 11:00

SCA varslar 25 medarbetare på SCA R&D Centre

SCA varslar 25 av 65 anställda vid sitt FoU-centrum i Sundsvall, SCA R&D Centre. Neddragningen av personal beror på de förändringar och avyttringar SCA gjort under det senaste året och är en del av det effektiviseringsprogram som offentliggjordes 2012.


2013-09-09 00:09

SCA kommer att lägga bud på Vinda

SCA har beslutat att lägga ett offentligt kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. Budet villkoras av att SCA uppnår över 50 procent av ägandet i Vinda. SCA är idag näst största ägare i Vinda som är noterat på Hong Kongbörsen.


augusti

2013-08-29 15:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.


2013-08-15 10:21

Ny Group Treasurer utsedd

Carl-Axel Olson, Group Treasurer går i pension den 31 augusti 2013. Till hans efterträdare har Johan Rydin utsetts. 


juli

2013-07-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2013-07-18 11:58

Halvårsrapport Q2 2013

1 JANUARI–30 JUNI 2013 (jämfört med samma period föregående år)


juni

2013-06-28 10:00

Omvandling av aktier


2013-06-24 11:47

Inbjudan till presskonferens Q2

I samband med att SCA släpper sin rapport för det andra kvartalet 2013 (1 januari till 30 juni) hålls i vanlig ordning en presskonferens – vilken också går att följa via webcast eller telefon.


2013-06-24 10:46

SCA försörjer Travis Perkins Group med hyvlade träprodukter

SCA Timber Supply UK och Storbritanniens största byggvarukedja, Travis Perkins
Group, har tecknat avtal om leveranser av hyvlade trävaror med start 2014.


2013-06-24 10:46

SCA försörjer Travis Perkins Group med hyvlade träprodukter

SCA Timber Supply UK och Storbritanniens största byggvarukedja, Travis Perkins
Group, har tecknat avtal om leveranser av hyvlade trävaror med start 2014.


2013-06-18 11:12

SCA investerar i Rundviks sågverk

SCA investerar 22 miljoner kronor i en ny vandringstork på sågverket i Rundvik. Investeringen ger möjlighet till en produktionsökning på sågverket från dagens 250 000 kubikmeter trävaror av gran till 300 000 kubikmeter 2014.


2013-06-18 11:12

SCA investerar i Rundviks sågverk

SCA investerar 22 miljoner kronor i en ny vandringstork på sågverket i Rundvik. Investeringen ger möjlighet till en produktionsökning på sågverket från dagens 250 000 kubikmeter trävaror av gran till 300 000 kubikmeter 2014.


2013-06-03 17:00

SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag lånat 500 MEUR med en löptid på 10 år under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Räntekostnaden uppgår till 2,61 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps + 0,83 procentenheter.


maj

2013-05-31 10:00

Omvandling av aktier


2013-05-24 11:12

SCA har börsens bästa hållbarhetsrapport

SCA har fått pris för börsens bästa hållbarhetsredovisning. Samtliga 58 bolag på börsens Large Caplista ingick i undersökningen. Juryn bestod av personer med erfarenhet inom CSR och hållbarhet och bakom utnämningen står tidningen Miljö Rapporten.


2013-05-20 08:49

SCA tvångsinlöser aktier

SCA tvångsinlöser kvarstående minoritetsaktier i sitt tyska dotterbolag SCA Hygiene Products SE (Societas Europeas), tidigare PWA. Värdet på aktierna uppgår till cirka 1 000 MSEK, enligt en oberoende värdering.


april

2013-04-30 10:00

Omvandling av aktier


2013-04-29 08:00

Delårsrapport Q1 2013

Avser perioden 1 Januari-31 mars 2013.


2013-04-26 10:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2013-04-20 23:00

Seglingslegenden Magnus Olsson har gått bort

Magnus Olsson (64), en av de största inom den internationella seglingsvärlden och coach för Team SCA, har avlidit på ett sjukhus i Spanien. Hans familj och vänner var vid hans sida.


2013-04-19 17:29

SCAs försäljningar av tidigare Georgia-Pacific-enheter godkända

I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet sommaren 2012 ställde EU-kommissionen krav på vissa avyttringar inom konsumentmjukpapper. Detta kommunicerades i ett pressmeddelande den 19 juli 2012. EU-kommissionen har nu godkänt samtliga försäljningar.


2013-04-10 16:57

SCAs årsstämma 2013

Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.


2013-04-04 10:39

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCA släpper delårsrapport för 1 januari–31 mars 2013 måndagen den 29 april cirka klockan 8.00.


2013-04-02 16:01

Avyttringen av Laakirchen slutförd

SCAs tidigare kommunicerade försäljning av produktionsanläggningen i Laakirchen, Österrike, är nu slutförd.


mars

2013-03-28 10:00

Omvandling av aktier


2013-03-15 08:00

SCA presenterar årsredovisning och uppdaterad logotyp

SCA presenterar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012 på www.sca.com. De senaste åren har SCA omvandlats till ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag med stark och prisbelönt hållbarhetsprofil. I samband med detta vidareutvecklar SCA sin logotyp som kommuniceras i samband med att årsredovisningen offentliggörs.


2013-03-07 09:30

SCA utsedd till de bästa i världen på etik

För sjätte året i rad kvalificerar sig SCA till ett av världens mest etiska företag. Det är det amerikanska Ethisphereinstitutet som varje år grundligt utvärderar flera tusen företag från olika branscher. Ethisphere väljer ut företag som systematiskt arbetar med etiska frågeställningar och visar att de är ett måste för ett företags varumärke och lönsamhet.


2013-03-05 18:15

Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.


februari

2013-02-28 10:00

Omvandling av aktier


2013-02-14 14:00

SCA höjer priset på kraftliner med 40 Euro per ton

SCA Containerboard annonserar en prishöjning på oblekt kraftliner på 40 Euro per ton från den 1 mars i år. Marknaden för förpackningspapper har varit stark under slutet av 2012 och början av 2013. Efterfrågan är god både för oblekt kraftliner och för returfiberbaserad testliner i Europa.


2013-02-14 14:00

SCA höjer priset på kraftliner med 40 Euro per ton

SCA Containerboard annonserar en prishöjning på oblekt kraftliner på 40 Euro per ton från den 1 mars i år. Marknaden för förpackningspapper har varit stark under slutet av 2012 och början av 2013. Efterfrågan är god både för oblekt kraftliner och för returfiberbaserad testliner i Europa.


januari

2013-01-31 10:00

Omvandling av aktier


2013-01-24 12:03

Bokslutsrapport Q4 2012

1 JANUARI–31 DECEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)


2013-01-22 10:00

Simon Utsel 2013 års Alf de Ruvo-stipendiat

Dr Simon Utsel har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor, för sina grundläggande insatser rörande ytmodifiering av träbaserade material.


2013-01-15 12:48

SCA gör största offertförfrågan någonsin om oceanfrakt

Denna vecka annonserar SCA Transforest den största offertförfrågan någonsin rörande långväga containertransport över haven. Den är resultatet av ett samarbete mellan SCA Transforest, SCAs logistikföretag, och samtliga affärsenheter inom SCAs hygienverksamhet, samordnade av SCA Hygiene Global Supply.

2013-01-15 12:48

SCA gör största offertförfrågan någonsin om oceanfrakt

Denna vecka annonserar SCA Transforest den största offertförfrågan någonsin rörande långväga containertransport över haven. Den är resultatet av ett samarbete mellan SCA Transforest, SCAs logistikföretag, och samtliga affärsenheter inom SCAs hygienverksamhet, samordnade av SCA Hygiene Global Supply.

2013-01-15 11:12

SCAs tryckpapper stärker sin miljöposition

SCA har en ledande miljöprofil på sina tryckpappersprodukter. Nu stärks positionen ytterligare genom att alla papperskvaliteter förutom tidningspapper, märks med EUs miljömärke, EU Ecolabel, kategorin kopieringspapper och grafiskt papper.

2013-01-15 11:12

SCAs tryckpapper stärker sin miljöposition

SCA har en ledande miljöprofil på sina tryckpappersprodukter. Nu stärks positionen ytterligare genom att alla papperskvaliteter förutom tidningspapper, märks med EUs miljömärke, EU Ecolabel, kategorin kopieringspapper och grafiskt papper.

december

2012-12-28 10:30

2012-12-28: Omvandling av aktier


2012-12-20 14:58

2012-12-20: Inbjudan till SCAs bokslutsrapport 2012

SCAs bokslutsrapport för 2012 offentliggörs torsdagen den 24 januari 2013 cirka klockan 12.00. En presskonferens kommer att hållas klockan 13.30.

2012-12-19 09:01

SCA Forest Products och Heinzel Group inleder försäljningssamarbete

Heinzel Group avser förvärva SCAs tryckpappersbruk i Laakirchen, Österrike. SCA och Heinzel har också beslutat att inleda samarbete rörande försäljning och marknadsföring av tryckpapper, massa, kraftliner och flexibla förpackningsprodukter. En effekt av detta blir att SCAs försäljningskontor för tryckpapper i Italien och Polen övertas av Heinzel Group.

2012-12-19 09:01

SCA Forest Products och Heinzel Group inleder försäljningssamarbete

Heinzel Group avser förvärva SCAs tryckpappersbruk i Laakirchen, Österrike. SCA och Heinzel har också beslutat att inleda samarbete rörande försäljning och marknadsföring av tryckpapper, massa, kraftliner och flexibla förpackningsprodukter. En effekt av detta blir att SCAs försäljningskontor för tryckpapper i Italien och Polen övertas av Heinzel Group.

2012-12-19 08:25

2012-12-19: SCA avyttrar tryckpappersbruket i Laakirchen

SCA avyttrar det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen till Heinzel Group. I samband med avyttringen inleder bolagen ett försäljningssamarbete.

2012-12-19 08:00

2012-12-19: SCA lanserar effektiviseringsprogram inom Skogsindustriprodukter

Mot bakgrund av det rådande konjunktur- och valutaläget introducerar SCA ett övergripande program för effektivisering av skogsindustriverksamheten. Programmet kommer att leda till årliga resultatförbättringar om 1 300 MSEK med full effekt från och med 2015.

2012-12-17 08:00

2012-12-17: SCA investerar cirka 380 MSEK i ökat samarbete med Sundsvall Energi

SCA har beslutat att investera cirka 380 MSEK i ett utökat samarbete mellan SCAs industrier i Sundsvallsregionen och Sundsvall Energi AB. Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

2012-12-07 11:00

SCA och E.ON i avtal om vindkraftssamarbete

Idag har SCA undertecknat ett samarbetsavtal med E.ON enligt vilket E.ON ska utveckla ett antal vindkraftsprojekt tillsammans med SCA.

2012-12-05 15:00

SCA varslar 55 anställda om uppsägning

SCA varslar cirka 45 anställda vid Ortvikens pappersbruk och cirka tio anställda vid SCA Transforests terminaler i Sundsvall och Umeå om uppsägning. Orsaken är den pressade lönsamheten som gör det nödvändigt att förbättra produktivitet och minska kostnader.

2012-12-05 15:00

SCA varslar 55 anställda om uppsägning

SCA varslar cirka 45 anställda vid Ortvikens pappersbruk och cirka tio anställda vid SCA Transforests terminaler i Sundsvall och Umeå om uppsägning. Orsaken är den pressade lönsamheten som gör det nödvändigt att förbättra produktivitet och minska kostnader.

2012-12-04 16:00

SCA stänger sågverken i Vilhelmina och Holmsund

SCA Timber har inlett förhandlingar om att lägga ned produktionen vid sågverken i Vilhelmina och Holmsund. Det innebär att de 98 anställda vid de båda sågverken varslas om uppsägning.

2012-12-04 16:00

SCA stänger sågverken i Vilhelmina och Holmsund

SCA Timber har inlett förhandlingar om att lägga ned produktionen vid sågverken i Vilhelmina och Holmsund. Det innebär att de 98 anställda vid de båda sågverken varslas om uppsägning.

november

2012-11-30 10:30

2012-11-30: Omvandling av aktier


2012-11-05 08:00

Lönsamhetsfokus vid SCAs kapitalmarknadsdag

Idag håller hygien- och skogsföretaget SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. Koncernens övergripande finansiella mål och strategi ligger fast, med fokus på effektivitet, innovation, tillväxt och hållbarhet. Målet för avkastning på sysselsatt kapital för Mjukpapper och Skogsindustriprodukter ändras. Under de gångna åren har SCA genomfört hygienförvärv och försäljning av bland annat förpacknings-verksamheten. För att ytterligare stärka lönsamheten inleds aktiviteter inom hygienverksamheten för minskade kostnader och förbättrad produktivitet.

oktober

2012-10-31 10:00

2012-10-31: Omvandling av aktier


2012-10-18 07:57

Delårsrapport Q3 2012

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)

2012-10-02 15:00

SCA avyttrar tidningspappersbruket i Aylesford

SCA avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i den brittiska tidningspappersanläggningen Aylesford Newsprint till private equity-bolaget Martland Holdings.

september

2012-09-28 15:10

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 september 2012 offentliggörs torsdagen den 18 oktober cirka klockan 8.00.

2012-09-26 08:33

SCA skär ned förpackningsforskning

SCA R&D Centre i Sundsvall har inlett MBL-förhandlingar om att varsla 20 anställda om uppsägning. Orsaken är att SCA drar ned på sin förpackningsforskning efter det att SCA sålt sin förpackningsverksamhet.

2012-09-26 08:33

SCA skär ned förpackningsforskning

SCA R&D Centre i Sundsvall har inlett MBL-förhandlingar om att varsla 20 anställda om uppsägning. Orsaken är att SCA drar ned på sin förpackningsforskning efter det att SCA sålt sin förpackningsverksamhet.

2012-09-13 15:59

SCA med i Dow Jones hållbarhetsindex

SCA har återigen kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Europe Index, vilket är ett av världens mest välrenommerade hållbarhetsindex.

augusti

2012-08-31 10:00

2012-08-31: Omvandling av aktier


2012-08-30 14:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2012-08-27 08:00

Ny chefsjurist i SCA

SCAs nuvarande chefsjurist, Anders Nyberg, kommer att lämna sin post för ett uppdrag som vice verkställande direktör med ansvar för ägarstyrningsfrågor och juridik i AB Industrivärden.

2012-08-21 13:00

SCA deltar i Volvo Ocean Race 2014-2015

Cirka 80 procent av SCAs konsumenter globalt är kvinnor. Det är ett tungt skäl till att SCA väljer att mönstra en helt kvinnlig besättning i ett av världens mest krävande sportevenemang. SCA deltar med en båt i nästa omgång av jorden runt-kappseglingen Volvo Ocean Race 2014-2015.

2012-08-21 08:30

Inbjudan till pressträff: SCA deltar i globalt sportprojekt


juli

2012-07-31 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-07-19 13:35

Due to technical problems with the telephones the SCA teleconference has been delayed to 14.00 CET.


2012-07-19 12:05

SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet nu slutförd

SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har slutförts. Köpeskillingen uppgår till EUR 1,32 miljarder på skuldfri bas. Den förvärvade verksamheten hade under 2011 en omsättning om EUR 1,25 miljarder.

2012-07-06 10:00

SCA utser ny kommunikationsdirektör

SCA har idag utsett Joséphine Edwall-Björklund till ny kommunikationsdirektör (Senior Vice President) för koncernstab kommunikation.

2012-07-05 13:01

EU godkänner SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

EU-kommissionen har idag, den 5 juli 2012, godkänt SCAs förvärv av Georgia- Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Köpeskillingen uppgår till 1,32 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 4 700 anställda.

2012-07-02 08:00

SCAs avyttring av förpackningsverksamheten är slutförd

SCAs tidigare aviserade avyttring av förpackningsverksamheten, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, har slutförts.

juni

2012-06-29 10:00

Omvandling av aktier


2012-06-19 17:15

Effektivare användning av el och värme sparar massor av energi vid SCA Östrand

Lika mycket energi som det går åt till att värma upp 16 300 villor per år sparar SCA Östrand på att ha effektiviserat energianvändningen i produktionen av pappersmassa.

2012-06-19 17:15

Effektivare användning av el och värme sparar massor av energi vid SCA Östrand

Lika mycket energi som det går åt till att värma upp 16 300 villor per år sparar SCA Östrand på att ha effektiviserat energianvändningen i produktionen av pappersmassa.

2012-06-04 13:30

Inbjudan till telefonkonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 juni 2012 offentliggörs torsdagen den 19 juli cirka klockan 12.00.

2012-06-01 08:25

Tidigare annonserat Everbeauty-förvärv slutfört

SCAs förvärv av det asiatiska hygienbolaget Everbeauty har slutförts. Förvärvet förstärker SCAs marknads- och varumärkespositioner i en av koncernens prioriterade tillväxtregioner. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri basis.

maj

2012-05-31 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-05-25 11:45

EU godkänner SCAs avyttring av förpackningsverksamheten till DS Smith

EU-kommissionen har idag, den 25 maj 2012, godkänt DS Smith’s förvärv av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

2012-05-10 16:30

SCA inför sommarpremie på gran

SCA Skog erbjuder en sommarpremie till skogsägare på 40 kronor/m3fub för grantimmer och FFG, färsk, frisk granmassaved. Premien gäller Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

2012-05-10 16:30

SCA inför sommarpremie på gran

SCA Skog erbjuder en sommarpremie till skogsägare på 40 kronor/m3fub för grantimmer och FFG, färsk, frisk granmassaved. Premien gäller Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

april

2012-04-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-04-27 16:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

 

2012-04-25 08:07

SCA har accepterat DS Smiths formella bud

SCA har accepterat DS Smiths formella bud på att förvärva bolagets förpackningsverksamhet i Frankrike, efter överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.


2012-04-19 18:30

Effektivare och miljövänligare järnvägssystem

SCA Transforest och Hector Rail har tecknat ett flerårigt avtal för järnvägstransporterna från Piteå och Umeå till södra Skandinavien. Det nya samarbetet innebär avsevärt effektivare och miljövänligare transporter, för de drygt 800 000 ton per år som ska hanteras i systemet.

2012-04-19 18:30

Effektivare och miljövänligare järnvägssystem

SCA Transforest och Hector Rail har tecknat ett flerårigt avtal för järnvägstransporterna från Piteå och Umeå till södra Skandinavien. Det nya samarbetet innebär avsevärt effektivare och miljövänligare transporter, för de drygt 800 000 ton per år som ska hanteras i systemet.

2012-04-18 13:05

SCA stärker närvaron i Sydamerika

SCA förvärvar återstående 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.) och kommer därigenom att äga bolaget till 100 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 520 MSEK.


2012-04-12 13:45

Förändringar i SCAs rapporteringsstruktur

Som en följd av den pågående försäljningen av förpackningsverksamheten, exklusive kraftlinerrörelsen i Sverige, kommer vissa förändringar av rapporteringen att ske från och med första kvartalet 2012 och med retroaktiv justering av jämförande perioder 2011 och 2010.


2012-04-10 11:56

SCA ökar sitt ägande i Vinda

SCA har beslutat att förvärva ytterligare 5 procent av aktierna i den kinesiska mjukpapperskoncernen Vinda. Köpeskillingen uppgår till cirka 600 miljoner SEK.

2012-04-10 10:13

Ny terminalchef i Rotterdam

Roelf Buist (45) har anställts som ny terminalchef i Interforest Terminal Rotterdam efter Bob de Lange som går i pension efter 12 år på posten.

2012-04-10 10:13

Ny terminalchef i Rotterdam

Roelf Buist (45) har anställts som ny terminalchef i Interforest Terminal Rotterdam efter Bob de Lange som går i pension efter 12 år på posten.

2012-04-04 10:00

SCA inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari–31 mars 2012 offentliggörs onsdagen den 18 april cirka klockan 13.00.

mars

2012-03-30 13:00

SCA ingår fortsatt i FTSE4Good Index

SCA fortsätter att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 12e året i rad, vilket bekräftar att SCA lever upp till sin ambitiösa hållbarhetsagenda. I år fick SCA 99 av 100 möjliga poäng i FTSE4Goods indexrankingsystem.

2012-03-29 17:30

SCAs årsstämma 2012

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 29 mars 2012 i Stockholm.

2012-03-27 09:00

SCAs bindande bud på Everbeauty har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

Antagandet av SCAs bindande bud följer en privatisering av Everbeauty i enlighet med taiwanesisk lagstiftning. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av SCA och säljarna.

2012-03-16 14:00

SCA utsett till ett av världens mest etiska företag – för femte året i rad

SCA har återigen utsetts till ett av världens mest etiska företag av det amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.


2012-03-14 11:15

SCA lanserar nya hållbarhetsmål

SCA är ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Med ett antal nya målsättningar höjer företaget ambitionerna ytterligare. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten.

2012-03-09 14:27

SCA förvärvar franskt träförädlingsföretag

SCA förvärvar PLF, Frankrikes största fristående träleverantör till byggvaruhandeln. PLF distribuerar träprodukter till byggvaruhandeln över hela Frankrike och har därtill en omfattande träförädling, med bl a målning och ytbehandling av träprodukter för användning både utomhus och inomhus.

2012-03-09 14:27

SCA förvärvar franskt träförädlingsföretag

SCA förvärvar PLF, Frankrikes största fristående träleverantör till byggvaruhandeln. PLF distribuerar träprodukter till byggvaruhandeln över hela Frankrike och har därtill en omfattande träförädling, med bl a målning och ytbehandling av träprodukter för användning både utomhus och inomhus.

2012-03-08 14:30

SCAs Årsredovisning för 2011 offentliggjord

SCAs Årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com/rapporter.

februari

2012-02-29 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-02-27 15:35

Bra med samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

SCA är ett av de 14 företag och organisationer som står samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen.

2012-02-27 15:35

Bra med samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

SCA är ett av de 14 företag och organisationer som står samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen.

2012-02-25 08:00

SCA lägger bud på att förvärva asiatiskt hygienbolag

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva den Taiwan-baserade hygienkoncernen Everbeauty. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri bas. Om affären förverkligas stärks SCAs positioner avsevärt i Asien, som är en av koncernens prioriterade tillväxtmarknader.

2012-02-22 19:00

Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2012 kl. 15:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

2012-02-08 08:30

SCAs bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.

2012-02-03 12:00

DS Smiths aktieägare godkänner köpet av SCAs förpackningsrörelse

Idag, fredagen den 3 februari 2012, har aktieägarna i det brittiska förpackningsföretaget DS Smith Plc godkänt företagets förslag att köpa SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige.

januari

2012-01-17 08:00

SCA avyttrar förpackningsverksamheten

SCAs förpackningsverksamhet – exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige – avyttras till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas.


2012-01-09 15:42

Inbjudan till webbsänd presskonferens om SCAs bokslutsrapport 2011

SCAs bokslutsrapport för 2011 offentliggörs torsdagen den 26 januari cirka klockan 12.00.


2012-01-04 10:00

Tidigare annonserad affär i Australasien slutförd

SCAs tidigare kommunicerade affär om bildandet av ett samägt bolag i Australasien är nu slutförd.

december

2011-12-22 09:00

Förbättrad älgförvaltning med mer kunskap

Naturvårdsverket har nu levererat föreskrifterna för den nya kunskapsbaserade älgförvaltningen som gäller från och med 1 januari 2012.

2011-12-22 09:00

Förbättrad älgförvaltning med mer kunskap

Naturvårdsverket har nu levererat föreskrifterna för den nya kunskapsbaserade älgförvaltningen som gäller från och med 1 januari 2012.

2011-12-16 10:00

SCA Transforest startar trafik till St. Petersburg

SCA Transforest utökar sin containertrafik mellan norra Sverige, Rotterdam och Stockholm med anlöp i St. Petersburg. Trafiktätheten ökar till ett anlöp i veckan på fasta dagar.

2011-12-16 10:00

SCA Transforest startar trafik till St. Petersburg

SCA Transforest utökar sin containertrafik mellan norra Sverige, Rotterdam och Stockholm med anlöp i St. Petersburg. Trafiktätheten ökar till ett anlöp i veckan på fasta dagar.

2011-12-13 17:00

Ny mesaugn på SCAs Östrandsfabrik minskar kolspår med 80 procent

- Östrands massafabrik minskar sin påverkan på klimatet med åttio procent, samtidigt som vi bygger en plattform för fortsatt tillväxt. Det är viktigt för Östrand och Timrå, men det är också viktigt för hela SCA.

2011-12-13 17:00

Ny mesaugn på SCAs Östrandsfabrik minskar kolspår med 80 procent

- Östrands massafabrik minskar sin påverkan på klimatet med åttio procent, samtidigt som vi bygger en plattform för fortsatt tillväxt. Det är viktigt för Östrand och Timrå, men det är också viktigt för hela SCA.

2011-12-13 08:00

Investering i kraftliner i Munksund

SCA investerar totalt 540 MSEK för att stärka kraftliner-produktionen i Munksund, Piteå. Investeringen avser uppgradering av pappersmaskinen samt renovering av sodapannan.

november

2011-11-30 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-11-15 08:00

SCA omorganiserar hygienverksamheten för ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt

För att stödja den långsiktiga strategin och stärka konkurrenskraften omorganiserar SCA den globala hygienverksamheten. Den nya organisationen kommer att bidra till ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt.

2011-11-10 07:59

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, med en försäljning 2010 på 11,9 miljarder SEK (1,25 miljarder EUR). Det erbjudna priset är 12,6 miljarder SEK (1,32 miljarder EUR). Georgia-Pacifics acceptans av budet blir föremål för överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter.

2011-11-09 10:05

Mark Lunabba vd på Aylesford Newsprint Ltd

Mark Lunabba, vd för SCA Laakirchen, träder in som vd för Aylesford Newsprint Ltd i Storbritannien. Han ersätter Bengt Blomberg.

2011-11-09 10:05

Mark Lunabba vd på Aylesford Newsprint Ltd

Mark Lunabba, vd för SCA Laakirchen, träder in som vd för Aylesford Newsprint Ltd i Storbritannien. Han ersätter Bengt Blomberg.

2011-11-04 01:00

SCA etablerar joint venture i Australasien med Pacific Equity Partners

SCA har beslutat att etablera ett joint venture – samägt bolag – för sin befintliga verksamhet i Australasien med det australiensiska företaget Pacific Equity Partners (PEP). SCA och PEP Fund IV kommer att inneha 50 procent vardera i bolaget.

2011-11-03 10:04

SCA sänker priset på sågtimmer

Från och med 1 december 2011 sänker SCA Skog priset på talltimmer med 30 kronor/m3fub och för grantimmer med 20 kronor /m3fub. SCA Skog kommer även att genomföra vissa produktionsbegränsningar.

2011-11-03 10:04

SCA sänker priset på sågtimmer

Från och med 1 december 2011 sänker SCA Skog priset på talltimmer med 30 kronor/m3fub och för grantimmer med 20 kronor /m3fub. SCA Skog kommer även att genomföra vissa produktionsbegränsningar.

oktober

2011-10-25 14:54

SCA Timber drar ned produktionen

SCA Timber drar ned produktionen vid sina sågverk med ca 10 procent under resten av året. Merparten av produktionsbegränsningen sker i samband med jul- och nyårshelgerna.

2011-10-25 14:54

SCA Timber drar ned produktionen

SCA Timber drar ned produktionen vid sina sågverk med ca 10 procent under resten av året. Merparten av produktionsbegränsningen sker i samband med jul- och nyårshelgerna.

2011-10-06 15:10

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 september 2011 offentliggörs tisdagen den 25 oktober cirka klockan 8.00.

september

2011-09-30 13:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-09-19 13:05

Fortsatta effektiviseringar och tillväxt högst på agendan

Idag håller SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. De senaste årens strategi med fokus på kostnader, kassaflöde, kapitaleffektivitet och innovation ligger fast. Ökad tillväxt adderades till koncernens strategiska agenda 2010.

2011-09-01 13:35

SCA investerar 350 MSEK i Ortviken i förbättrade papperskvaliteter

SCA investerar 350 miljoner kronor i Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Genom investeringen ökar pappersbrukets kapacitet att tillverka förbättrade tidningspapperskvaliteter och stärker även SCAs profil som föregångare på miljöområdet.

2011-09-01 13:35

SCA investerar 350 MSEK i Ortviken i förbättrade papperskvaliteter

SCA investerar 350 miljoner kronor i Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Genom investeringen ökar pappersbrukets kapacitet att tillverka förbättrade tidningspapperskvaliteter och stärker även SCAs profil som föregångare på miljöområdet.

2011-09-01 08:35

SCA förvärvar hygienföretag i Brasilien

SCA förvärvar det brasilianska hygienföretaget Pro Descart. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 450 MSEK, på skuldfri bas. Företaget har en årlig försäljning om 360 MSEK.

2011-09-01 08:30

2011-09-01: SCA investerar drygt 800 MSEK i mjukpapper och förbättrat tidningspapper

SCA investerar 460 MSEK i uppgradering av en mjukpappersmaskin i USA. Beslut har även fattats om ombyggnation av en pappersmaskin i Ortviken för tillverkning av förbättrade tidningspapperskvaliteter. Investeringen uppgår till 350 MSEK.

augusti

2011-08-01 15:00

SCA satsar på inkontinensskydd i Turkiet

SCA förvärvar 95 procent av det turkiska hygienföretaget San Saglik, verksamt inom inkontinensskydd, från familjeägda MT-gruppen. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 95 MSEK på skuldfri bas.

juli

2011-07-29 14:30

Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

juni

2011-06-29 09:00

SCA förvärvar 50 procent av turkiskt hygienföretag

SCA förvärvar 50 procent av det turkiska hygienföretaget Komili från Yıldız Holding, som är Turkiets största livsmedelskoncern. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 308 MSEK på skuldfri bas.

2011-06-08 12:00

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 juni 2011 offentliggörs torsdagen den 21 juli cirka klockan 12.00.

maj

2011-05-31 14:30

2011-05-31: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2011-05-26 12:44

SCA Timber effektiviserar sågverk i Norr- och Västerbotten

SCA Timber samordnar de båda sågverken Munksund i Piteå och Holmsund i Umeå i en organisation med gemensam ledning. Holmsunds sågverk specialiseras på sågat klentimmer och Munksund på grövre timmer. Förändringen innebär att produktionen blir mer kostnadseffektiv, vilket bidrar till en förbättrad konkurrenskraft för SCA Timber.

2011-05-26 12:44

SCA Timber effektiviserar sågverk i Norr- och Västerbotten

SCA Timber samordnar de båda sågverken Munksund i Piteå och Holmsund i Umeå i en organisation med gemensam ledning. Holmsunds sågverk specialiseras på sågat klentimmer och Munksund på grövre timmer. Förändringen innebär att produktionen blir mer kostnadseffektiv, vilket bidrar till en förbättrad konkurrenskraft för SCA Timber.

2011-05-18 17:15

2011-05-18: SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag lånat 600 MEUR med en löptid på 5,25 år under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationen har en kupong på 3,625 % årligen, motsvarande Euro Mid-swaps +0,78 procentenheter.

2011-05-12 09:00

SCA och Fred.Olsen Renewables satsar på vindkraft i norra Sverige

SCA och norska Fred.Olsen Renewables bildar ett samägt bolag för att bygga en vindkraftspark på SCAs marker i Västernorrland. Området har en potentiell vindkraftsproduktion om cirka två TWh per år.

april

2011-04-29 16:29

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans årsredovisning för 2010 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

2011-04-29 12:22

SCA investerar 290 miljoner i Bollsta sågverk

SCA investerar 290 miljoner kronor I Bollsta sågverk. Investeringen omfattar två nya biobränslepannor, ökad torkkapacitet och en uppgradering av såglinjen. Genom investeringarna ökar produktionen från 450 000 kubikmeter till 525 000 kubikmeter sågade furuprodukter per år.

2011-04-29 12:22

SCA investerar 290 miljoner i Bollsta sågverk

SCA investerar 290 miljoner kronor I Bollsta sågverk. Investeringen omfattar två nya biobränslepannor, ökad torkkapacitet och en uppgradering av såglinjen. Genom investeringarna ökar produktionen från 450 000 kubikmeter till 525 000 kubikmeter sågade furuprodukter per år.

2011-04-29 12:05

SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper och sågade trävaror

SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper i Ryssland och Tyskland samt för sågade trävaror i Sverige. Investeringarna uppgår sammanlagt till cirka 2,6 miljarder SEK (cirka 290 MEUR).

2011-04-15 08:30

2011-04-15: SCA utser chef för hygienverksamheten och ny chef för mjukpappersverksamheten i Europa

Mats Berencreutz har utsetts till chef (COO) för SCAs globala hygienverksamhet - mjukpapper och personliga hygienprodukter - och Magnus Groth har utsetts till ny chef för SCAs mjukpappersverksamhet i Europa.

2011-04-07 17:04

2011-04-07: SCAs årsstämma 2011

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm.

2011-04-06 13:30

2011-04-06: Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari–31 mars 2011 offentliggörs fredagen den 29 april cirka klockan 12.00.

2011-04-05 07:20

MBL-förhandling inleds om gemensam organisation för underhåll vid industrin i Sundsvall/Timrå

SCA vill bilda en gemensam underhållsorganisation för Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk och Östrands massafabrik. Förändringen innebär bland annat att antalet tjänster på de tre fabrikerna minskar med 58 utöver redan annonserade förändringar.

2011-04-05 07:20

MBL-förhandling inleds om gemensam organisation för underhåll vid industrin i Sundsvall/Timrå

SCA vill bilda en gemensam underhållsorganisation för Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk och Östrands massafabrik. Förändringen innebär bland annat att antalet tjänster på de tre fabrikerna minskar med 58 utöver redan annonserade förändringar.

mars

2011-03-31 14:30

2011-03-31: Omvandling av aktier

 Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2011-03-16 15:00

2011-03-16: SCA ett av världens mest etiska företag

För fjärde året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.

2011-03-11 14:00

SCAs årsredovisning för 2010 offentliggjord

SCAs årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen för 2010.

2011-03-08 10:25

2011-03-08: Ny rapport: Hygien avgör kvinnors välbefinnande

Både på tillväxtmarknader och mer mogna marknader ser en majoritet av kvinnorna välbefinnande som det viktigaste med personlig hygien. Det är till och med en viktigare aspekt än att hålla sig frisk. Detta är en viktig slutsats i 2011 års upplaga av SCAs rapport Hygien berör (Hygiene Matters).

2011-03-04 14:39

Bollsta sågverk investerar i timmersortering

Bollsta sågverk investerar 37 miljoner kronor i sin timmersortering. Investeringen omfattar en ny långbana med 80 fack.

2011-03-04 14:39

Bollsta sågverk investerar i timmersortering

Bollsta sågverk investerar 37 miljoner kronor i sin timmersortering. Investeringen omfattar en ny långbana med 80 fack.

2011-03-02 18:00

2011-03-02: Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 7 april 2011 klockan 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.

februari

2011-02-28 14:30

2011-02-28: Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-02-17 13:35

SCA Östrand får nya miljövillkor

Miljödomstolen har gett SCA Östrand nya villkor enligt Miljöbalken för fabrikens verksamhet. Dessa innebär tillstånd att på sikt utöka produktion upp till 660 000 ton pappersmassa.

2011-02-17 13:35

SCA Östrand får nya miljövillkor

Miljödomstolen har gett SCA Östrand nya villkor enligt Miljöbalken för fabrikens verksamhet. Dessa innebär tillstånd att på sikt utöka produktion upp till 660 000 ton pappersmassa.

januari

2011-01-31 10:27

Efterfrågan på FSC-papper fortsätter växa

2010 levererade SCAs pappersbruk Ortviken och Laakirchen mer än en kvarts miljon ton FSC-certifierat tryckpapper. Leveranserna av FSC-papper växte med 35 % under fjolåret. Även om det framför allt är papper av magasinskvalitet som efterfrågas, så ökar nu även leveranserna av FSC-certifierat tidningspapper. Efterfrågan på FSC-certifierade trävaror och pappersmassa är fortsatt hög.

2011-01-31 10:27

Efterfrågan på FSC-papper fortsätter växa

2010 levererade SCAs pappersbruk Ortviken och Laakirchen mer än en kvarts miljon ton FSC-certifierat tryckpapper. Leveranserna av FSC-papper växte med 35 % under fjolåret. Även om det framför allt är papper av magasinskvalitet som efterfrågas, så ökar nu även leveranserna av FSC-certifierat tidningspapper. Efterfrågan på FSC-certifierade trävaror och pappersmassa är fortsatt hög.

2011-01-18 09:00

Interna förändringar i SCAs koncernledning

2011-01-18, 9:00 | SCA har beslutat att genomföra tre interna förändringar i koncernledningen.

december

2010-12-30 14:15

2010-12-30: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2010-12-22 13:45

2010-12-22: Inbjudan till presskonferens om SCAs bokslutsrapport 2010

SCAs bokslutsrapport för 2010 offentliggörs torsdagen den 27 januari cirka klockan 12.00.

2010-12-07 13:30

2010-12-07: SCA vinner prestigefyllt pris för bästa hållbarhetsredovisning

SCA har belönats med FAR:s prestigefyllda pris för Bästa hållbarhetsredovisning 2009 i kategorin Storbolag. Priset delades idag ut på Finforum 2010, en internationell konferens i Stockholm kring börsbolagens kommunikation med marknaden.

november

2010-11-29 09:49

SCAs sågverk begränsar produktionen under jul- och nyårshelgerna

SCA Timber kommer att stänga produktionen vid företagets sågverk i genomsnitt i två veckor i slutet av december och i januari. Det är produktionen av standard trävaror som begränsas, medan produktionen av förädlade trävaror, komponenter och färdiga produkter fortsätter som vanligt.

2010-11-29 09:49

SCAs sågverk begränsar produktionen under jul- och nyårshelgerna

SCA Timber kommer att stänga produktionen vid företagets sågverk i genomsnitt i två veckor i slutet av december och i januari. Det är produktionen av standard trävaror som begränsas, medan produktionen av förädlade trävaror, komponenter och färdiga produkter fortsätter som vanligt.

2010-11-18 16:00

Baltic Shipping Days: - Färre men större containerhamnar och effektivare transportsystem

- Det finns femtio containerhamnar runt Östersjöns kuster och de utnyttjar I snit mindre än 60 procent av kapaciteten. Vi behöver se en genomtänkt satsning på färre men större containerhamnar med fullt utvecklad infrastruktur och förmögna att ta emot större fartyg än idag.

2010-11-18 16:00

Baltic Shipping Days: - Färre men större containerhamnar och effektivare transportsystem

- Det finns femtio containerhamnar runt Östersjöns kuster och de utnyttjar I snit mindre än 60 procent av kapaciteten. Vi behöver se en genomtänkt satsning på färre men större containerhamnar med fullt utvecklad infrastruktur och förmögna att ta emot större fartyg än idag.

2010-11-15 14:59

Stora skogsbrukare förstärker hållbarhetsarbetet

Sex stora FSC-certifierade skogsföretag inrättar nu en gemensam tjänst med uppdrag att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.

2010-11-15 14:59

Stora skogsbrukare förstärker hållbarhetsarbetet

Sex stora FSC-certifierade skogsföretag inrättar nu en gemensam tjänst med uppdrag att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.

oktober

2010-10-20 15:35

SCA bäst i Sverige på koldioxidredovisning

SCA utnämns till bästa svenska – och tredje bästa nordiska – företag vad gäller koldioxidredovisning i den årliga, globala Carbon Disclosure Project-undersökningen. Bakom CDP står 534 institutionella investerare, inklusive Merrill Lynch, Goldman Sachs och HSBC, som använder undersökningen som ett utvärderingsverktyg.

2010-10-07 08:54

SCA Energy - SCA bildar ny affärsenhet

SCA Forest Products samlar sin verksamhet inom förnybar energi i en ny affärsenhet. Den nya enheten, SCA Energy, kommer att omfatta befintlig affärsverksamhet såsom vindkraft, skogsbränslen och bränslepellets, men också ansvaret för att utveckla nya affärsmöjligheter inom energiområdet.

2010-10-07 08:54

SCA Energy - SCA bildar ny affärsenhet

SCA Forest Products samlar sin verksamhet inom förnybar energi i en ny affärsenhet. Den nya enheten, SCA Energy, kommer att omfatta befintlig affärsverksamhet såsom vindkraft, skogsbränslen och bränslepellets, men också ansvaret för att utveckla nya affärsmöjligheter inom energiområdet.

2010-10-05 15:31

Ny helautomatisk emballeringslinje vid SCA Ortviken

En ny helautomatisk emballeringslinje har tagits i drift vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på 48 miljoner kronor eliminerar en flaskhals och säkerställer att den ökade produktiviteten på pappersmaskinerna kan emballeras samtidigt som bemanningen minskar.

2010-10-05 15:31

Ny helautomatisk emballeringslinje vid SCA Ortviken

En ny helautomatisk emballeringslinje har tagits i drift vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på 48 miljoner kronor eliminerar en flaskhals och säkerställer att den ökade produktiviteten på pappersmaskinerna kan emballeras samtidigt som bemanningen minskar.

2010-10-04 15:00

Tidigare annonserat Copamex-förvärv slutfört

SCAs förvärv av Copamex verksamhet för barnblöjor i Mexiko och Centralamerika har nu slutförts. Förvärvsbeloppet motsvarar cirka 50 MUSD på skuldfri bas.

september

2010-09-30 14:00

2010-09-30: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-09-23 09:00

SCA i samarbete om FoU

SCA har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med BioGaia som syftar till att ta fram nya hälsoinriktade produkter. Tanken är att kombinera BioGaias kompetens inom probiotiska bakterier och applikationsteknologier med SCAs distributionsnät och kunnande inom hygienprodukter.

2010-09-20 11:29

Ny SCA-anläggning möter rysk efterfrågan på hygienprodukter

Idag har SCA, världens tredje största hygienföretag, invigt en fabrik för personliga hygienprodukter i Ryssland. Anläggningen ligger i Veniov i Tula-regionen, söder om Moskva. Investeringen uppgår till cirka 85 MEUR och är den första investeringen i lokal produktion av personliga hygienprodukter i Ryssland och CIS-regionen.

2010-09-16 10:00

2010-09-16: Inbjudan till presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 september 2010 offentliggörs torsdagen den 28 oktober cirka klockan 8.00.

augusti

2010-08-31 11:00

2010-08-31: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-08-30 16:55

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2010 är nu offentliggjord och finns tillgänglig under Investerare/Kreditmarknad.

2010-08-25 14:30

SCA inviger hyllfabrik

Massivträhylla för IKEA gav tio nya jobb

2010-08-25 14:30

SCA inviger hyllfabrik

Massivträhylla för IKEA gav tio nya jobb

juli

2010-07-21 08:05

SCA stärker närvaron i Mexiko och Centralamerika med förvärv av barnblöjor

SCA förvärvar företaget Copamex verksamhet för barnblöjor i Mexiko och Centralamerika. Förvärvsbeloppet motsvarar cirka 50 MUSD på skuldfri bas.

juni

2010-06-30 13:29

2010-06-30: Tidigare annonserad affär slutförd

SCAs avyttring av sin asiatiska förpackningsverksamhet har idag slutförts. Köpare är International Paper och köpeskillingen uppgår till 200 MUSD kontant.  

2010-06-16 18:13

SCA investerar 250 mkr i Tunadals sågverk - ökar produktion och sysselsättning

SCA har beslutat investera 250 miljoner kronor i Tunadals sågverk. Investeringen omfattar framför allt en ny timmersortering och innebär en produktionsökning på 140 000 kubikmeter granträvaror per år. Den nya timmersorteringen, som beräknas tas i drift i juli 2011, innebär att personalstyrkan på sågverket ökar med 10-15 anställda. Den innebär också minskade bullerstörningar kring sågverket.

2010-06-16 18:13

SCA investerar 250 mkr i Tunadals sågverk - ökar produktion och sysselsättning

SCA har beslutat investera 250 miljoner kronor i Tunadals sågverk. Investeringen omfattar framför allt en ny timmersortering och innebär en produktionsökning på 140 000 kubikmeter granträvaror per år. Den nya timmersorteringen, som beräknas tas i drift i juli 2011, innebär att personalstyrkan på sågverket ökar med 10-15 anställda. Den innebär också minskade bullerstörningar kring sågverket.

2010-06-15 10:24

Inbjudan till presskonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 juni 2010 offentliggörs onsdagen den 21 juli cirka klockan 8.00.

2010-06-14 09:11

Mer certifierade produkter och minskande klimatutsläpp

SCA har kraftigt ökat sin försäljning av FSC-certifierad massa och tryckpapper. Även delägda Aylesford Newsprint kommer att kunna erbjuda FSC-certifierat tidningspapper, baserat helt på returpapper. Samtidigt satsar SCAs massa- och tryckpappersbruk på att minska utsläppen av fossil koldioxid.

2010-06-14 09:11

Mer certifierade produkter och minskande klimatutsläpp

SCA har kraftigt ökat sin försäljning av FSC-certifierad massa och tryckpapper. Även delägda Aylesford Newsprint kommer att kunna erbjuda FSC-certifierat tidningspapper, baserat helt på returpapper. Samtidigt satsar SCAs massa- och tryckpappersbruk på att minska utsläppen av fossil koldioxid.

maj

2010-05-31 14:00

2010-05-31: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-05-28 09:09

Ny containerlinje knyter Rotterdam till Stockholm och Norrland

SCA Transforest inleder i juni containertrafik mellan hamnar i norra Sverige, Stockholm och Rotterdam. SCAs Container Express ger en kostnadseffektiv transportväg för containergods till och från Sverige, som ansluter till de stora godsflödena i Europa och världen.

2010-05-28 09:09

Ny containerlinje knyter Rotterdam till Stockholm och Norrland

SCA Transforest inleder i juni containertrafik mellan hamnar i norra Sverige, Stockholm och Rotterdam. SCAs Container Express ger en kostnadseffektiv transportväg för containergods till och från Sverige, som ansluter till de stora godsflödena i Europa och världen.

2010-05-27 13:00

Minskad bemanning på Ortvikens pappersbruk

Personalstyrkan på Ortvikens pappersbruk kommer att minskas med ca 90 personer under de närmaste två åren. Minskningen kommer att ske genom naturlig avgång där merparten består av avgångspensioneringar.

2010-05-27 13:00

Minskad bemanning på Ortvikens pappersbruk

Personalstyrkan på Ortvikens pappersbruk kommer att minskas med ca 90 personer under de närmaste två åren. Minskningen kommer att ske genom naturlig avgång där merparten består av avgångspensioneringar.

2010-05-25 14:40

Kersti Strandqvist chef för nyinrättad stabsfunktion inom hållbarhet

Kersti Strandqvist har utsetts till chef för den nyinrättade koncernstaben för hållbarhetsfrågor med en plats i SCAs koncernledning.

april

2010-04-30 10:00

2010-04-30: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-04-29 15:38

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans årsredovisning för 2009 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på under Investerare/Kreditmarknad.

2010-04-26 16:45

SCAs årsstämma 2010

SCAs årsstämma ägde rum måndagen den 26 april 2010 i Sundsvall.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 3,70 (3,50) per aktie för räkenskapsåret 2009. Avstämningsdag är torsdagen den 29 april 2010. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 4 maj 2010.

2010-04-26 12:13

2010-04-26: SCA avyttrar sin asiatiska förpackningsverksamhet

SCA har idag tecknat avtal avseende försäljning av sin asiatiska förpackningsverksamhet och sätter fokus på hygientillväxt i Asien.

2010-04-07 09:30

SCA utser Camilla Weiner till kommunikationsdirektör

SCA har idag utsett Camilla Weiner till ny chef för koncernstab Kommunikation.

2010-04-06 13:15

Bollsta sågverk inleder investering i röntgensortering av sågtimmer

SCAs sågverk i Bollstabruk inleder investeringen i ny utrustning för sortering av sågtimmer med hjälp av röntgen. Investeringen omfattar även ett nytt timmerbord och mätutrustning och uppgår till 49 miljoner kronor.

2010-04-06 13:15

Bollsta sågverk inleder investering i röntgensortering av sågtimmer

SCAs sågverk i Bollstabruk inleder investeringen i ny utrustning för sortering av sågtimmer med hjälp av röntgen. Investeringen omfattar även ett nytt timmerbord och mätutrustning och uppgår till 49 miljoner kronor.

mars

2010-03-31 12:00

2010-03-31: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-03-31 10:00

2010-03-31: Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari–31 mars 2010 offentliggörs måndagen den 26 april cirka klockan 12.00.

2010-03-25 15:30

2010-03-25: Effektivare produktionsstruktur förbättrar lönsamheten inom barnblöjor

SCA har påbörjat förberedelserna för att stänga fabriken för personliga hygienprodukter i Linselles, Frankrike. En reduktion av personalstyrkan i företagets anläggning i Hoogezand, Nederländerna, kommer också att genomföras.

2010-03-24 16:50

SCA ett av världens mest etiska företag

För tredje året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere-institutet. Enligt institutet uppmärksammar rankinglistan företag som tar ett steg längre än att formulera budskap om att bedriva affärer på ett ”etiskt sätt” och faktiskt omvandlar de orden till åtgärder.

2010-03-23 12:00

SCAs årsredovisning för 2009 offentliggjord

SCAs årsredovisning för 2009 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen för 2009.

2010-03-19 16:20

Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

2010-03-12 13:38

Margaretha Gustafsson ny terminalchef - Gustav Eriksson ny chef på Holmsunds sågverk

Margaretha Gustafsson, chef för SCA Timbers sågverk i Holmsund, har utsetts till ny chef för Interforest Terminal Umeå, SCA Transforests terminal i Holmsund.

2010-03-12 13:38

Margaretha Gustafsson ny terminalchef - Gustav Eriksson ny chef på Holmsunds sågverk

Margaretha Gustafsson, chef för SCA Timbers sågverk i Holmsund, har utsetts till ny chef för Interforest Terminal Umeå, SCA Transforests terminal i Holmsund.

2010-03-08 15:05

SCA flyttar till nytt huvudkontor med miljöprofil

Koncernhuvudkontoret för SCA lokaliseras till Waterfront Building, Stockholms nya landmärke vid Centralstationen. Flytten har genomförts under början av mars och innebär en kostnadseffektiv lösning som speglar dagens och framtidens SCA. Waterfront Building uppfyller en rad krav på framtidens miljövänliga arbetsplats.

februari

2010-02-26 14:00

2010-02-26: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2010-02-25 14:22

SCA och Persson Invest fördjupar samarbetet. Planerar gemensamt sågverksföretag

Gemensamt pressmeddelande från Persson Invest och SCA Timber

2010-02-25 14:22

SCA och Persson Invest fördjupar samarbetet. Planerar gemensamt sågverksföretag

Gemensamt pressmeddelande från Persson Invest och SCA Timber

2010-02-24 14:23

Mer containertransport kräver större båt. SCA startar Container Express till kontinenten

Onsdagen den 24 februari gick jungfruturen för SCA Transforests nya Container Express från Sundsvall. Det nya containerfartyget möter det växande behovet av containerfrakt mellan Sverige och kontinenten för vidare transporter till och från hela världen.

2010-02-24 14:23

Mer containertransport kräver större båt. SCA startar Container Express till kontinenten

Onsdagen den 24 februari gick jungfruturen för SCA Transforests nya Container Express från Sundsvall. Det nya containerfartyget möter det växande behovet av containerfrakt mellan Sverige och kontinenten för vidare transporter till och från hela världen.

2010-02-22 10:44

Rekordleveranser av FSC-papper

Under 2009 levererades 194 650 ton FSC-certifierat tryckpapper från SCAs pappersbruk Ortviken och Laakirchen. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2008. Även SCAs leveranser av FSC-certifierade trävaror och pappersmassa var högre än någonsin.

2010-02-22 10:44

Rekordleveranser av FSC-papper

Under 2009 levererades 194 650 ton FSC-certifierat tryckpapper från SCAs pappersbruk Ortviken och Laakirchen. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2008. Även SCAs leveranser av FSC-certifierade trävaror och pappersmassa var högre än någonsin.

januari

2010-01-29 14:00

2010-01-29: Kaarlo Niskanen 2010 års Alf de Ruvo-stipendiat

2010 års Alf de Ruvo-stipendium har tilldelats dr Kaarlo Niskanen. Han får stipendiet, som är på 500 000 kronor, för utvecklandet av en lärobok på doktorandnivå inom pappersfysik.

2010-01-29 13:10

Ny chef för Munksunds sågverk

Anders Nilsson har anställts som ny sågverkschef vid SCAs sågverk i Munksund, Piteå. Han kommer från en befattning som sågverkschef vid Södra Timber Mönsterås.

2010-01-29 13:10

Ny chef för Munksunds sågverk

Anders Nilsson har anställts som ny sågverkschef vid SCAs sågverk i Munksund, Piteå. Han kommer från en befattning som sågverkschef vid Södra Timber Mönsterås.

2010-01-27 15:45

2010-01-27: SCA ett av världens 100 mest hållbara företag

För sjätte året i rad har SCA utsetts till ett av världens 100 mest hållbara företag av kanadensiska Corporate Knights. Därmed har SCA kvalificerat sig som ett av världens 100 mest hållbara företag varje år sedan den globala hållbarhetslistan presenterades första gången 2005.

2010-01-13 14:10

2010-01-13: Inbjudan till presskonferens om SCAs bokslutsrapport 2009

SCAs bokslutsrapport för 2009 offentliggörs torsdagen den 28 januari cirka klockan 12.00.

2010-01-08 08:35

2010-01-08: Ny chef för SCAs europeiska förpackningsverksamhet utsedd

SCA utser Michael Cronin till ny chef för SCAs europeiska förpackningsverksamhet.

december

2009-12-30 10:00

2009-12-30: Omvandling av aktier december 2009

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2009-12-17 10:48

2009-12-17: SCA investerar i Munksund

En ny rullmaskin kommer att ytterligare förbättra produktionen av vår premiumprodukt SCA White-top kraftliner vid SCA-ägda Munksunds bruk utanför Piteå.

2009-12-17 10:44

2009-12-17: SCA investerar i ökad effektivitet och minskade utsläpp

SCA har beslutat investera 500 miljoner kronor i en ny mesaugn på Östrands massafabrik i Timrå. Produktionen ökar med 10 000 ton massa per år och minskar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen med 80 procent. Investeringen möjliggör en framtida ökad kapacitet på Östrands massafabrik.

2009-12-17 10:38

2009-12-17: SCA satsar på hygienområdet i Ryssland

En ny produktionslinje för inkontinensskydd i Ryssland ska byggas av SCA efter företagets bedömning att marknaden för inkontinensskydd beräknas växa avsevärt de närmaste åren.

2009-12-08 08:00

2009-12-08: Svininfluensan förändrar människors beteenden och ökar kraven på förbättrad hygien i offentliga miljöer

Idag presenterar SCA, världens tredje största hygienföretag, Hygien berör 2010. Det är en internationell rapport som visar att oron kring att bristande hygien ökar smittorisken för exempelvis svininfluensa är fortsatt hög. Så många som 7 av 10 oroar sig för att bli sjuka. 4 av 10 har förändrat sin personliga hygien efter det senaste influensalarmet av rädsla för att bli smittade, bland annat genom att tvätta händerna oftare och använda mer antibakteriell tvål.

2009-12-03 15:00

Oro för svininfluensa och bristande skolhygien i fokus

SCA presenterar internationell rapport: Hygien berör 2010.

november

2009-11-30 09:20

2009-11-30: Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2009-11-30 07:58

2009-11-30: Bodil Eriksson lämnar SCA

SCAs kommunikationsdirektör Bodil Eriksson har beslutat att lämna sin post för ett uppdrag som vice VD på den nystartade fristående apotekskedjan Apotek Hjärtat.

2009-11-27 10:25

Bollsta sågverk ansöker om miljötillstånd

På torsdagen den 26 november lämnade SCAs sågverk i Bollstabruk sin ansökan om nya miljötillstånd för verksamheten till länsstyrelsen. Sågverket söker om villkor som skall möjliggöra en långsiktig utveckling.

2009-11-27 10:25

Bollsta sågverk ansöker om miljötillstånd

På torsdagen den 26 november lämnade SCAs sågverk i Bollstabruk sin ansökan om nya miljötillstånd för verksamheten till länsstyrelsen. Sågverket söker om villkor som skall möjliggöra en långsiktig utveckling.

2009-11-16 13:09

SCA investerar ytterligare i naturvård

– Vi vet att naturhänsynen i vårt skogsbruk generellt sett är av hög klass. Nu flyttar vi fram positionerna ytterligare genom offensiva satsningar, dels i form av nya resurser och kompetens för natur¬vårds¬arbete, dels genom en omfattande inventering av naturvärden i SCAs skogar, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog.

2009-11-16 13:09

SCA investerar ytterligare i naturvård

– Vi vet att naturhänsynen i vårt skogsbruk generellt sett är av hög klass. Nu flyttar vi fram positionerna ytterligare genom offensiva satsningar, dels i form av nya resurser och kompetens för natur¬vårds¬arbete, dels genom en omfattande inventering av naturvärden i SCAs skogar, säger Mats Sandgren, VD för SCA Skog.

2009-11-11 11:01

2009-11-11: SCA säljer pappersmaskin i Pratovecchio

SCA har kommit överens med Cartiera Carma om en försäljning av sin anläggning och pappersmaskin i Pratovecchio, Italien. Transaktionen innebär varken en realisationsvinst eller -förlust.

2009-11-02 10:06

2009-11-02: Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

oktober

2009-10-30 12:55

Basindustrin i samarbete med Vattenfall

Den svenska basindustrin gör nu gemensam sak med Vattenfall för att säkra kraftproduktionen och tillgången på el till konkurrenskraftiga priser i framtiden.

2009-10-30 12:55

Basindustrin i samarbete med Vattenfall

Den svenska basindustrin gör nu gemensam sak med Vattenfall för att säkra kraftproduktionen och tillgången på el till konkurrenskraftiga priser i framtiden.

2009-10-30 10:57

SCA Ortviken vann PPIs utmärkelse ”Årets miljöstrategi”

SCA Ortviken fick på onsdagskvällen den 28 oktober motta ett av pappersindustrins mest prestigefyllda pris, PPIs utmärkelse ”Årets miljöstrategi” för massa- och pappersbruk.

2009-10-30 10:57

SCA Ortviken vann PPIs utmärkelse ”Årets miljöstrategi”

SCA Ortviken fick på onsdagskvällen den 28 oktober motta ett av pappersindustrins mest prestigefyllda pris, PPIs utmärkelse ”Årets miljöstrategi” för massa- och pappersbruk.

2009-10-27 08:15

2009-10-27: SCA bryter ny mark med hygienförvärv i Argentina

SCA förvärvar – genom sitt colombianska samriskbolag – Algodonera Aconcagua, som är en av de största aktörerna inom menstruationsskydd i Argentina.

2009-10-12 15:59

SCA investerar 65 miljoner i Bollsta sågverk

SCA Timber investerar 65 miljoner kronor i sågverket i Bollstabruk. Investeringarna omfattar en anläggning för impregnering av trävaror, två kammartorkar och en uppgradering av justerverket med ökad kapacitet och kamerasortering.

2009-10-12 15:59

SCA investerar 65 miljoner i Bollsta sågverk

SCA Timber investerar 65 miljoner kronor i sågverket i Bollstabruk. Investeringarna omfattar en anläggning för impregnering av trävaror, två kammartorkar och en uppgradering av justerverket med ökad kapacitet och kamerasortering.

2009-10-08 15:23

SCA ökar trycket på virkesmarknaden: Höjda prislistor samt extra premier

– SCA har en effektiv industri med hög och uthållig betalningsförmåga som lägger grunden för virkesvärdet i norra Sverige. Vi vill med våra priser skapa det bästa nettot för skogsägarna. Detta ska vara tydligt för alla som vill jämföra oss med andra virkesköpande företag, konstaterar SCAs virkeschef Morgen Yngvesson.

2009-10-08 15:23

SCA ökar trycket på virkesmarknaden: Höjda prislistor samt extra premier

– SCA har en effektiv industri med hög och uthållig betalningsförmåga som lägger grunden för virkesvärdet i norra Sverige. Vi vill med våra priser skapa det bästa nettot för skogsägarna. Detta ska vara tydligt för alla som vill jämföra oss med andra virkesköpande företag, konstaterar SCAs virkeschef Morgen Yngvesson.

2009-10-06 13:16

SCA håller årsstämman 2010 i Sundsvall


2009-10-06 13:16

SCA håller årsstämman 2010 i Sundsvall


2009-10-06 10:10

2009-10-06: SCA håller årsstämman 2010 i Sundsvall

SCA kommer att hålla sin årsstämma 2010 i Sundsvall, måndagen den 26 april.

2009-10-02 16:46

SCA svarar på naturvårdskritiken - Ökar resurserna för naturvårdsplanering

SCA har av Naturskyddsföreningen anmälts för brister i naturhänsynen vid fyra avverkningar och för brott mot FSCs skogsstandard. I sitt svar till föreningen menar SCA att det finns brister i naturhänsynen vid de aktuella avverkningarna, men att genom att undanta skog med höga naturvärden i anslutning till de avverkade områdena har SCA på ett ändamålsenligt sätt skyddat de naturvärden som där finns.

2009-10-02 16:46

SCA svarar på naturvårdskritiken - Ökar resurserna för naturvårdsplanering

SCA har av Naturskyddsföreningen anmälts för brister i naturhänsynen vid fyra avverkningar och för brott mot FSCs skogsstandard. I sitt svar till föreningen menar SCA att det finns brister i naturhänsynen vid de aktuella avverkningarna, men att genom att undanta skog med höga naturvärden i anslutning till de avverkade områdena har SCA på ett ändamålsenligt sätt skyddat de naturvärden som där finns.

september

2009-09-29 09:00

2009-09-29: Inbjudan till presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 september 2009 offentliggörs tisdagen den 27 oktober cirka klockan 08.00.

2009-09-28 10:10

SCA utvecklar SC-papper. GraphoNova – ljusare än någonsin!

I linje med kundernas önskemål, har SCA Graphic Laakirchen efter ett halvårs utvecklingsarbete förbättrat de optiska egenskaperna på sitt SC-papper GraphoNova.

2009-09-28 10:10

SCA utvecklar SC-papper. GraphoNova – ljusare än någonsin!

I linje med kundernas önskemål, har SCA Graphic Laakirchen efter ett halvårs utvecklingsarbete förbättrat de optiska egenskaperna på sitt SC-papper GraphoNova.

2009-09-03 17:42

Dubbelt upp för SCA i Dow Jones Sustainability Index

SCA är återigen med i Dow Jones Sustainability Index, såväl i Dow Jones STOXX Sustainability Index som i Dow Jones Sustainability WORLD Index, vilka är två av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. SCA är ett av bara fyra svenska företag inkluderade i de två indexen.

augusti

2009-08-31 16:35

2009-08-31: Omvandling av aktier


2009-08-27 14:00

2009-08-27: Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2009-08-19 13:21

2009-08-19: Ledningsförändringar i SCA:s europeiska förpackningsverksamhet

Den europeiska förpackningsbranschen står inför stora utmaningar. SCA Förpackningar är en betydande del av SCA, med 25% av koncernens försäljning medan rörelseresultatet kraftigt har försämrats och nu enbart representerar 2% av koncernens totala rörelseresultat.

juli

2009-07-31 16:10

2009-07-31: Omvandling av aktier


juni

2009-06-30 14:15

Omvandling av aktier


2009-06-23 15:13

SCA Ortvikens nya massalinje invigd - Ger grund för fortsatt produktionsökning

- Vi behöver starka företag som kan göra långsiktiga satsningar även i dåliga tider. Det sade Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, när han tisdagen 23 juni tillsammans med SCAs koncernchef Jan Johansson invigde en ny produktionslinje för mekanisk pappersmassa på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall, en investering på nästan en miljard kronor.

2009-06-23 15:13

SCA Ortvikens nya massalinje invigd - Ger grund för fortsatt produktionsökning

- Vi behöver starka företag som kan göra långsiktiga satsningar även i dåliga tider. Det sade Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, när han tisdagen 23 juni tillsammans med SCAs koncernchef Jan Johansson invigde en ny produktionslinje för mekanisk pappersmassa på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall, en investering på nästan en miljard kronor.

2009-06-10 13:01

SCA tar täten i träbranschens klimatarbete

Kolspåret från en kubikmeter sågade trävaror från SCA, dvs utsläppen av klimatgaser från produktion och transporter från plantskola till utlastning vid sågverket, är inte större än det från rostbiffen till söndagsmiddagen för en medelstor familj.

2009-06-10 13:01

SCA tar täten i träbranschens klimatarbete

Kolspåret från en kubikmeter sågade trävaror från SCA, dvs utsläppen av klimatgaser från produktion och transporter från plantskola till utlastning vid sågverket, är inte större än det från rostbiffen till söndagsmiddagen för en medelstor familj.

maj

2009-05-29 14:45

2009-05-29: Inbjudan till presskonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2009 offentliggörs torsdagen den 23 juli omkring klockan 12.00.

2009-05-29 14:15

2009-05-29: Omvandling av aktier


april

2009-04-28 12:27

SCA uppgraderar energianläggning vid linerbruk i Aschaffenburg, Tyskland

Nya, skärpta utsläppsvillkor och en möjlighet att säkerställa brukets energiförsörjning till en betydligt lägre kostnad än dagens är de bakomliggande skälen till SCAs beslut att investera 635 MSEK i Aschaffenburg, som är SCAs mest moderna och effektiva linerbruk.

2009-04-28 12:26

2009-04-28: SCA påbörjar effektiviseringsprogram inom Förpackningar

Den europeiska förpackningsmarknaden är starkt negativt påverkad av lågkonjunkturen. I syfte att stärka SCAs förpackningsverksamhet i Europa inleds ett effektiviseringsarbete som fullt genomfört kommer att ge årliga besparingar om 1 070 MSEK från och med det andra kvartalet 2010.

2009-04-14 14:45

SCA ett av världens mest etiska företag

För andra året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute i New York. Ethisphere Institute, som arbetar med bolagsstyrningsfrågor, affärsetik, företags sociala ansvar, antikorruptionsfrågor och hållbarhetsfrågor, har i sin årliga etikundersökning granskat mer än 10 000 företag.

2009-04-08 09:50

2009-04-08: Inbjudan till presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2009 offentliggörs tisdagen den 28 april ca klockan 12.00.

2009-04-02 16:50

SCAs årsstämma 2009


mars

2009-03-30 12:30

2009-03-30: Ny hållbarhetsrapport från SCA

SCA har under 2008 antagit ett nytt koldioxidmål som innebär en 20-procentig minskning av utsläppen från fossila bränslen från 2005 till 2020. Detta beskrivs i SCAs nya hållbarhetsrapport som i dagarna distribueras till aktieägare och investerare.

2009-03-27 16:30

2009-03-27: SCA vidtar åtgärder för att återupprätta konkurrenskraften i sin italienska och franska mjukpappersrörelse

I linje med SCAs övergripande mål att öka effektiviteten i sin produktion och samtidigt minska kostnaderna, annonserar företaget idag en ny tillverkningsstruktur för sin mjukpappersverksamhet i Italien. En del av beslutet är en stängning av bruket i Pratovecchio. Dessutom vidtas åtgärder för att förbättra effektiviteten vid SCAs anläggning i Orléans i Frankrike.

2009-03-27 09:45

2009-03-27: Ändring i valberedningens sammansättning


2009-03-26 13:33

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner - minskar antalet anställda med 22

Just nu pågår ett intensivt arbete med ett nytt automatsorteringsverk på Tunadals sågverk i Sundsvall. Anläggningen kommer att stå färdig i sommar och kommer att ge ökad produktion och förbättrad produktkvalitet. Den nya tekniken är dock mindre arbetsintensiv och medför att antalet anställda minskar med 22, varav fem nu varslas om uppsägning.

2009-03-26 13:33

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner - minskar antalet anställda med 22

Just nu pågår ett intensivt arbete med ett nytt automatsorteringsverk på Tunadals sågverk i Sundsvall. Anläggningen kommer att stå färdig i sommar och kommer att ge ökad produktion och förbättrad produktkvalitet. Den nya tekniken är dock mindre arbetsintensiv och medför att antalet anställda minskar med 22, varav fem nu varslas om uppsägning.

2009-03-26 09:58

SCA tar steget ut i butikerna - tillverkar massivträhylla för IKEA

SCA Timber tar nu klivet in på IKEA-varuhusens hyllor i norra Europa med massivträhyllan Gorm. SCA Timber och IKEA har tecknat ett långsiktigt avtal som innebär leverans av minst en miljon hyllor per år. SCAs partner i Kramfors, TräTeam, investerar ca 35 miljoner kronor i utrustning för produktionen och tio anställda kommer i två skift att hålla hyllproduktionen i drift.

2009-03-26 09:58

SCA tar steget ut i butikerna - tillverkar massivträhylla för IKEA

SCA Timber tar nu klivet in på IKEA-varuhusens hyllor i norra Europa med massivträhyllan Gorm. SCA Timber och IKEA har tecknat ett långsiktigt avtal som innebär leverans av minst en miljon hyllor per år. SCAs partner i Kramfors, TräTeam, investerar ca 35 miljoner kronor i utrustning för produktionen och tio anställda kommer i två skift att hålla hyllproduktionen i drift.

2009-03-19 14:00

SCA inviger fönsterkomponentfabrik och nyanställer 24 i Munksund

På torsdagen den 19 mars invigde Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson tillsammans med SCAs koncernchef Jan Johansson SCAs nya fönsterkomponentfabrik vid Munksunds sågverk i Piteå. SCA har investerat knappt 100 miljoner kronor i en fabrik för tillverkning av fönsterämnen. Den nya fabriken kommer att producera drygt 30 000 kubikmeter, 5 miljoner löpmeter, fönsterämnen vid drift i två skift och 24 personer har nyanställts för verksamheten, en ökning av personalen vid Munksunds sågverk med 20 procent.

2009-03-19 14:00

SCA inviger fönsterkomponentfabrik och nyanställer 24 i Munksund

På torsdagen den 19 mars invigde Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson tillsammans med SCAs koncernchef Jan Johansson SCAs nya fönsterkomponentfabrik vid Munksunds sågverk i Piteå. SCA har investerat knappt 100 miljoner kronor i en fabrik för tillverkning av fönsterämnen. Den nya fabriken kommer att producera drygt 30 000 kubikmeter, 5 miljoner löpmeter, fönsterämnen vid drift i två skift och 24 personer har nyanställts för verksamheten, en ökning av personalen vid Munksunds sågverk med 20 procent.

2009-03-12 12:00

2009-03-12: SCAs årsredovisning för 2008 offentliggjord


februari

2009-02-27 14:35

2009-02-27: Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2009-02-26 08:35

2009-02-26: Kallelse till årsstämma i SCA


2009-02-13 10:04

Statkraft SCA Vind AB förstärker i styrelsen

Gemensamt pressmeddelande från Statkraft och SCA 2009-01-13.

2009-02-13 10:04

Statkraft SCA Vind AB förstärker i styrelsen

Gemensamt pressmeddelande från Statkraft och SCA 2009-01-13.

2009-02-12 12:01

SCA Östrand söker nytt miljötillstånd

Östrands massafabrik ansöker hos miljödomstolen om nytt miljötillstånd. Massafabriken ansöker om miljövillkor för att på sikt och stegvis öka produktionen från dagens tillåtna 510 000 ton sulfatmassa och CTMP till en produktion om totalt 660 000 ton. Som ett led i prövningen inleds nu ett samråd med myndigheter och berörd allmänhet.

2009-02-12 12:01

SCA Östrand söker nytt miljötillstånd

Östrands massafabrik ansöker hos miljödomstolen om nytt miljötillstånd. Massafabriken ansöker om miljövillkor för att på sikt och stegvis öka produktionen från dagens tillåtna 510 000 ton sulfatmassa och CTMP till en produktion om totalt 660 000 ton. Som ett led i prövningen inleds nu ett samråd med myndigheter och berörd allmänhet.

januari

2009-01-30 13:45

2009-01-30: SCA ett av världens 100 mest hållbara företag

För femte året i rad har SCA utsetts till ett av världens 100 mest hållbara företag av kanadensiska Corporate Knights. Därmed har SCA kvalificerat sig som ett av världens 100 mest hållbara företag varje år sedan den globala hållbarhetslistan presenterades första gången 2005.

2009-01-30 10:30

2009-01-30: Omvandling av aktier


2009-01-27 11:20

2009-01-27: Malin Bergenstråhle och Stefan Lindström 2008 års Alf de Ruvo-stipendiater

2008 års Alf de Ruvo-stipendium tilldelas Malin Bergenstråhle och Stefan Lindström. Malin Bergenstråhle, Stockholm, får stipendiet för sitt forskningsarbete som inneburit viktiga bidrag för utvecklingen av cellulosakompositer, medan Stefan Lindström från Sundsvall tilldelas stipendiet för sina forskningsresultat för studier av konsolidering av pappersbanor. Stipendiebeloppet uppgår till 500.000 kronor var.

2009-01-22 16:43

Vilhelmina sågverk investerar och minskar arbetsstyrkan

SCAs sågverk i Vilhelmina har investerat fyra miljoner kronor, framför allt för att öka precisionen i timmersorteringen. Investeringen medför övertalighet och MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av antalet anställda på sågverket med åtta.

2009-01-22 16:43

Vilhelmina sågverk investerar och minskar arbetsstyrkan

SCAs sågverk i Vilhelmina har investerat fyra miljoner kronor, framför allt för att öka precisionen i timmersorteringen. Investeringen medför övertalighet och MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av antalet anställda på sågverket med åtta.

2009-01-13 14:00

2009-01-13: Inbjudan till presskonferens avseende SCAs bokslutsrapport 2008

SCAs bokslutsrapport för 1 januari – 31 december 2008 offentliggörs torsdagen den 29 januari ca klockan 12.00.

2009-01-07 16:26

Skellefteå Kraft köper biobränsle på tåg från SCA Norrbränslen

Gemensamt pressmeddelande från SCA Skog AB och Skellefteå Kraft AB

2009-01-07 16:26

Skellefteå Kraft köper biobränsle på tåg från SCA Norrbränslen

Gemensamt pressmeddelande från SCA Skog AB och Skellefteå Kraft AB

2009-01-07 16:24

Bollsta sågverk investerar 24 miljoner

SCAs sågverk i Bollstabruk investerar 24 miljoner kronor i sitt justerverk. Investeringen medför en minskad bemanning på sågverket och MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av personalstyrkan med 13 personer.

2009-01-07 16:24

Bollsta sågverk investerar 24 miljoner

SCAs sågverk i Bollstabruk investerar 24 miljoner kronor i sitt justerverk. Investeringen medför en minskad bemanning på sågverket och MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av personalstyrkan med 13 personer.

december

2008-12-19 16:21

Tillståndsansökan för sex vindparker inlämnad

Pressmeddelande 2008-12-19 från Statkraft SCA Vind AB

2008-12-19 16:21

Tillståndsansökan för sex vindparker inlämnad

Pressmeddelande 2008-12-19 från Statkraft SCA Vind AB

2008-12-18 16:05

Kristina Enander ny chef för Ortvikens pappersbruk

En av Sveriges allra största skogsindustrier får en ny chef. Kristina Enander, för närvarande biträdande produktionsdirektör på Ortvikens pappersbruk, tar från årsskiftet över efter Alvar Andersson som chef för affärsenheten.

2008-12-18 16:05

Kristina Enander ny chef för Ortvikens pappersbruk

En av Sveriges allra största skogsindustrier får en ny chef. Kristina Enander, för närvarande biträdande produktionsdirektör på Ortvikens pappersbruk, tar från årsskiftet över efter Alvar Andersson som chef för affärsenheten.

2008-12-12 16:02

E.ON och SCA utvecklar energisamarbete i Timrå

Gemensam pressinformation från E.ON och SCA, 10 december 2008

2008-12-12 16:02

E.ON och SCA utvecklar energisamarbete i Timrå

Gemensam pressinformation från E.ON och SCA, 10 december 2008

2008-12-10 13:10

2008-12-10: SCA renodlar varumärkesportföljen för mjukpapper i Europa för ökad lönsamhet

SCA kommer att renodla varumärkesportföljen för mjukpappersprodukter i Europa. Dagens alltför fragmenterade flora kommer successivt att konsolideras till färre varumärken som är tydligare segmenterade. Åtgärderna ska bidra till en ökad lönsamhet för SCA:s europeiska mjukpappersverksamhet.

2008-12-10 13:05

2008-12-10: SCA sätter nytt klimatmål

För att ta ett ännu starkare grepp om klimatfrågan och minska koncernens utsläpp av koldioxid ytterligare har SCA fattat beslut om ett nytt miljömål.

2008-12-10 13:00

2008-12-10: SCA fokuserar på kassaflöde och stärkta hygienpositioner

Lågkonjunkturen och den finansiella osäkerheten i världen gör att SCA anpassar sina kortsiktiga planer till den rådande situationen. Det viktigaste blir att vända koncernens kassaflödesutveckling samt att fortsätta att stärka koncernens framgångsrika hygienpositioner i världen. Inte minst gäller detta hemmamarknaden Europa, som står för totalt 80% av koncernens försäljning och 85% av rörelseresultatet.

2008-12-09 15:57

Holmsunds sågverk drar ned produktionen

På grund av den vikande efterfrågan på sågade trävaror drar SCAs sågverk i Holmsund ned produktionen 2009 med 20 procent, från 93 000 kubikmeter trävaror till 77 000 kubikmeter.

2008-12-09 15:57

Holmsunds sågverk drar ned produktionen

På grund av den vikande efterfrågan på sågade trävaror drar SCAs sågverk i Holmsund ned produktionen 2009 med 20 procent, från 93 000 kubikmeter trävaror till 77 000 kubikmeter.

2008-12-09 15:37

Premiär för miljösmart timmerbil

Pressmeddelande från Skogforsk 2008-12-09

2008-12-09 15:37

Premiär för miljösmart timmerbil

Pressmeddelande från Skogforsk 2008-12-09

2008-12-05 12:00

2008-12-05: SCA utser Ulf Söderström till ny affärsutvecklingschef

SCA har idag utsett Ulf Söderström till ny chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi.

november

2008-11-28 11:00

2008-11-28: Omvandling av aktier


2008-11-26 17:00

2008-11-26: Information rörande värdepapper utgivna av AB SCA Finans


2008-11-05 15:00

2008-11-05: SCA utser nya chefer inom hygienverksamheten

SCA har beslutat att genomföra följande chefsförändringar inom sin hygienverksamhet:

oktober

2008-10-31 10:00

2008-10-31: Omvandling av aktier


2008-10-02 14:32

2008-10-02: SCA utser ny chef för affärsgruppen Förpackningar i Europa

SCA har idag utsett Phil Almond till ny chef för affärsgruppen Förpackningar i Europa. Han efterträder John Williams som slutar på egen begäran för att bli VD för Domtar.

2008-10-01 15:36

SCA höjer samtliga virkespriser

Från och med den 1 oktober höjer SCA grundprislistorna för sågtimmer och massaved. Höjningarna av sågtimmerpriserna går mot strömmen. Trots konjunkturläget har SCAs sågverk framtidstro och stort behov av sågtimmer. Massaveden höjs med 30 kr/m3f inom företagets hela verksamhetsområde.

2008-10-01 15:36

SCA höjer samtliga virkespriser

Från och med den 1 oktober höjer SCA grundprislistorna för sågtimmer och massaved. Höjningarna av sågtimmerpriserna går mot strömmen. Trots konjunkturläget har SCAs sågverk framtidstro och stort behov av sågtimmer. Massaveden höjs med 30 kr/m3f inom företagets hela verksamhetsområde.

2008-10-01 14:00

2008-10-01: Valberedning inför SCAs årsstämma 2009

I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009.

september

2008-09-30 14:00

2008-09-30: Inbjudan till presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 september 2008 offentliggörs onsdagen den 29 oktober klockan 8.00.

2008-09-30 13:00

2008-09-30: Tidigare annonserad affär nu slutförd

SCAs avyttring av wellpappverksamheten för standardförpackningar i Storbritannien och Irland har idag slutförts. Köpare är det spanska företaget SAICA och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner GBP.

2008-09-17 11:00

2008-09-17: Undersökning i nio länder visar stora skillnader i uppfattningar om hygien

SCA presenterar idag en internationell rapport om hygien och sanitet. Bland slutsatserna märks till exempel att hälften av svenskarna oroar sig för att bli sjuka på grund av dålig hygien, medan det är hela tre av fyra internationellt.

2008-09-10 15:33

Tunadals sågverk varslar 11 personer om uppsägning

11 anställda på Tunadals sågverk har varslats om uppsägning på grund av den arbetsbrist som uppstått när sågverkets nya vandringstork och kammartorkar har tagits i drift. Tunadals sågverk har investerat ca 100 miljoner kronor i nya virkestorkar som möjliggör en mer rationell drift och högre kvalitet på produkterna.

2008-09-10 15:33

Tunadals sågverk varslar 11 personer om uppsägning

11 anställda på Tunadals sågverk har varslats om uppsägning på grund av den arbetsbrist som uppstått när sågverkets nya vandringstork och kammartorkar har tagits i drift. Tunadals sågverk har investerat ca 100 miljoner kronor i nya virkestorkar som möjliggör en mer rationell drift och högre kvalitet på produkterna.

2008-09-10 15:32

Rundviks sågverk investerar och varslar 9 anställda om uppsägning

Rundviks sågverk investerar 20 miljoner kronor, bland annat i kamerautrustning för automatsortering av virke och ett nytt intag i sågverkets hyvleri. I och med investeringarna uppstår arbetsbrist på sågverket och 9 anställda har varslats om uppsägning.

2008-09-10 15:32

Rundviks sågverk investerar och varslar 9 anställda om uppsägning

Rundviks sågverk investerar 20 miljoner kronor, bland annat i kamerautrustning för automatsortering av virke och ett nytt intag i sågverkets hyvleri. I och med investeringarna uppstår arbetsbrist på sågverket och 9 anställda har varslats om uppsägning.

2008-09-05 14:00

2008-09-05: SCA miljardinvesterar i Mexiko

För att förbättra konsumenterbjudandet och samtidigt stärka konkurrenskraft och lönsamhet, kommer SCA att investera i en ny anläggning för mjukpapper i Mexiko. – Detta är en viktig strategisk investering. Anläggningen, som lokaliseras nära den viktiga marknaden i och kring Mexiko City, blir integrerad och högeffektiv. Den ger oss mycket goda möjligheter att förbättra produktkvalitet och därigenom förbättra vår lönsamhet och vårt konsumenterbjudande, säger SCA:s VD och koncernchef, Jan Johansson.

augusti

2008-08-14 15:30

SCA byter till miljödiesel

SCA Transforest byter till miljödiesel i sin svenska hamnterminalverksamhet. Alla dieseldrivna truckar, lastmaskiner, kranar och lastbilar i Umeå samt Sundsvall kommer att byta ut sitt bränsle från vanlig diesel till miljövänligare syntetisk diesel.

2008-08-14 15:30

SCA byter till miljödiesel

SCA Transforest byter till miljödiesel i sin svenska hamnterminalverksamhet. Alla dieseldrivna truckar, lastmaskiner, kranar och lastbilar i Umeå samt Sundsvall kommer att byta ut sitt bränsle från vanlig diesel till miljövänligare syntetisk diesel.

juli

2008-07-29 15:27

Ny sågverkschef vid Tunadals sågverk

Ville Huittinen har anställts som sågverkschef vid SCA Timber, Tunadals sågverk. Ville kommer närmast från en tjänst som produktionschef vid Stora Enso Timber i Kopparfors och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2008.

2008-07-29 15:27

Ny sågverkschef vid Tunadals sågverk

Ville Huittinen har anställts som sågverkschef vid SCA Timber, Tunadals sågverk. Ville kommer närmast från en tjänst som produktionschef vid Stora Enso Timber i Kopparfors och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2008.

2008-07-03 14:56

SCA Forest Products miljöredovisning sätter klimatfrågan i fokus

SCA Forest Products pappers- och massaprodukter medförde under 2007 utsläpp på en miljon ton koldioxid när de är levererade till kunderna. Samtidigt tog SCAs egna skogar upp mer än dubbelt så mycket koldioxid, netto, och SCAs omfattande skogsbränsleverksamhet innebar att utsläpp av ungefär en miljon ton koldioxid från oljeförbränning kunde undvikas.

2008-07-03 14:56

SCA Forest Products miljöredovisning sätter klimatfrågan i fokus

SCA Forest Products pappers- och massaprodukter medförde under 2007 utsläpp på en miljon ton koldioxid när de är levererade till kunderna. Samtidigt tog SCAs egna skogar upp mer än dubbelt så mycket koldioxid, netto, och SCAs omfattande skogsbränsleverksamhet innebar att utsläpp av ungefär en miljon ton koldioxid från oljeförbränning kunde undvikas.

2008-07-01 14:52

Stort intresse för SCAs FSC-certifierade tryckpapper

Intresset för miljöcertifierade produkter ökar i hela Europa. Under årets första fem månader steg SCAs leveranser av FSC-certifierat tryckpapper med 56 procent jämfört med motsvarande period ifjol.

2008-07-01 14:52

Stort intresse för SCAs FSC-certifierade tryckpapper

Intresset för miljöcertifierade produkter ökar i hela Europa. Under årets första fem månader steg SCAs leveranser av FSC-certifierat tryckpapper med 56 procent jämfört med motsvarande period ifjol.

juni

2008-06-26 14:49

Satsning på utbildning och planering höjer nivån på SCAs naturhänsyn

Efter kritik mot flera fall av otillräcklig naturhänsyn har SCA under vintern och våren genomfört en omfattande satsning för att säkerställa en god naturhänsyn i sitt skogsbruk. Fler än 600 skogsmaskinförare har genomgått utbildning. Uppföljningen av naturhänsyn vid avverkning har skärpts och såväl avverkningsplaner som ekologiska landskapsplaner har reviderats.

2008-06-26 14:49

Satsning på utbildning och planering höjer nivån på SCAs naturhänsyn

Efter kritik mot flera fall av otillräcklig naturhänsyn har SCA under vintern och våren genomfört en omfattande satsning för att säkerställa en god naturhänsyn i sitt skogsbruk. Fler än 600 skogsmaskinförare har genomgått utbildning. Uppföljningen av naturhänsyn vid avverkning har skärpts och såväl avverkningsplaner som ekologiska landskapsplaner har reviderats.

2008-06-18 10:15

2008-06-18: SCA avyttrar delar av sin brittiska förpackningsverksamhet och stänger bruket New Hythe – fokuserar på specialförpackningar

SCA har idag tecknat avtal om försäljning av sin wellpappverksamhet för tillverkning av standardförpackningar i Storbritannien och Irland. Köpare är spanska SAICA och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner GBP (125 MEUR). Den avyttrade verksamheten omsätter årligen omkring 240 miljoner GBP (300 MEUR). Efter avyttringen fokuseras verksamheten i Storbritannien och Irland på den del som omfattar specialiserade förpackningslösningar.

2008-06-03 15:50

2008-06-03: Inbjudan till presskonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2008 offentliggörs torsdagen den 24 juli mellan klockan 11.00 och 12.00.

maj

2008-05-29 14:46

SCA betalar extra för sågtimmer

SCA inför den första juni pristillägg med 50 kronor per kubikmeter på både sågtimmer och massaved inom hela verksamhetsområdet.

2008-05-29 14:46

SCA betalar extra för sågtimmer

SCA inför den första juni pristillägg med 50 kronor per kubikmeter på både sågtimmer och massaved inom hela verksamhetsområdet.

2008-05-29 11:16

2008-05-29: SCA avnoterat från Londonbörsen

SCA har avnoterat bolagets B-aktie från Londonbörsen, vilket gäller från idag efter beslut hos Financial Services Authority (FSA).

2008-05-28 14:44

Ingen fortsatt utredning av Röåns utbyggnad

Gemensamt pressmeddelande från SCA Forest Products och Statkraft

2008-05-28 14:44

Ingen fortsatt utredning av Röåns utbyggnad

Gemensamt pressmeddelande från SCA Forest Products och Statkraft

april

2008-04-30 08:30

2008-04-30: Omvandling av aktier


2008-04-29 10:00

2008-04-29: SCA ansöker om avnotering från Londonbörsen

SCA har beslutat ansöka om avnotering av företagets B-aktie från Londonbörsen. Avnoteringen beräknas ske den 29 maj 2008.

2008-04-28 14:41

Tre stipendiater mottar landsbygdsstipendium på 25 000 kr


2008-04-28 14:41

Tre stipendiater mottar landsbygdsstipendium på 25 000 kr


2008-04-16 11:57

2008-04-16: SCA utser ny affärsutvecklingchef

SCA har anställt Sune Lundin som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi. Sune Lundin kommer närmast från Boliden där han har haft motsvarande position.

2008-04-15 14:39

SCAs terminal i Rotterdam ökar kapaciteten

Interforest Terminal Rotterdam (ITR) har genomfört ett betydande investeringsprogram. Terminalen har ökat sin kapacitet för hantering och lagring av gods, liksom sin servicenivå.

2008-04-15 14:39

SCAs terminal i Rotterdam ökar kapaciteten

Interforest Terminal Rotterdam (ITR) har genomfört ett betydande investeringsprogram. Terminalen har ökat sin kapacitet för hantering och lagring av gods, liksom sin servicenivå.

2008-04-14 14:37

Kritiken mot SCAs avverkning på Storön utan grund

- Naturskyddsföreningens kritik av SCAs avverkning på Storön i Norrbotten är grundlös, säger Jerker Karlsson, vd i SCA Skog. SCA har avverkat en rotpost som sålts av markägaren Arjeplogs allmänning. Avverkningen uppfyller med god marginal de lagar och regler som gäller.

2008-04-14 14:37

Kritiken mot SCAs avverkning på Storön utan grund

- Naturskyddsföreningens kritik av SCAs avverkning på Storön i Norrbotten är grundlös, säger Jerker Karlsson, vd i SCA Skog. SCA har avverkat en rotpost som sålts av markägaren Arjeplogs allmänning. Avverkningen uppfyller med god marginal de lagar och regler som gäller.

2008-04-11 10:39

2008-04-11: Inbjudan till presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2008 offentliggörs tisdagen den 29 april klockan 8.00.

2008-04-08 16:20

2008-04-08: SCAs årsstämma 2008


2008-04-08 15:15

2008-04-08: SCA driver hygienfrågor under sanitetsåret

SCA tar fasta på det av FN utropade internationella sanitetsåret och ökar engagemanget inom hygienfrågor. Vid SCAs årsstämma berättade VD och koncernchef Jan Johansson att SCA under hela 2008 kommer att driva hygienfrågor för att lyfta fram det som alltmer framstår som den viktigaste folkhälsoaspekten för jordens befolkning.

2008-04-02 14:35

SCA får ny skogsdirektör

Mats Sandgren, skogsdirektör på Södra Skog i Växjö, kommer under hösten att efterträda Jerker Karlsson som VD för SCA Skog.

2008-04-02 14:35

SCA får ny skogsdirektör

Mats Sandgren, skogsdirektör på Södra Skog i Växjö, kommer under hösten att efterträda Jerker Karlsson som VD för SCA Skog.

mars

2008-03-31 14:33

Jonas Mårtensson ny vd för SCA Timber

Jonas Mårtensson, tidigare chef för SCAs sågverk i Bollstabruk, blir ny vd för SCA Timber. Han efterträds som chef på Bollsta sågverk av Katarina Levin, tidigare produktchef på sågverket.

2008-03-31 14:33

Jonas Mårtensson ny vd för SCA Timber

Jonas Mårtensson, tidigare chef för SCAs sågverk i Bollstabruk, blir ny vd för SCA Timber. Han efterträds som chef på Bollsta sågverk av Katarina Levin, tidigare produktchef på sågverket.

2008-03-11 14:31

SCA ökar returpappersanvändningen vid pappersbruket i Laakirchen

SCA investerar M€ 10, ca 95 miljoner kronor, i ökad kapacitet för tillverkning av massa baserad på returpapper vid pappersbruket i Laakirchen, Österrike. Från dagens nivå på 145 000 ton returpappersmassa kommer produktionen att öka till 175 000 ton per år. Genom investeringen minskar pappersbruket sin energiförbrukning, sina utsläpp av koldioxid och sin användning av massaved.

2008-03-11 14:31

SCA ökar returpappersanvändningen vid pappersbruket i Laakirchen

SCA investerar M€ 10, ca 95 miljoner kronor, i ökad kapacitet för tillverkning av massa baserad på returpapper vid pappersbruket i Laakirchen, Österrike. Från dagens nivå på 145 000 ton returpappersmassa kommer produktionen att öka till 175 000 ton per år. Genom investeringen minskar pappersbruket sin energiförbrukning, sina utsläpp av koldioxid och sin användning av massaved.

2008-03-10 14:27

Ulf Larsson ny vd för SCA Forest Products

I samband med att SCA-koncernen organiserar om, har Ulf Larsson utsetts till ny vd för SCA Forest Products. Han efterträder Kenneth Eriksson som går in i SCAs koncernledning som strategiskt ansvarig för skogsindustri och förpackningar. Ulf Larsson är idag vd för SCA Timber, SCAs sågverksrörelse.

2008-03-10 14:27

Ulf Larsson ny vd för SCA Forest Products

I samband med att SCA-koncernen organiserar om, har Ulf Larsson utsetts till ny vd för SCA Forest Products. Han efterträder Kenneth Eriksson som går in i SCAs koncernledning som strategiskt ansvarig för skogsindustri och förpackningar. Ulf Larsson är idag vd för SCA Timber, SCAs sågverksrörelse.

2008-03-10 08:00

2008-03-10: SCA inför en ny organisation för ökad tillväxt och lönsamhet

Från och med den 1 april införs en ny organisation inom SCA. Starkt fokus sätts på tillväxt inom hygienområdet – mjukpapper och personliga hygienprodukter. En ny, global, så kallad kategoriorganisation skapas inom hygienverksamheten. Förpackningar och skogsindustridelen ska fokusera på att förbättra kassaflöde samt lönsamhet och under en begränsad tid inrättas en ny tjänst som Chief Operating Officer (COO) för att leda detta förbättringsarbete.

2008-03-03 22:00

Kallelse till årsstämma i SCA


februari

2008-02-29 14:13

Fortsatt FSC-certifiering för SCA

Resultatet av den uppföljningsrevision som certifieringsföretaget SGS gjorde i februari av SCAs skogsbruk, är att SCA även fortsättningsvis är FSC-certifierat. Vid revisionen i höstas fick SCA anmärkningar för bl a brister i sin naturhänsyn. Uppföljningsrevisionen visar att dessa brister är åtgärdade eller är på väg att åtgärdas.

2008-02-29 14:13

Fortsatt FSC-certifiering för SCA

Resultatet av den uppföljningsrevision som certifieringsföretaget SGS gjorde i februari av SCAs skogsbruk, är att SCA även fortsättningsvis är FSC-certifierat. Vid revisionen i höstas fick SCA anmärkningar för bl a brister i sin naturhänsyn. Uppföljningsrevisionen visar att dessa brister är åtgärdade eller är på väg att åtgärdas.

2008-02-29 11:10

2008-02-29: SCA investerar inom inkontinens, mjukpapper och sågade trävaror

För att möta ökad efterfrågan genomför SCA investeringar i ökad kapacitet inom inkontinensskydd för den europeiska marknaden och mjukpapper i Latinamerika. SCA investerar även i en automatsorteringsanläggning vid sågverket i Tunadal.

2008-02-29 11:10

2008-02-29: SCA expanderar inom konsumentprodukter i Ryssland

Den ryska marknaden för personliga hygienprodukter kännetecknas av snabb tillväxt. Sedan 1995 har SCAs försäljning av barnblöjor (Libero) och mensskydd (Libresse) stadigt ökat och med det, behovet av lokal produktion. Mot den bakgrunden har SCA fattat beslut att starta egen produktion i Tularegionen, söder om Moskva, för att möta konsumenternas behov.

2008-02-25 14:25

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner i nytt automatsorteringsverk

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner i ett nytt automatsorteringsverk som skall ersätta sågverkets nuvarande båda justerverk. Investeringen i modern teknik innebär ökad produktion och högre produktkvalitet, men också att 28 tjänster försvinner när den nya anläggningen tas i drift hösten 2009.

2008-02-25 14:25

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner i nytt automatsorteringsverk

Tunadals sågverk investerar 210 miljoner i ett nytt automatsorteringsverk som skall ersätta sågverkets nuvarande båda justerverk. Investeringen i modern teknik innebär ökad produktion och högre produktkvalitet, men också att 28 tjänster försvinner när den nya anläggningen tas i drift hösten 2009.

2008-02-21 14:10

2008-02-21: Information från SCAs valberedning


2008-02-20 08:58

2008-02-20: SCA ökar sitt innehav i kinesiska mjukpappersföretaget Vinda

SCA har idag ökat sitt ägande i den Hong Kong-baserade mjukpapperstillverkaren Vinda från 14 procent till 19 procent.

2008-02-19 14:11

Bollsta sågverk investerar 49 miljoner i röntgen av sågtimmer

SCAs sågverk i Bollstabruk investerar 49 miljoner kronor i utrustning för att kunna röntga timmerstockarna vid timmersorteringen.

2008-02-19 14:11

Bollsta sågverk investerar 49 miljoner i röntgen av sågtimmer

SCAs sågverk i Bollstabruk investerar 49 miljoner kronor i utrustning för att kunna röntga timmerstockarna vid timmersorteringen.

2008-02-08 14:06

Brand vid Graningebruks sågverk

Vid halvsextiden på morgonen den 8 februari utbröt en brand vid SCAs sågverk i Graningebruk. När räddningstjänsten kom till platsen var byggnaden med sågverkslinjen helt övertänd. Skadorna är omfattande.

2008-02-08 14:06

Brand vid Graningebruks sågverk

Vid halvsextiden på morgonen den 8 februari utbröt en brand vid SCAs sågverk i Graningebruk. När räddningstjänsten kom till platsen var byggnaden med sågverkslinjen helt övertänd. Skadorna är omfattande.

2008-02-05 17:22

Etanolprojekt i Vilhelmina läggs i malpåse

Gemensamt pressmeddelande från SCA Forest Products, E.ON och Vilhelmina kommun

2008-02-05 17:22

Etanolprojekt i Vilhelmina läggs i malpåse

Gemensamt pressmeddelande från SCA Forest Products, E.ON och Vilhelmina kommun

2008-02-04 17:19

Östrands massafabrik överskred gränsvärde

Östrands massafabrik har överskridit gränsvärdet för suspenderande ämnen under 2007. Orsaken är flera olika händelser och störningar i produktionen, som sammantaget medfört att mer uppslammade partiklar har släppts ut från fabriken. Konsekvenserna av utsläppen bedöms vara små. Länsstyrelsen har informerats om vad som inträffat och om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra en upprepning.

2008-02-04 17:19

Östrands massafabrik överskred gränsvärde

Östrands massafabrik har överskridit gränsvärdet för suspenderande ämnen under 2007. Orsaken är flera olika händelser och störningar i produktionen, som sammantaget medfört att mer uppslammade partiklar har släppts ut från fabriken. Konsekvenserna av utsläppen bedöms vara små. Länsstyrelsen har informerats om vad som inträffat och om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra en upprepning.

januari

2008-01-14 11:00

2008-01-14: Ny HR-direktör i SCA

SCA har anställt Gordana Landén som koncernens nya personaldirektör.

2008-01-10 10:00

2008-01-10: Inbjudan till presskonferens – SCAs bokslutsrapport 2007

SCAs bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2007 offentliggörs onsdagen den 30 januari ca klockan 11.30.

december

2007-12-19 08:00

2007-12-19: SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav

SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav med 5 200 MSEK till 23 300 MSEK baserat på uthålligt högre virkespriser. SCA genomför också ett antal åtgärder i konkurrensförbättrande syfte. Höstens förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet ger väsentliga samordningsfördelar inom försäljning och marknadsföring samt möjliggör en förbättrad tillverkningsstruktur till ett värde av cirka 700 MSEK årligen. Dessutom har en översyn gjorts av den mjukpappersverksamhet som inte direkt berörs av förvärvet från P&G samt inom övriga affärsområden. Översynen har lett till att koncernen gör effektiviseringar samt nedskrivningar i samband med omstruktureringar av vissa anläggningstillgångar. Kostnaderna för samtliga åtgärder uppgår till 4 900 MSEK, vilka tas under fjärde kvartalet. Av beloppet utgör 3 700 MSEK nedskrivningar och 700 MSEK kassamässigt nettoutlägg efter vissa avyttringar. Rörelseresultatförbättringen kommer att få full effekt efter tre år och då uppgå till cirka 1 400 MSEK per år, inklusive synergier från P&G-förvärvet.

2007-12-18 16:00

2007-12-18: SCA bjuder in till telefonkonferens

SCA bjuder in till telefonkonferens med anledning av att SCAs styrelse förväntas ta beslut om ny värdering av företagets skogstillgångar. Dessutom vill vi berätta om synergieffekter till följd av förvärvet av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet.

2007-12-14 12:04

2007-12-14: Birgitta Svensson får 2007 års Alf de Ruvo-stipendium

Alf de Ruvos minnesfond har beslutat att 2007 års stipendium tilldelas Birgitta Svensson för hennes doktorsarbete inom området kemiteknik med inriktning mot mekanisk fiberteknologi.

2007-12-07 14:50

2007-12-07: SCA har bästa hållbarhetsrapporten enligt WWF

Världsnaturfonden, WWF, har sedan 2004 gjort undersökningar av företag i pappersbranschen och deras arbete med hållbarhetsfrågor. I årets genomgång av de europeiska pappersföretagens hållbarhetsrapporter har SCAs rapport rankats som den bästa.

2007-12-04 10:00

2007-12-04: SCA säljer Softis

SCA har sålt varumärket Softis tillsammans med tillhörande patent och maskiner till det italienska mjukpappersföretaget Sofidel. Försäljningen förutsätter ett konkurrensgodkännande från EU samt från den tyska federala kartellmyndigheten.

november

2007-11-23 17:16

Åtgärdsprogram skall höja nivån på SCAs naturhänsyn

Efter det att flera avverkningar med bristande naturhänsyn har uppmärksammats, gör nu SCA en omfattande satsning på att säkerställa en god naturhänsyn i företagets skogsbruk. Genom bättre planering, utbildning, uppföljning och återföring av resultat, vill SCA undvika att gjorda misstag upprepas.

2007-11-23 17:16

Åtgärdsprogram skall höja nivån på SCAs naturhänsyn

Efter det att flera avverkningar med bristande naturhänsyn har uppmärksammats, gör nu SCA en omfattande satsning på att säkerställa en god naturhänsyn i företagets skogsbruk. Genom bättre planering, utbildning, uppföljning och återföring av resultat, vill SCA undvika att gjorda misstag upprepas.

2007-11-10 13:00

2007-11-10: SCA hjälper översvämningsoffer i Mexiko

Kraftiga översvämningar har drabbat omkring en miljon människor i delstaten Tabasco i sydöstra Mexiko. SCA, som har verksamhet i regionen, har arrangerat insamlingar och donerat blöjor och hygienprodukter för att hjälpa de nödställda.

2007-11-01 17:14

SCA Timber drar ned produktionen

SCA Timber minskar genom en rad åtgärder sin produktion av sågade trävaror med närmare femton procent under första kvartalet 2008 jämfört med årets produktionsnivå. Förutom neddragningar av produktionen vid Munksunds och Rundviks sågverk genomförs ett förlängt stopp över jul och nyår vid alla sågverk. Stopp för övertidsarbete införs också.

2007-11-01 17:14

SCA Timber drar ned produktionen

SCA Timber minskar genom en rad åtgärder sin produktion av sågade trävaror med närmare femton procent under första kvartalet 2008 jämfört med årets produktionsnivå. Förutom neddragningar av produktionen vid Munksunds och Rundviks sågverk genomförs ett förlängt stopp över jul och nyår vid alla sågverk. Stopp för övertidsarbete införs också.

oktober

2007-10-24 17:02

Rundviks sågverk drar ned produktionen. Drygt tjugo anställda berörs

SCAs sågverk i Rundvik i Nordmalings kommun drar ned produktionen från dagens nivå 240 000 kubikmeter sågade trävaror av gran till 170 000 kubikmeter. MBL-förhandlingar har inletts om att minska personalen med drygt tjugo tjänster.

2007-10-24 17:02

Rundviks sågverk drar ned produktionen. Drygt tjugo anställda berörs

SCAs sågverk i Rundvik i Nordmalings kommun drar ned produktionen från dagens nivå 240 000 kubikmeter sågade trävaror av gran till 170 000 kubikmeter. MBL-förhandlingar har inletts om att minska personalen med drygt tjugo tjänster.

2007-10-17 17:00

Munksunds sågverk drar ned produktionen - tio anställda berörs

SCAs sågverk i Munksund utanför Piteå drar ned produktionen med ungefär 10 procent från årsskiftet. MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av personalen med tio anställda som en följd av den minskade produktionen.

2007-10-17 17:00

Munksunds sågverk drar ned produktionen - tio anställda berörs

SCAs sågverk i Munksund utanför Piteå drar ned produktionen med ungefär 10 procent från årsskiftet. MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av personalen med tio anställda som en följd av den minskade produktionen.

2007-10-08 16:30

Legionella i spolslangar på Ortvikens pappersbruk

I den breda undersökning som nu pågår på Ortvikens pappersbruk har förhöjda halter av Legionella-bakterien hittats på några platser i pappersbruket. Det handlar framför allt om spol- och brandvattenslangar som sällan används. I pappersbrukets processvatten eller bioreningsanläggning har ingen Legionella hittats.

2007-10-08 16:30

Legionella i spolslangar på Ortvikens pappersbruk

I den breda undersökning som nu pågår på Ortvikens pappersbruk har förhöjda halter av Legionella-bakterien hittats på några platser i pappersbruket. Det handlar framför allt om spol- och brandvattenslangar som sällan används. I pappersbrukets processvatten eller bioreningsanläggning har ingen Legionella hittats.

2007-10-08 10:43

2007-10-08: Valberedning inför SCAs årsstämma 2008


2007-10-04 15:37

2007-10-04: Inbjudan till presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 september 2007 offentliggörs onsdagen den 31 oktober cirka klockan 8.00.

2007-10-03 11:12

2007-10-03: SCA investerar i stretchblöjor

För att bättre möta konsumenternas behov lanserar SCA en ny stretchblöja. För ändamålet har SCA sedan 2005 investerat 500 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor i anläggningen för blöjtillverkning i Falkenberg.

2007-10-02 14:20

2007-10-02: SCA etablerar bolag i Mellanöstern

SCA bildar ett samriskbolag med Jordanienbaserade industrikoncernen Nuqul. Det nya bolaget, där SCA äger 50 procent, kommer att tillverka och sälja mensskydd i Mellanöstern och Egypten. Verksamheten kommer att bedrivas i arton länder i regionen. Köpeskillingen för SCAs andel uppgår till 18,5 miljoner USD.

2007-10-01 17:25

2007-10-01: Tidigare annonserad affär nu slutförd

SCAs förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet har idag slutförts. Den totala köpesumman är cirka 512 miljoner euro och den första betalningen på 329 miljoner euro erlades kontant i samband med slutförandet.

september

2007-09-21 16:56

Anställd vid Ortvikens pappersbruk drabbad av legionella

En anställd vid Ortvikens pappersbruk har drabbats av legionella och är efter behandling på sjukhus på bättringsvägen. Någon koppling mellan arbetsplatsen och sjukdomsfallet är inte känd, men som en säkerhetsåtgärd påbörjas omedelbart en utredning av möjliga smittkällor på pappersbruket.

2007-09-21 16:56

Anställd vid Ortvikens pappersbruk drabbad av legionella

En anställd vid Ortvikens pappersbruk har drabbats av legionella och är efter behandling på sjukhus på bättringsvägen. Någon koppling mellan arbetsplatsen och sjukdomsfallet är inte känd, men som en säkerhetsåtgärd påbörjas omedelbart en utredning av möjliga smittkällor på pappersbruket.

2007-09-17 23:55

2007-09-17: Fortsatt god tillväxt för SCA i nyckelmarknaden Americas

SCA ser en fortsatt positiv försäljningsutveckling för sina hygienprodukter i Nord- Central- och Sydamerika (Americas) de närmaste åren. Redan idag har SCA ledande varumärken etablerade på dessa marknader. Den organiska tillväxten förväntas ligga på 5 - 7 procent de närmaste åren. Dessutom ser SCA möjligheter till selektiva förvärv.

2007-09-14 16:47

SCA och Statkraft storsatsar på vindkraft och utreder miljövänlig utbyggnad av vattenkraft

SCA och Statkraft bildar ett gemensamt ägt bolag för en storinvestering i vindkraft i norra Sverige. Planerna omfattar produktion av 2 800 GWh vindkraftsel per år uppdelat på sju vindkraftsparker i skogslandet i Västernorrland och Jämtland, en investering på 16 miljarder kronor.

2007-09-14 16:47

SCA och Statkraft storsatsar på vindkraft och utreder miljövänlig utbyggnad av vattenkraft

SCA och Statkraft bildar ett gemensamt ägt bolag för en storinvestering i vindkraft i norra Sverige. Planerna omfattar produktion av 2 800 GWh vindkraftsel per år uppdelat på sju vindkraftsparker i skogslandet i Västernorrland och Jämtland, en investering på 16 miljarder kronor.

2007-09-14 16:46

SCA investerar 800 Mkr i Ortvikens pappersbruk

SCA bygger ut produktionen av mekanisk pappersmassa vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på ca 800 Mkr innebär att Ortvikens produktion av papper kan fortsätta öka, samtidigt som den innebär väsentliga kvalitetsförbättringar. Investeringen kommer att vara genomförd våren 2009.

2007-09-14 16:46

SCA investerar 800 Mkr i Ortvikens pappersbruk

SCA bygger ut produktionen av mekanisk pappersmassa vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på ca 800 Mkr innebär att Ortvikens produktion av papper kan fortsätta öka, samtidigt som den innebär väsentliga kvalitetsförbättringar. Investeringen kommer att vara genomförd våren 2009.

2007-09-14 09:56

2007-09-14: SCA investerar 800 Mkr i Ortvikens pappersbruk

SCA bygger ut produktionen av mekanisk pappersmassa vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på ca 800 Mkr innebär att Ortvikens produktion av papper kan fortsätta öka, samtidigt som den innebär väsentliga kvalitetsförbättringar. Investeringen kommer att vara genomförd våren 2009.

2007-09-14 09:56

2007-09-14: SCA och Statkraft storsatsar på vindkraft och utreder miljövänlig utbyggnad av vattenkraft

SCA och Statkraft bildar ett gemensamt ägt bolag för en storinvestering i vindkraft i norra Sverige. Planerna omfattar produktion av 2 800 GWh vindkraftsel per år uppdelat på sju vindkraftsparker i skogslandet i Västernorrland och Jämtland, en investering på 16 miljarder kronor. Statkraft tillhandahåller finansiering medan SCA upplåter marken för vindkraftparkerna. I planerna ingår också att låta pröva möjligheterna att bygga ut vattenkraft i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

2007-09-14 09:52

2007-09-14: SCA och Statkraft tecknar avtal om elleveranser

Det norska energiföretaget Statkraft och det svenska hygien- och pappersföretaget SCA har tecknat ett långsiktigt avtal om elleveranser. Avtalet är på tio år och omfattar leverans av 500 GWh el per år till SCAs svenska skogsindustrier.

2007-09-05 19:14

2007-09-05: EU-kommissionen godkänner SCAs köp av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet

EU-kommissionen har idag, den 5 september 2007, godkänt SCAs förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet med ett flertal starka och välkända varumärken. Förvärvet ska ses mot bakgrund av SCAs ambition att bli den obestridda ledaren inom mjukpapperskategorin i Europa och det givna valet för europeiska konsumenter och kunder.

2007-09-03 16:44

SCA Transforest startar kombilastning i Tunadalshamnen

SCA Transforest startar tisdagen den 4 september kombitrafik från Tunadalshamnen i samarbete med Green Cargo, Cargonet och ÖTC. Trafiken omfattar inledningsvis en avgång med tåg per dag, vardagar, mellan Sundsvall och Göteborg med ankomst Tunadalshamnen kl 08.00 och avgång kl 16.00.

2007-09-03 16:44

SCA Transforest startar kombilastning i Tunadalshamnen

SCA Transforest startar tisdagen den 4 september kombitrafik från Tunadalshamnen i samarbete med Green Cargo, Cargonet och ÖTC. Trafiken omfattar inledningsvis en avgång med tåg per dag, vardagar, mellan Sundsvall och Göteborg med ankomst Tunadalshamnen kl 08.00 och avgång kl 16.00.

2007-09-03 13:28

2007-09-03: SCA utser ny VD och Koncernchef


augusti

2007-08-29 13:30

2007-08-29: SCA utser ny IR-chef

Johan Karlsson tillträder tjänsten som Vice President Investor Relations vid SCAs huvudkontor i Stockholm den 1 september. Han kommer att rapportera till kommunikationsdirektör Bodil Eriksson.

2007-08-23 14:02

2007-08-23: SCA utser ny strategichef

Christoph Michalski tillträder den första september som ansvarig för koncernstab affärsutveckling och strategiplanering inom SCA. Han efterträder Thomas Wulkan som sedan en tid tillbaka är chef för affärsgruppen SCA Americas. Michalski kommer att rapportera direkt till SCAs VD och koncernchef Jan Åström och kommer att ingå i SCAs företagsledning.

juli

2007-07-24 09:24

2007-07-24: Slutligt avgörande i tio år gammal värderingstvist


2007-07-10 12:00

2007-07-10: SCA investerar i ny wellpappfabrik i Frankrike

SCA investerar 46 miljoner euro i en ny wellpappfabrik utanför Nantes i Frankrike. Den nya anläggningen kommer att tas i drift 2009 och ersätter då den nuvarande fabriken i området.

juni

2007-06-20 14:19

2007-06-20: Inbjudan till presskonferens

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2007 offentliggörs den 24 juli cirka klockan 12.00.

2007-06-12 16:42

SCA och Södra köper virke tillsammans i Baltikum

Gemensam pressinformation från SCA and Södra 12 juni 2007

2007-06-12 16:42

SCA och Södra köper virke tillsammans i Baltikum

Gemensam pressinformation från SCA and Södra 12 juni 2007

2007-06-08 11:25

2007-06-08: SCA världstvåa i miljömedvetande

SCA rankades som nummer två i en sammanställning av världens mest miljövänliga företag. Undersökningen genomfördes av EIRIS (Ethical Investment Research Services), som tillhandahåller oberoende investeringsinformation inom hållbar utveckling, och tidningen The Independent.

2007-06-07 16:14

SCA investerar 20 miljoner i BioNorr

SCA investerar ca 20 miljoner kronor i SCA BioNorrs pelletsfabrik i Härnösand. Investeringarna omfattar såväl råvaruhanteringen som pelletsproduktionen och kommer att innebära ökad produktion och förbättrad produktkvalitet.

2007-06-07 16:14

SCA investerar 20 miljoner i BioNorr

SCA investerar ca 20 miljoner kronor i SCA BioNorrs pelletsfabrik i Härnösand. Investeringarna omfattar såväl råvaruhanteringen som pelletsproduktionen och kommer att innebära ökad produktion och förbättrad produktkvalitet.

maj

2007-05-04 16:10

Produktionsrekord, effektivare energiutnyttjande och minskad miljöpåverkan

SCA Graphic Sundsvall visar ett bra facit för miljö, hälsa, säkerhet och energi under 2006. Östrands nya sodapanna, Ortvikens nya rökgaskondensering, certifieringen mot den svenska standarden för energiledningssystem och bättre rapportering av tillbud är bara några av de insatser som kommer att ge positiv effekt nu och i framtiden.

2007-05-04 16:10

Produktionsrekord, effektivare energiutnyttjande och minskad miljöpåverkan

SCA Graphic Sundsvall visar ett bra facit för miljö, hälsa, säkerhet och energi under 2006. Östrands nya sodapanna, Ortvikens nya rökgaskondensering, certifieringen mot den svenska standarden för energiledningssystem och bättre rapportering av tillbud är bara några av de insatser som kommer att ge positiv effekt nu och i framtiden.

2007-05-01 16:07

SCA köper brittiskt träförädlingsföretag

SCA Timber har förvärvat det brittiska företaget Severn Timber. Severn Timber är en betydande leverantör av trävaror till den brittiska byggmaterialhandeln och förädlar sågade trävaror till hyvlade och impregnerade produkter vid sin anläggning i Welshpool i Wales.

2007-05-01 16:07

SCA köper brittiskt träförädlingsföretag

SCA Timber har förvärvat det brittiska företaget Severn Timber. Severn Timber är en betydande leverantör av trävaror till den brittiska byggmaterialhandeln och förädlar sågade trävaror till hyvlade och impregnerade produkter vid sin anläggning i Welshpool i Wales.

april

2007-04-27 15:59

SCA investerar i Jämtlamell

SCA investerar sju miljoner kronor i Jämtlamells sågverk i Stugun. Sågverkets torkar kommer att moderniseras och därmed öka sågverkets produktionskapacitet och dess möjligheter att tillverka kundspecifika produkter.

2007-04-27 15:59

SCA investerar i Jämtlamell

SCA investerar sju miljoner kronor i Jämtlamells sågverk i Stugun. Sågverkets torkar kommer att moderniseras och därmed öka sågverkets produktionskapacitet och dess möjligheter att tillverka kundspecifika produkter.

2007-04-27 15:57

SCA investerar 40 miljoner i Tunadals sågverk

SCA investerar 40 miljoner kronor i en ny vandringstork vid Tunadals sågverk. Den nya vandringstorken har en kapacitet på över 100 000 kubikmeter och kommer att ge sågverket förutsättningar för en ökning av produktion och vidareförädling. I februari beslutade SCA om en investering i sju kammartorkar, en investering som just nu genomförs.

2007-04-27 15:57

SCA investerar 40 miljoner i Tunadals sågverk

SCA investerar 40 miljoner kronor i en ny vandringstork vid Tunadals sågverk. Den nya vandringstorken har en kapacitet på över 100 000 kubikmeter och kommer att ge sågverket förutsättningar för en ökning av produktion och vidareförädling. I februari beslutade SCA om en investering i sju kammartorkar, en investering som just nu genomförs.

2007-04-27 15:26

2007-04-27: SCA-aktien delas i tre


2007-04-27 10:09

2007-04-27: SCA expanderar österut genom flera strategiska investeringar

SCA satsar på bred front i Östeuropa och Kina inom förpackningsområdet. Expansionsinvesteringar i två anläggningar i Polen och en i Rumänien, tillsammans med nybyggnad av två wellpappfabriker i Kina, är ännu ett led i planerna på att ta marknadsandelar i några av världens största tillväxtmarknader.

2007-04-17 15:14

SCA Transforest investerar 46 miljoner i ny containerkran i Rotterdam

SCA Transforest investerar 46 miljoner kronor i en andra containerkran vid sin terminal i Rotterdam. Med denna fördubblas kapaciteten att hantera containergods vid terminalen och SCA Transforest får möjlighet att möta den ökande efterfrågan på norrgående gods från externa kunder.

2007-04-17 15:14

SCA Transforest investerar 46 miljoner i ny containerkran i Rotterdam

SCA Transforest investerar 46 miljoner kronor i en andra containerkran vid sin terminal i Rotterdam. Med denna fördubblas kapaciteten att hantera containergods vid terminalen och SCA Transforest får möjlighet att möta den ökande efterfrågan på norrgående gods från externa kunder.

2007-04-16 15:35

Sundsvalls Kommun blir huvudägare i Sundsvalls Hamn

Gemensamt pressmeddelande från SCA Transforest och Sundsvalls Kommun: Sundsvalls Kommun blir huvudägare i Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB tar över godshanteringen.

2007-04-16 15:35

Sundsvalls Kommun blir huvudägare i Sundsvalls Hamn

Gemensamt pressmeddelande från SCA Transforest och Sundsvalls Kommun: Sundsvalls Kommun blir huvudägare i Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB tar över godshanteringen.

2007-04-16 14:08

2007-04-16: Inbjudan till presskonferens


mars

2007-03-29 16:53

2007-03-29: SCAs årsstämma 2007


2007-03-29 15:17

2007-03-29: SCA förvärvar minoritetspost i kinesiska mjukpappersföretaget Vinda

SCA har tillstyrkt köpet av 20% av det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda. Med en marknadsandel på cirka 4% är Vinda en av de fyra största aktörerna inom mjukpapper i Kina.

2007-03-26 09:00

2007-03-26: SCA och Godrej bildar samriskbolag för hygienprodukter i Indien

SCA och Godrej Consumer Products Limited tillkännager grundandet av ett Joint Venture – samägt bolag – för tillverkning och försäljning av absorberande hygienprodukter, speciellt dambindor och barnblöjor, i Indien, Nepal och Bhutan.

2007-03-12 09:00

2007-03-12: SCA förvärvar Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet

SCA har träffat avtal om att förvärva hela Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet med ett flertal välkända och starka varumärken. Förvärvet är ett viktigt steg för att förbättra lönsamheten inom SCAs europeiska verksamhet för konsumentmjukpapper. SCA har för avsikt att stärka sitt erbjudande av varumärkesprodukter och de kvalitetsinriktade delarna av handelns egna märkesvaror samt att avsevärt stärka produktutveckling baserad på insikt om konsumenters behov.

2007-03-09 14:14

2007-03-09: Tidigare annonserad affär har slutförts


februari

2007-02-28 16:38

2007-02-28: SCA förstärker konkurrenskraften genom investering i USA

Styrelsen för SCA har godkänt en investering i en ny mjukpappersmaskin i Barton, Alabama, USA. Värdet på investeringen är cirka 1 miljard SEK.

2007-02-23 15:37

Zebrafiskar har levt friska i avloppsvattnet i två generationer

En kemisk-biologisk karakterisering av SCAs massafabrik Östrands avloppsvatten genomfördes 2006. Syftet var att vetenskapligt redovisa de positiva effekter som de senaste tio årens miljöarbete har inneburit.

2007-02-23 15:37

Zebrafiskar har levt friska i avloppsvattnet i två generationer

En kemisk-biologisk karakterisering av SCAs massafabrik Östrands avloppsvatten genomfördes 2006. Syftet var att vetenskapligt redovisa de positiva effekter som de senaste tio årens miljöarbete har inneburit.

2007-02-12 15:50

Vilhelmina sågverk investerar fem miljoner

SCA bygger en ny kammartork på Vilhelmina sågverk för fem miljoner kronor.

2007-02-12 15:50

Vilhelmina sågverk investerar fem miljoner

SCA bygger en ny kammartork på Vilhelmina sågverk för fem miljoner kronor.

2007-02-12 15:48

Tunadals sågverk investerar över 60 miljoner

Tunadals sågverk investerar sammanlagt 62 miljoner kronor i en ny kaplinje och i sju nya kammartorkar. Investeringarna är ytterligare ett steg i SCAs satsning på att göra Tunadal till gransågverk i klass med de bästa i Europa.

2007-02-12 15:48

Tunadals sågverk investerar över 60 miljoner

Tunadals sågverk investerar sammanlagt 62 miljoner kronor i en ny kaplinje och i sju nya kammartorkar. Investeringarna är ytterligare ett steg i SCAs satsning på att göra Tunadal till gransågverk i klass med de bästa i Europa.

2007-02-12 15:46

Bollsta sågverk investerar 25 miljoner

SCAs sågverk i Bollsta investerar 25 miljoner kronor i fyra nya kammartorkar.

2007-02-12 15:46

Bollsta sågverk investerar 25 miljoner

SCAs sågverk i Bollsta investerar 25 miljoner kronor i fyra nya kammartorkar.

januari

2007-01-31 11:09

2007-01-31: Information från SCAs valberedning


2007-01-26 13:30

2007-01-26: Prestigefullt stipendium till Johan Alfthan

2006 års Alf de Ruvo-stipendium tilldelas forskaren Johan Alfthan. ”Johan Alfthans forskning är ett viktigt exempel på tillämpning av forskning inom den del av hållfasthetsläran som kallas materialmekanik”, motiverar Minnesfonden sitt beslut. Stipendiebeloppet uppgår till 500 000 kronor.

2007-01-23 11:30

2007-01-23: SCA säljer sin nordamerikanska förpackningsverksamhet

SCA har idag tecknat avtal avseende försäljning av sin nordamerikanska förpackningsverksamhet. Köpare är Metalmark Capital och köpeskillingen uppgår till 400 MUSD. Den nordamerikanska verksamheten omsätter cirka 430 MUSD årligen. Transaktionen beräknas att slutföras under första kvartalet 2007. Köpeskillingen erläggs kontant.

2007-01-15 15:52

2007-01-15: Inbjudan till presskonferens SCAs bokslutsrapport 2006


december

2006-12-27 10:38

2006-12-27: SCA ökar ägandet i Kina

SCA har köpt resterande 7,5 % av aktierna i SCA Packaging Asia (tidigare Central Package Group) för 6.5 MUSD (cirka 45 MSEK). Säljare är kemiföretaget Sekisui. Köpet är en fortsättning på SCAs förvärv 2004, då aktieinnehavet ökades från 65% till 92,5%. Bolaget blir nu ett helägt dotterbolag till SCA.

2006-12-23 15:55

SCAs nya sodapanna invigd

På Luciadagen den 13 december invigde Västernorrlands landshövding Gerhard Larsson den nya sodapannan vid Östrands sulfatmassafabrik.

2006-12-23 15:55

SCAs nya sodapanna invigd

På Luciadagen den 13 december invigde Västernorrlands landshövding Gerhard Larsson den nya sodapannan vid Östrands sulfatmassafabrik.

november

2006-11-30 14:11

2006-11-30: Tork till Kina

Tork, SCAs framgångsrika varumärke inom mjukpapper på storförbrukarsidan, lanseras nu i Kina. Starten sker i den expansiva Shanghai-regionen som blir kommersiell bas för bearbetning av den växande kinesiska marknaden. Lanseringen i Kina är ytterligare ett steg i SCA:s globala marknadsstrategi för Tork.

2006-11-28 14:00

2006-11-28: Ny chef för den europeiska mjukpappersverksamheten

SCA har utsett Mats Berencreutz till ny chef för den europeiska mjukpappersverksamheten. Mats Berencreutz efterträder Ole Terland som blir ny teknisk chef i SCA-koncernen med ansvar att koordinera och utveckla teknik och miljöfrågor. Båda tjänsterna tillträds den 1 december.

oktober

2006-10-19 14:57

2006-10-19: SCA ökar produktionen av grön el

Sedan en vecka använder Östrands massafabrik en ny sodapanna. Den har kostat 1,6 miljarder kronor och tagit två år att bygga. SCA kan nu öka tillverkningen av pappersmassa och Östrand fördubbla produktionen av biobränslebaserad elenergi.

2006-10-11 15:37

2006-10-11: Inbjudan till presskonferens


2006-10-09 15:52

SCAs nya sodapanna på Östrands massafabrik i drift

Efter två års arbete och till en kostnad av 1,6 miljarder kronor togs Östrands nya sodapanna i drift på måndagen. – Allt har gått bra och enligt vår tidplan, säger Åke Westberg, projektchef för bygget av sodapannan.

2006-10-09 15:52

SCAs nya sodapanna på Östrands massafabrik i drift

Efter två års arbete och till en kostnad av 1,6 miljarder kronor togs Östrands nya sodapanna i drift på måndagen. – Allt har gått bra och enligt vår tidplan, säger Åke Westberg, projektchef för bygget av sodapannan.

2006-10-05 15:06

2006-10-05: SCA förvärvar specialistföretag inom skyddsförpackningar

SCA har köpt resterande 75 procent av Cool Logistics Ltd, ett förpackningsföretag som är specialiserat på skyddsförpackningar för att transportera temperatur-känsliga produkter inom främst medicin och bioteknik.

2006-10-03 16:20

2006-10-03: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2007


september

2006-09-29 15:50

Professor Pelle Gemmel blir biträdande skogsvårdschef på SCA

Pelle Gemmel, professor vid Sveriges Lantbruks-universitet i Alnarp, har anställts som biträdande skogsvårdschef på SCA Skog.

2006-09-29 15:50

Professor Pelle Gemmel blir biträdande skogsvårdschef på SCA

Pelle Gemmel, professor vid Sveriges Lantbruks-universitet i Alnarp, har anställts som biträdande skogsvårdschef på SCA Skog.

2006-09-29 11:42

2006-09-29: Ny tidning i SCAs regi


2006-09-15 15:48

SCA investerar i Bollsta sågverk men antalet anställda minskar

SCA investerar knappt två miljoner kronor i en ny paketpress i justerverket i Bollsta sågverk. Samtidigt inleder företaget MBL-förhandlingar om att minska antalet tjänster i sågverket med sex.

2006-09-15 15:48

SCA investerar i Bollsta sågverk men antalet anställda minskar

SCA investerar knappt två miljoner kronor i en ny paketpress i justerverket i Bollsta sågverk. Samtidigt inleder företaget MBL-förhandlingar om att minska antalet tjänster i sågverket med sex.

2006-09-15 12:53

2006-09-15: Valberedning inför SCAs årsstämma 2007


2006-09-12 16:27

2006-09-12: Ändrad reavinstbeskattning i Tyskland för försäljningen av finpappersrörelsen


2006-09-04 14:29

2006-09-04: SCA förvärvar konverteringsföretag för mjukpapper på Kanarieöarna

Den globala pappers- och konsumentvarukoncernen SCA har idag kommit överens med ägarna till det kanariska konverteringsföretaget för mjukpapper, MAPACASA, om att förvärva bolaget. Förvärvet är i linje med SCAs strategi på den konkurrensutsatta iberiska marknaden. “Affären ger oss möjlighet att förbättra servicen gentemot våra kunder genom lokal produktion och ökad effektivitet i underleverantörskedjan”, säger Ole Terland, ansvarig för SCAs europeiska mjukpappersverksamhet.

2006-09-04 11:13

2006-09-04: SCA rustar för tillväxt och högre marginaler


augusti

2006-08-31 16:45

SCA höjer timmerpriserna i Västernorrland och Jämtland

Från den 1 september höjer SCA Skog grundpriserna på sågtimmer i Västernorrland och Jämtland. Priset på grantimmer höjs med 13 kronor per m3 to. Priset på talltimmer höjs med 25 kronor per m3 to.

2006-08-31 16:45

SCA höjer timmerpriserna i Västernorrland och Jämtland

Från den 1 september höjer SCA Skog grundpriserna på sågtimmer i Västernorrland och Jämtland. Priset på grantimmer höjs med 13 kronor per m3 to. Priset på talltimmer höjs med 25 kronor per m3 to.

juni

2006-06-29 15:45

SCA testar stubbar som biobränsle

På ett hygge norr om Eksjön i trakten av Viksjö testar SCA Skog stubbrytning. Stubbarna tas upp av en grävmaskin med ett specialaggregat och skall utnyttjas som biobränsle, under försöksperioden i Ortvikens pappersbruk.

2006-06-29 15:45

SCA testar stubbar som biobränsle

På ett hygge norr om Eksjön i trakten av Viksjö testar SCA Skog stubbrytning. Stubbarna tas upp av en grävmaskin med ett specialaggregat och skall utnyttjas som biobränsle, under försöksperioden i Ortvikens pappersbruk.

2006-06-28 16:27

2006-06-28: Inbjudan till presskonferens


2006-06-20 13:58

2006-06-20: Ekonomisk information från SCA


maj

2006-05-17 15:43

Ulrica Messing invigde Korstabäckskajen

Gemensamt pressmeddelande - SCA Transforest, Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn

2006-05-17 15:43

Ulrica Messing invigde Korstabäckskajen

Gemensamt pressmeddelande - SCA Transforest, Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn

2006-05-10 15:41

Förrymda "pluttar" sökes

Vid Östrands nya anläggning för avloppsvattenrening bor mer än 12 miljoner pluttar, eller biofilmbärare som de egentligen heter. De bidrar till att vi blivit världsbäst på att rena vårt avloppsvatten.

2006-05-10 15:41

Förrymda "pluttar" sökes

Vid Östrands nya anläggning för avloppsvattenrening bor mer än 12 miljoner pluttar, eller biofilmbärare som de egentligen heter. De bidrar till att vi blivit världsbäst på att rena vårt avloppsvatten.

april

2006-04-21 10:02

2006-04-21: Inbjudan


2006-04-21 09:23

2006-04-21: Inbjudan


2006-04-10 15:39

SCA och Jämtlamell ökar samarbetet

Gemensamt pressmeddelande från Jämtlamell och SCA Timber

2006-04-10 15:39

SCA och Jämtlamell ökar samarbetet

Gemensamt pressmeddelande från Jämtlamell och SCA Timber

2006-04-06 16:50

2006-04-06: SCAs Årsstämma 2006


mars

2006-03-20 15:51

2006-03-20: SCAs årsredovisning 2005


2006-03-14 15:37

Munksunds sågverk vill öka produktionen

SCAs sågverk i Munksund utanför Piteå utvecklas väl. Förra året slogs produktionsrekord och produktionsnivån börjar närma sig de 400 000 kubikmeter sågade trävaror per år som sågverket för närvarande har tillstånd för.

2006-03-14 15:37

Munksunds sågverk vill öka produktionen

SCAs sågverk i Munksund utanför Piteå utvecklas väl. Förra året slogs produktionsrekord och produktionsnivån börjar närma sig de 400 000 kubikmeter sågade trävaror per år som sågverket för närvarande har tillstånd för.

2006-03-10 15:36

SCA kör kombitåg till Göteborg

SCA Transforest kommer från den 13 april börja köra kombitåg mellan Sundsvall och Göteborg. Tågen kommer att lastas med containers och till en början körs ett tåg i veckan, men antalet avgångar kan komma att utökas.

2006-03-10 15:36

SCA kör kombitåg till Göteborg

SCA Transforest kommer från den 13 april börja köra kombitåg mellan Sundsvall och Göteborg. Tågen kommer att lastas med containers och till en början körs ett tåg i veckan, men antalet avgångar kan komma att utökas.

2006-03-01 17:27

2006-03-01: Kallelse till SCAs Årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 6 april 2006, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati*, Stockholm.

februari

2006-02-23 09:51

2006-02-23: Information från SCAs valberedning


januari

2006-01-12 14:15

2006-01-12: Nils Lindholm ny chef för SCAs Internrevision


2006-01-03 10:45

2006-01-03: Presschef till SCA


december

2005-12-22 12:00

2005-12-22: SCA expanderar i Spanien

För att ytterligare stärka sin ställning på den iberiska halvön kommer SCA att investera cirka 490 Mkr i en ny mjukpappersmaskin samt utökad konverteringskapacitet i Valls, Spanien. Den nya anläggningen beräknas tas i drift i april 2007 och har en produktion på cirka 60.000 årston och är en vidareutveckling av Valls som industriplats för SCA mjukpapper.

2005-12-20 21:46

2005-12-20: Organisationsförändringar i SCAs ledning


oktober

2005-10-17 14:40

2005-10-17: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2006


2005-10-07 13:05

2005-10-07: SCAs effektiviseringsprogram påbörjat - effekter på tredje kvartalet

SCAs inledande informations- och förhandlingsprocess kring det tidigare presenterade kostnadseffektiviseringsprogrammet har gått snabbare än planerat. Det medför att tredje kvartalets resultat kommer att belastas med programmets totala strukturkostnader om 4.900 Mkr, varav nedskrivningar utgör 2.300 Mkr.

2005-10-05 12:59

2005-10-05: Valberedning inför SCAs bolagsstämma 2006


september

2005-09-29 15:34

SCA höjer priserna på gransågtimmer

Efterfrågan på SCAs sågade trävaror av gran är hög och för att möta denna efterfrågan behöver företagets sågverk i Tunadal, Rundvik och Vilhelmina mycket gransågtimmer. SCA höjer därför priset på gransågtimmer med 25 till 40 kronor per kubikmeter från den 1 oktober.

2005-09-29 15:34

SCA höjer priserna på gransågtimmer

Efterfrågan på SCAs sågade trävaror av gran är hög och för att möta denna efterfrågan behöver företagets sågverk i Tunadal, Rundvik och Vilhelmina mycket gransågtimmer. SCA höjer därför priset på gransågtimmer med 25 till 40 kronor per kubikmeter från den 1 oktober.

augusti

2005-08-25 08:29

2005-08-25: SCA genomför omfattande effektiviseringsprogram

För att stärka förutsättningarna för att åter nå en god lönsamhet, har SCA beslutat genomföra ett omfattande effektiviseringsprogram. Till åtgärderna hör avveckling av 350.000 ton testliner och 100.000 ton mjukpapper, motsvarande 17 % respektive 7 % av SCAs europeiska kapacitet. Samtidigt genomförs teknikinvesteringar för att stärka produktkvaliteten. SCA bedömer att marknadsandelarna inom wellpapp- och mjukpappersprodukter inte kommer att påverkas. Programmet, som berör samtliga affärsområden och 3.600 anställda, bedöms fullt genomfört leda till en årlig besparing om 1.550 Mkr.

2005-08-12 15:31

Förhöjda halter av Legionella bakterier i Ortvikens pappersbruk bekräftade

En ny och mer omfattande serie provtagningar bekräftar de fynd av Legionella-bakterier i reningsanläggningen på Ortvikens pappersbruk, som gjordes tidigare i sommar. Även i reningsanläggningen på Östrands massafabrik har mer begränsade fynd av Legionella gjorts.

2005-08-12 15:31

Förhöjda halter av Legionella bakterier i Ortvikens pappersbruk bekräftade

En ny och mer omfattande serie provtagningar bekräftar de fynd av Legionella-bakterier i reningsanläggningen på Ortvikens pappersbruk, som gjordes tidigare i sommar. Även i reningsanläggningen på Östrands massafabrik har mer begränsade fynd av Legionella gjorts.

juni

2005-06-21 15:29

SCA Transforest förvärvar hela Interforest Terminal Umeå

SCA Transforest förvärvar 10 procent av aktierna i Interforest Terminal Umeå av Balticgruppen AB. Interforest Terminal Umeå blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Transforest.

2005-06-21 15:29

SCA Transforest förvärvar hela Interforest Terminal Umeå

SCA Transforest förvärvar 10 procent av aktierna i Interforest Terminal Umeå av Balticgruppen AB. Interforest Terminal Umeå blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Transforest.

2005-06-13 15:27

Svensk basindustri vill stärka elförsörjningen

Läs mer i pressmeddelandet nedan

2005-06-13 15:27

Svensk basindustri vill stärka elförsörjningen

Läs mer i pressmeddelandet nedan

maj

2005-05-25 15:24

SCA och Sundsvall Energi utökar energisamarbetet

SCA och Sundsvall Energi AB investerar tillsammans 195 miljoner kronor i ett utökat energisamarbete.

2005-05-25 15:24

SCA och Sundsvall Energi utökar energisamarbetet

SCA och Sundsvall Energi AB investerar tillsammans 195 miljoner kronor i ett utökat energisamarbete.

2005-05-18 13:59

2005-05-18: Ny informationsdirektör i SCA


april

2005-04-26 15:23

Första trädesignpriset till studenter från Västernorrland

Tisdagen den 26 april blev Gustav Ström och Stina Erhardsson vinnarna i den första Trädesigntävlingen vid Trädesignutbildningen i Kramfors.

2005-04-26 15:23

Första trädesignpriset till studenter från Västernorrland

Tisdagen den 26 april blev Gustav Ström och Stina Erhardsson vinnarna i den första Trädesigntävlingen vid Trädesignutbildningen i Kramfors.

2005-04-19 09:12

2005-04-19: Ledningsförändringar inom förpackningsverksamheten


2005-04-14 15:21

SCA Graphic Laakirchen erbjuder FSC-certifierat tryckpapper

Som första tillverkare kan SCAs pappersbruk i Österrike, SCA Graphic Laakirchen, erbjuda FSC-certifierat SC-papper. Pappersbruket har erhållit FSCs spårbarhetscertifiering och kan därmed FSC-certifiera en andel av sin produktion av superkalandrerat papper för tidskrifter och kataloger.

2005-04-14 15:21

SCA Graphic Laakirchen erbjuder FSC-certifierat tryckpapper

Som första tillverkare kan SCAs pappersbruk i Österrike, SCA Graphic Laakirchen, erbjuda FSC-certifierat SC-papper. Pappersbruket har erhållit FSCs spårbarhetscertifiering och kan därmed FSC-certifiera en andel av sin produktion av superkalandrerat papper för tidskrifter och kataloger.

2005-04-05 18:07

2005-04-05: SCAs bolagsstämma 2005


mars

2005-03-15 15:26

2005-03-15: Konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Munksjös mjukpappersrörelse


2005-03-01 08:00

2005-03-01: Kallelse till bolagsstämma i SCA


februari

2005-02-23 08:53

2005-02-23: SCAs nomineringskommittés förslag


januari

2005-01-12 15:18

Nils-Johan Haraldsson ny marknadschef vid SCA Transforest

Nils-Johan är civilingenjör inom mekanik - massa- och pappersteknik och har sedan 1999 arbetat inom sågverksindustrin. Senaste befattning var försäljningschef på SCA Timber med ansvar för trävaruförsäljningen till Japan och Sydostasien.

2005-01-12 15:18

Nils-Johan Haraldsson ny marknadschef vid SCA Transforest

Nils-Johan är civilingenjör inom mekanik - massa- och pappersteknik och har sedan 1999 arbetat inom sågverksindustrin. Senaste befattning var försäljningschef på SCA Timber med ansvar för trävaruförsäljningen till Japan och Sydostasien.

december

2004-12-14 08:11

2004-12-14: SCA förvärvar Munksjös mjukpappersrörelse


2004-12-08 15:15

SCA Timber utvecklar i Storbritannien - förädlingen i Warrington flyttas

SCA Timbers verksamhet i Storbritannien utvecklas positivt. Försäljningen har fördubblats på arton månader och samarbetet med flera viktiga kunder har stärkts.

2004-12-08 15:15

SCA Timber utvecklar i Storbritannien - förädlingen i Warrington flyttas

SCA Timbers verksamhet i Storbritannien utvecklas positivt. Försäljningen har fördubblats på arton månader och samarbetet med flera viktiga kunder har stärkts.

2004-12-08 08:30

2004-12-08: SCA förvärvar samtliga aktier i delägda mexikanska hygienrörelsen


november

2004-11-25 15:13

Nya SCA-chefer i Sundsvall


2004-11-25 15:13

Nya SCA-chefer i Sundsvall


2004-11-24 14:36

2004-11-24: Jan Åström utnämnd till årets Miljöledare


2004-11-12 10:32

2004-11-12: Chefsutnämningar inom SCA


2004-11-03 15:11

SCA och Norrbottens Skogsägare tecknar samarbetsavtal

Norrbottens Läns Skogsägareförening kommer att vidareförädla en betydande volym sågade furuprodukter från Munksunds sågverk. Det handlar om legotillverkning av nedtorkade, hyvlade och impregnerade produkter.

2004-11-03 15:11

SCA och Norrbottens Skogsägare tecknar samarbetsavtal

Norrbottens Läns Skogsägareförening kommer att vidareförädla en betydande volym sågade furuprodukter från Munksunds sågverk. Det handlar om legotillverkning av nedtorkade, hyvlade och impregnerade produkter.

oktober

2004-10-22 15:10

SCA utbildar skogsentreprenörer

Medelpads skogsförvaltning inom SCA söker fyra blivande skogsentreprenörer för en företagarutbildning i projektform. De fyra kommer att anställas i projektet, som går under namnet ”Skogsentreprenör 2007”. De kommer under projekttiden att tillsammans driva ett avverkningslag, samtidigt som de får en utbildning som skall ge kompetens och en god grund för en framtid som skogsentreprenör.

2004-10-22 15:10

SCA utbildar skogsentreprenörer

Medelpads skogsförvaltning inom SCA söker fyra blivande skogsentreprenörer för en företagarutbildning i projektform. De fyra kommer att anställas i projektet, som går under namnet ”Skogsentreprenör 2007”. De kommer under projekttiden att tillsammans driva ett avverkningslag, samtidigt som de får en utbildning som skall ge kompetens och en god grund för en framtid som skogsentreprenör.

2004-10-05 15:07

Ådalen-företagare i samarbete säljer ”gör det själv”-altaner i England

I ett unikt samarbete har tre träförädlingsföretag i Ådalen tillsammans med SCA utvecklat en konsumentprodukt som nu lanseras i stor skala i 200 byggvaruhus över hela Storbritannien. Det handlar om ett modul-system i impregnerat trä för terrasser, altaner och uteplatser. Hemmabyggaren kan välja precis den storlek och modell på uteplats som önskas och sedan med bara skruvdragare och vattenpass sätta ihop de förberedda komponenterna.

2004-10-05 15:07

Ådalen-företagare i samarbete säljer ”gör det själv”-altaner i England

I ett unikt samarbete har tre träförädlingsföretag i Ådalen tillsammans med SCA utvecklat en konsumentprodukt som nu lanseras i stor skala i 200 byggvaruhus över hela Storbritannien. Det handlar om ett modul-system i impregnerat trä för terrasser, altaner och uteplatser. Hemmabyggaren kan välja precis den storlek och modell på uteplats som önskas och sedan med bara skruvdragare och vattenpass sätta ihop de förberedda komponenterna.

september

2004-09-02 14:30

2004-09-02: SCA och Pappers träffar avtal om fackligt samarbete


augusti

2004-08-24 16:19

2004-08-24: Förändringar av SCAs affärsgrupps-och ledningsstruktur


2004-08-24 13:46

2004-08-24: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2005


2004-08-23 15:30

2004-08-23: SCA effektiviserar Östrands massafabrik


2004-08-23 14:58

SCA effektiviserar Östrands massafabrik

Läs mer i pressmeddelandet nedan

2004-08-23 14:58

SCA effektiviserar Östrands massafabrik

Läs mer i pressmeddelandet nedan

2004-08-23 14:56

Jämtlamell och SCA samverkar på trävarumarknaden

Det svenska sågverksföretaget Jämtlamell och SCA Timber inleder ett samarbete om marknadsföring och försäljning av trävaror i Storbritannien och Frankrike

2004-08-23 14:56

Jämtlamell och SCA samverkar på trävarumarknaden

Det svenska sågverksföretaget Jämtlamell och SCA Timber inleder ett samarbete om marknadsföring och försäljning av trävaror i Storbritannien och Frankrike

2004-08-18 14:04

Östrands massafabrik inviger världens modernaste reningsanläggning för avloppsvatten

Den nya reningsanläggningen för avloppsvatten vid Östrands massafabrik är den modernaste i sitt slag. Reningen bygger på samma principer som ett naturligt ekosystem och är uppdelat i fem steg.

2004-08-18 14:04

Östrands massafabrik inviger världens modernaste reningsanläggning för avloppsvatten

Den nya reningsanläggningen för avloppsvatten vid Östrands massafabrik är den modernaste i sitt slag. Reningen bygger på samma principer som ett naturligt ekosystem och är uppdelat i fem steg.

juni

2004-06-02 14:01

SCA Transforest får EUs Clean Marine Award

Se pressmeddelande i pdf nedan.

2004-06-02 14:01

SCA Transforest får EUs Clean Marine Award

Se pressmeddelande i pdf nedan.

maj

2004-05-19 10:32

2004-05-19: SCA slutför förvärv i Australien och Nya Zeeland


2004-05-18 13:59

SCA övertar hela Les Bois de la Baltique

SCA köper en tredjedel av den franska trägrossisten, Les Bois de la Baltique, av Holmen AB. BdB blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Timber AB.

2004-05-18 13:59

SCA övertar hela Les Bois de la Baltique

SCA köper en tredjedel av den franska trägrossisten, Les Bois de la Baltique, av Holmen AB. BdB blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Timber AB.

2004-05-04 09:37

2004-05-04: SCA genomför företagsförvärv och investeringar inom hygien-och förpackningsrörelsen


april

2004-04-27 10:23

2004-04-27: SCA förbättrar distributions- och produktionsstruktur för mjukpapper på den iberiska halvön


2004-04-27 08:59

2004-04-27: SCA Delårsrapport 1 januari-31 mars 2004


2004-04-26 13:57

SCA investerar i Rundviks sågverk

Personalstyrkan minskas med tolv

2004-04-26 13:57

SCA investerar i Rundviks sågverk

Personalstyrkan minskas med tolv

2004-04-20 13:56

450 åttondeklassare besöker Ortvikens pappersbruk

På onsdag den 21 april håller Ortvikens pappersbruk Öppet Hus för elever som går i åttonde klass i Sundsvallsområdet. Syftet är att visa upp SCA som arbetsplats och den mångfald av yrken som finns inom skogsindustrin.

2004-04-20 13:56

450 åttondeklassare besöker Ortvikens pappersbruk

På onsdag den 21 april håller Ortvikens pappersbruk Öppet Hus för elever som går i åttonde klass i Sundsvallsområdet. Syftet är att visa upp SCA som arbetsplats och den mångfald av yrken som finns inom skogsindustrin.

2004-04-01 18:21

2004-04-01: SCAs bolagsstämma 2004


2004-04-01 09:35

2004-04-01: SCA förvärvar andel av mexikanskt mjukpappersföretag


mars

2004-03-29 14:05

2004-03-29: SCA ökar ägandet ytterligare i det asiatiska förpackningsföretaget Central Package


2004-03-25 07:04

2004-03-25: SCA förvärvar hygienföretag i Australien och Nya Zeeland


2004-03-12 14:43

2004-03-12: Kallelse till bolagsstämma i SCA


2004-03-01 09:00

2004-03-01: SCA genomför hygienförvärv i Asien


februari

2004-02-20 15:47

2004-02-20: SCAs nomineringskommittés förslag


2004-02-03 15:35

2004-02-03: Lars Ramqvist ej till förfogande för omval


januari

2004-01-27 11:47

2004-01-27: SCA Bokslutsrapport 2003


december

2003-12-22 13:34

2003-12-22: SCA genomför förpackningsförvärv i Nederländerna


2003-12-19 14:57

2003-12-19: SCA förvärvar återstående aktier i Scaninge


2003-12-12 13:49

Stort intresse för Green Cargos nya godsvagn

Gemensamt pressmeddelande från Green Cargo och SCA:

2003-12-12 13:49

Stort intresse för Green Cargos nya godsvagn

Gemensamt pressmeddelande från Green Cargo och SCA:

november

2003-11-28 13:48

SCA BioNorr inviger ny pelletsfabrik

Fredagen den 28 november invigde SCAs koncernchef Jan Åström och landshövding Gerhard Larsson SCA BioNorrs nya pelletsfabrik i Härnösand. Genom en investering på 60 miljoner fördubblas fabrikens produktionskapacitet till 160.000 ton träpellets per år.

2003-11-28 13:48

SCA BioNorr inviger ny pelletsfabrik

Fredagen den 28 november invigde SCAs koncernchef Jan Åström och landshövding Gerhard Larsson SCA BioNorrs nya pelletsfabrik i Härnösand. Genom en investering på 60 miljoner fördubblas fabrikens produktionskapacitet till 160.000 ton träpellets per år.

2003-11-12 15:58

2003-11-12: SCA vann "Bästa redovisningen" 2003


2003-11-11 10:10

2003-11-11: SCA förvärvar ytterligare aktier i asiatiskt förpackningsföretag


2003-11-04 13:43

2003-11-04: SCA genomför förpackningsförvärv och expansionsinvesteringar inom hygienområdet


oktober

2003-10-30 12:15

2003-10-30: SCA Delårsrapport 1 januari-30 september 2003


september

2003-09-23 17:28

2003-09-23: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2004


2003-09-05 16:00

2003-09-05: SCA genomför ett mindre förpackningsförvärv i USA


augusti

2003-08-25 16:00

2003-08-25: Förvärv av chilenskt hygienföretag


2003-08-13 16:57

2003-08-13: Organisationsförändringar inom SCAs hygienrörelse


juli

2003-07-29 11:14

2003-07-29: Ledningsförändringar inom den europeiska hygienrörelsen


2003-07-04 11:18

2003-07-04: SCA refinansierar lån på den amerikanska marknaden


maj

2003-05-14 13:46

SCA investerar 180 miljoner i nytt blekeri på Ortviken

SCA investerar 180 miljoner kronor i ett nytt blekeri vid Ortvikens pappersbruk. Genom blekeriet kommer Ortviken att kunna fortsätta sin satsning på förädlade pappersprodukter. Framför allt ökar möjligheterna att tillverka förbättrat tidningspapper med högre ljushet och bättre tryckegenskaper.

2003-05-14 13:46

SCA investerar 180 miljoner i nytt blekeri på Ortviken

SCA investerar 180 miljoner kronor i ett nytt blekeri vid Ortvikens pappersbruk. Genom blekeriet kommer Ortviken att kunna fortsätta sin satsning på förädlade pappersprodukter. Framför allt ökar möjligheterna att tillverka förbättrat tidningspapper med högre ljushet och bättre tryckegenskaper.

2003-05-02 13:44

SCA köper trävarudistributör i Storbritannien

Den 1 maj förvärvade SCA Timber brittiska BCLs distributionsrörelse för trävaror i Stoke-on-Trent. BCL levererar trävaror och andra byggprodukter till bygg­materialhan­deln och ”Gör-det-själv”-varuhus. Den nya enheten får namnet SCA Timber Supply Ltd. och sysselsätter ca 110 personer.

2003-05-02 13:44

SCA köper trävarudistributör i Storbritannien

Den 1 maj förvärvade SCA Timber brittiska BCLs distributionsrörelse för trävaror i Stoke-on-Trent. BCL levererar trävaror och andra byggprodukter till bygg­materialhan­deln och ”Gör-det-själv”-varuhus. Den nya enheten får namnet SCA Timber Supply Ltd. och sysselsätter ca 110 personer.

april

2003-04-29 10:45

2003-04-29: SCA Delårsrapport 1 january-31 mars 2003


2003-04-09 16:15

2003-04-09: SCA inrättar två nya affärsgrupper


2003-04-03 18:23

2003-04-03: SCAs bolagsstämma 2003


mars

2003-03-28 10:54

2003-03-28: SCA utser koncernstabschef för forskning och teknik


2003-03-18 15:00

2003-03-18: SCA förvärvar och avyttrar verksamheter inom AFH tissue


2003-03-03 13:42

SCA övertar Scaninges sågverk

Sedan konkurrensverket givit sitt godkännande, är nu allt klart för SCAs förvärv av Scaninge Timbers sågverk. Scaninges sågverk, Bollsta, Graningebruk, Rundvik och Vilhelmina, är från den 1 mars en del av SCA Timber.

2003-03-03 13:42

SCA övertar Scaninges sågverk

Sedan konkurrensverket givit sitt godkännande, är nu allt klart för SCAs förvärv av Scaninge Timbers sågverk. Scaninges sågverk, Bollsta, Graningebruk, Rundvik och Vilhelmina, är från den 1 mars en del av SCA Timber.

februari

2003-02-26 14:30

2003-02-26: Nya ledamöter i SCAs styrelse


2003-02-14 13:45

BioNorr investerar 60 miljoner - fördubblar biobränsleproduktionen

BioNorr, som sedan 1992 tillverkat bränslepellets, investerar 60 miljoner i en ny produktionslinje vid sin anläggning i Härnösand. Det innebär att kapaci­teten för till­verkning av bränslepellets ökar från dagens 80.000 ton per år till 160.000 ton.

2003-02-14 13:45

BioNorr investerar 60 miljoner - fördubblar biobränsleproduktionen

BioNorr, som sedan 1992 tillverkat bränslepellets, investerar 60 miljoner i en ny produktionslinje vid sin anläggning i Härnösand. Det innebär att kapaci­teten för till­verkning av bränslepellets ökar från dagens 80.000 ton per år till 160.000 ton.

2003-02-14 13:38

Nya sågverkschefer i Bollsta och Tunadal


2003-02-14 13:38

Nya sågverkschefer i Bollsta och Tunadal


2003-02-12 15:30

2003-02-12: SCA genomför förpackningsförvärv i USA


2003-02-10 13:35

Slutrapport om cancerfallen vid Ortvikens pappersbruk

Ingen koppling till arbetsmiljön funnen

2003-02-10 13:35

Slutrapport om cancerfallen vid Ortvikens pappersbruk

Ingen koppling till arbetsmiljön funnen

januari

2003-01-28 16:31

2003-01-28: Förändrat ägande i tyskt vedanskaffningsbolag


2003-01-20 15:00

2003-01-20: SCA säljer minoritetspost i Metsä Tissue


december

2002-12-19 13:30

SCA investerar för ökad konkurrenskraft

SCA genomför investeringar för att öka konkurrenskraften i den svenska sågverksrörelsen och den tyska förpackningsrörelsen.

2002-12-19 13:30

SCA investerar för ökad konkurrenskraft

SCA genomför investeringar för att öka konkurrenskraften i den svenska sågverksrörelsen och den tyska förpackningsrörelsen.

2002-12-19 08:51

2002-12-19: SCA investerar för ökad konkurrenskraft


november

2002-11-22 13:27

SCA förvärvar Höbolaplant från Persson Invest

Bogrundets plantskola, som tillhör SCA Skog, har förvärvat Persson Invests plantskola i Timrå. Berörda anställda vid Höbolaplant erbjuds fortsatt anställning av SCA.

2002-11-22 13:27

SCA förvärvar Höbolaplant från Persson Invest

Bogrundets plantskola, som tillhör SCA Skog, har förvärvat Persson Invests plantskola i Timrå. Berörda anställda vid Höbolaplant erbjuds fortsatt anställning av SCA.

oktober

2002-10-30 12:36

2002-10-30: SCA genomför hygieninvesteringar


2002-10-21 10:08

2002-10-21: SCA utser personaldirektör


2002-10-14 13:19

SCA invigde ny tryckpappersmaskin...

..med balett och ny papperskvalitet

2002-10-14 13:19

SCA invigde ny tryckpappersmaskin...

..med balett och ny papperskvalitet

2002-10-03 14:37

2002-10-03: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2003


september

2002-09-20 10:07

2002-09-20: Mjukpappersförvärv i Storbritannien


augusti

2002-08-29 10:02

2002-08-29: SCA genomför företagsförvärv och investeringar


2002-08-28 13:37

2002-08-28: Organisationsförändringar inom SCA


juli

2002-07-30 12:50

2002-07-30: SCA expanderar inom premiumförpackningar


2002-07-30 12:06

2002-07-30: SCA Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2002


2002-07-16 11:00

2002-07-16: SCA säljer andel i tyskt plastförpackningsföretag


juni

2002-06-13 17:21

2002-06-13: SCA refinansierar lån på den internationella obligationsmarknaden


maj

2002-05-16 13:03

Besparingsprogram på Rundviks sågverk

22 anställda varslas om uppsägning

2002-05-16 13:03

Besparingsprogram på Rundviks sågverk

22 anställda varslas om uppsägning

2002-05-15 17:17

2002-05-15: SCAs personaloptionsprogram till ledande befattningshavare


2002-05-07 13:01

SCA Graphic Sundsvalls miljöredovisning 2001:

Östrand slog produktionsrekord och Ortviken hade rekordlåga utsläpp till vatten 2001 var ett år med fortsatt starkt fokus på miljöarbetet inom SCA Graphic Sundsvall.

2002-05-07 13:01

SCA Graphic Sundsvalls miljöredovisning 2001:

Östrand slog produktionsrekord och Ortviken hade rekordlåga utsläpp till vatten 2001 var ett år med fortsatt starkt fokus på miljöarbetet inom SCA Graphic Sundsvall.

april

2002-04-29 13:00

SCA investerar 197 miljoner i Tunadals sågverk

SCA investerar 197 miljoner i Tunadals sågverk. Investeringen omfattar en ny råsortering och ett nytt hyvleri och innebär att sågverket kan förbättra produktkvaliteten och öka andelen förädlade produkter. I samband med investeringen minskar antalet anställda med 25-30 tjänster.

2002-04-29 13:00

SCA investerar 197 miljoner i Tunadals sågverk

SCA investerar 197 miljoner i Tunadals sågverk. Investeringen omfattar en ny råsortering och ett nytt hyvleri och innebär att sågverket kan förbättra produktkvaliteten och öka andelen förädlade produkter. I samband med investeringen minskar antalet anställda med 25-30 tjänster.

2002-04-26 12:14

2002-04-26: SCA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002


2002-04-11 18:11

2002-04-11: SCAs bolagsstämma 2002


2002-04-09 12:55

Nytt avströningsverk vid Munksunds sågverk

Ökad kapacitet och tio nya jobb

2002-04-09 12:55

Nytt avströningsverk vid Munksunds sågverk

Ökad kapacitet och tio nya jobb

mars

2002-03-25 10:17

2002-03-25: SCA köper franskt förpackningsföretag


2002-03-21 17:23

2002-03-21: EU-kommissionen godkänner SCAs förvärv av CartoInvest


februari

2002-02-22 13:30

2002-02-22: SCA utser chef för SCA Packaging


2002-02-19 15:28

2002-02-19: SCA förvärvar mjukpappersföretaget CartoInvest


2002-02-18 09:00

2002-02-18: Förpackningsförvärv i USA


januari

2002-01-30 11:10

2002-01-30: SCA Bokslutsrapport 2001


2002-01-22 16:35

SCA investerar 73 miljoner i tre sågverk

Totalt 73 miljoner kronor investeras i Scaninge Timbers sågverk Bollsta, Rundvik och Vilhelmina. Investeringarna innebär att sågverken kan genomföra sina satsningar på nya och mer lönsamma produktprogram.

2002-01-22 16:35

SCA investerar 73 miljoner i tre sågverk

Totalt 73 miljoner kronor investeras i Scaninge Timbers sågverk Bollsta, Rundvik och Vilhelmina. Investeringarna innebär att sågverken kan genomföra sina satsningar på nya och mer lönsamma produktprogram.

2002-01-17 12:55

2002-01-17: Förvärv av skyddsförpackningsföretag i USA


december

2001-12-19 14:34

2001-12-19: Ny VD och styrelseordförande i SCA


2001-12-19 12:18

2001-12-19: SCA genomför expansionsinvesteringar inom hygienrörelsen


2001-12-13 14:01

2001-12-13: Kompletterande förvärv av förpackningsföretag i USA


november

2001-11-21 08:37

2001-11-21: SCA kompletterar sin amerikanska mjukpappersverksamhet


2001-11-13 11:33

2001-11-13: SCA genomför företagsförvärv och investeringar


september

2001-09-19 15:41

2001-09-19: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2002


augusti

2001-08-24 10:08

2001-08-24: SCA genomför USA-förvärv


juni

2001-06-15 16:27

2001-06-15: SCA förvärvar skyddsförpackningsföretag


2001-06-11 15:01

Spektakulär invigning av nya forskningslaboratorier

Med bandknytning och repakrobatik invigdes SCAs nya forskningscentrum och Mitthögskolans centrum för forskning om fibervetenskap och kommunikation måndagen den 11 juni.

2001-06-11 15:01

Spektakulär invigning av nya forskningslaboratorier

Med bandknytning och repakrobatik invigdes SCAs nya forskningscentrum och Mitthögskolans centrum för forskning om fibervetenskap och kommunikation måndagen den 11 juni.

2001-06-11 14:57

Första Alf de Ruvo-stipendiet till forskare vid Lunds Tekniska Högskola

Måndagen den 11 juni utdelade Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond ett stipendium på 500.000 kr till Dr. Matti Ristinmaa, Lunds Tekniska Högskola (LTH), avdelningen för hållfasthetslära.

2001-06-11 14:57

Första Alf de Ruvo-stipendiet till forskare vid Lunds Tekniska Högskola

Måndagen den 11 juni utdelade Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond ett stipendium på 500.000 kr till Dr. Matti Ristinmaa, Lunds Tekniska Högskola (LTH), avdelningen för hållfasthetslära.

2001-06-06 11:07

2001-06-06: SCAs optionsprogram till ledande befattningshavare


maj

2001-05-18 17:04

2001-05-18: SCA och Scaninge samordnar skogsbruk och virkesanskaffning


2001-05-15 14:40

2001-05-15: Beslut om förvärvserbjudande i samband med SCAs optionsprogram


2001-05-08 12:01

2001-05-08: SCA Packaging och Nefab tecknar samarbetsavtal


april

2001-04-27 15:05

Låga dioxinhalter i kaolinleran vid Ortvikens pappersbruk

Ortvikens pappersbruks mätning av dioxinhalten i den kaolinlera som används i LWC-tillverkningen bekräftar leverantörens uppgifter om mycket låga halter av dioxin i kaolin.

2001-04-27 15:05

Låga dioxinhalter i kaolinleran vid Ortvikens pappersbruk

Ortvikens pappersbruks mätning av dioxinhalten i den kaolinlera som används i LWC-tillverkningen bekräftar leverantörens uppgifter om mycket låga halter av dioxin i kaolin.

2001-04-06 17:17

2001-04-06: SCAs bolagsstämma 2001


mars

2001-03-23 13:29

2001-03-23: Avveckling av SCAs produktion vid Nättraby bruk


2001-03-14 15:07

SCA kritiseras för gallring vid tjäderspelplats

En gallring som SCA genomfört vid Finnträsket i Norrbotten har kritiserats av ornitologer. Finnträsket ligger vid länsgränsen mot Västerbotten, ca 1 mil in från kusten inom Lycksele skogsförvaltning.

2001-03-14 15:07

SCA kritiseras för gallring vid tjäderspelplats

En gallring som SCA genomfört vid Finnträsket i Norrbotten har kritiserats av ornitologer. Finnträsket ligger vid länsgränsen mot Västerbotten, ca 1 mil in från kusten inom Lycksele skogsförvaltning.

2001-03-09 17:31

2001-03-09: SCAs förvärv av Tuscarora Incorporated godkänt


2001-03-05 11:16

2001-03-05: Bokslutssammanträde i SCA


2001-03-02 17:03

2001-03-02: SCAs tissueförvärv i USA slutfört


februari

2001-02-09 15:09

SCA investerar i Munksunds sågverk - ökad kapacitet och tio till tjugo nya jobb

SCA investerar drygt 100 miljoner kronor i ett nytt avströningsverk och utökad tork­kapacitet vid Munksunds sågverk utanför Piteå.

2001-02-09 15:09

SCA investerar i Munksunds sågverk - ökad kapacitet och tio till tjugo nya jobb

SCA investerar drygt 100 miljoner kronor i ett nytt avströningsverk och utökad tork­kapacitet vid Munksunds sågverk utanför Piteå.

2001-02-07 10:37

2001-02-07: SCA inrättar ett nordamerikanskt affärsområde


januari

2001-01-31 12:27

2001-01-31: Förvärvet av Metsä Tissue godkänns ej av EU-kommissionen


2001-01-22 09:19

2001-01-22: SCA expanderar i USA


2001-01-03 09:21

2001-01-03: SCA genomför en leasing-transaktion


november

2000-11-27 14:05

Förlängningen av SCAs fartyg m/s Ortviken nu i hamn

Marknadens ökade efterfrågan av skogsindustriprodukter samt ökad produktionskapacitet har inneburit att SCAs fartyg inte längre räcker till för att klara det ökade transportbehovet till kontinenten och Storbritannien. Därför togs i början av året beslut om att förlänga de egna fartygen. Först ut blev m/s Ortviken som togs in på varv i månadsskiftet oktober-november.

2000-11-27 14:05

Förlängningen av SCAs fartyg m/s Ortviken nu i hamn

Marknadens ökade efterfrågan av skogsindustriprodukter samt ökad produktionskapacitet har inneburit att SCAs fartyg inte längre räcker till för att klara det ökade transportbehovet till kontinenten och Storbritannien. Därför togs i början av året beslut om att förlänga de egna fartygen. Först ut blev m/s Ortviken som togs in på varv i månadsskiftet oktober-november.

2000-11-16 13:43

2000-11-16: SCA utser chef för Investor Relations


oktober

2000-10-30 12:11

2000-10-30: Ledningsförändringar inom SCAs hygienrörelse


2000-10-30 11:44

2000-10-30: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000


september

2000-09-27 09:14

2000-09-27: Fortsatt prövning av Metsä Tissue-affären


2000-09-20 12:06

2000-09-20: SCAs publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2001


2000-09-11 14:09

SCA storsatsar i Sundsvall -Timrå på ungdomsidrott och återvinning

SCA genomför en bred satsning på ungdomsidrott i Sundsvall och Timrå. Satsningen har också till syfte att få till stånd en bättre återvinning av papper och annat material och att öka engagemanget i miljöfrågor bland invånarna i de båda kommunerna. Projektet presenterades på fredagen vid en återvinningsstation på Norrmalm i centrala Sundsvall.

2000-09-11 14:09

SCA storsatsar i Sundsvall -Timrå på ungdomsidrott och återvinning

SCA genomför en bred satsning på ungdomsidrott i Sundsvall och Timrå. Satsningen har också till syfte att få till stånd en bättre återvinning av papper och annat material och att öka engagemanget i miljöfrågor bland invånarna i de båda kommunerna. Projektet presenterades på fredagen vid en återvinningsstation på Norrmalm i centrala Sundsvall.

2000-09-01 11:09

2000-09-01: SCA satsar inom inkontinens och wellpapp


2000-09-01 10:54

2000-09-01: Organisationsförändringar inom SCA


augusti

2000-08-30 09:51

2000-08-30: Nya chefsutnämningar inom SCAs affärsområde Förpackningar


2000-08-30 09:30

2000-08-30: SCA morderniserar SC-pappersbruket i Laakirchen i Österrike


2000-08-09 15:00

2000-08-09: Försäljningen av SCAs aktieinnehav i Modo Paper är slutförd


juli

2000-07-28 11:34

2000-07-28: SCA avyttrar Neopac A/S, Danmark


2000-07-12 16:35

2000-07-12: SCA förvärvar ytterligare aktier i Metsä Tissue


juni

2000-06-27 10:12

2000-06-27: SCA Hygiene går in i en ny fas efter genomfört effektiviseringsprogram


2000-06-13 14:19

Tunadals sågverk FSC-certifieras SCA ökar utbudet av miljömärkta trävaror

I samband med Världsnaturfonden WWFs internationella mässa och konferens om ansvarsfullt skogsbruk i London den 6-7 juni erhöll Tunadals sågverk det certifikat för ursprungskontroll som ger sågverket möjlighet att sälja FSC-märkta trävaror. SCAs sågverk i Tunadal utanför Sundsvall producerar sågade och hyvlade träprodukter av granvirke. Även SCAs nybyggda sågverk i Munksund utanför Piteå har ansökt om certifikat för ursprungskontroll och väntas erhålla detta inom kort.

2000-06-13 14:19

Tunadals sågverk FSC-certifieras SCA ökar utbudet av miljömärkta trävaror

I samband med Världsnaturfonden WWFs internationella mässa och konferens om ansvarsfullt skogsbruk i London den 6-7 juni erhöll Tunadals sågverk det certifikat för ursprungskontroll som ger sågverket möjlighet att sälja FSC-märkta trävaror. SCAs sågverk i Tunadal utanför Sundsvall producerar sågade och hyvlade träprodukter av granvirke. Även SCAs nybyggda sågverk i Munksund utanför Piteå har ansökt om certifikat för ursprungskontroll och väntas erhålla detta inom kort.

2000-06-12 14:17

SCAs industrier i Sundsvall miljöcertifieras Först i världen med FSC-märkt papper

I samband med Världsnaturfonden WWFs internationella mässa och konferens om ansvarsfullt skogsbruk i London den 6-7 juni erhöll Östrands massafabrik och Tunadals sågverk de certifikat för ursprungskontroll, som bekräftar att industrierna försörjs med virkesråvara som är certifierad enligt FSC, Forest Stewardship Council. Eftersom Ortvikens pappersbruk fick sitt certifikat för ursprungskontroll i november i fjol, är därmed samtliga SCAs industrier i Sundsvall FSC-certifierade och har möjlighet att leverera FSC-märkta produkter. SCA blir därmed den första tillverkaren av tryckpapper och pappersmassa i världen som kan erbjuda större volymer av FSC-märkt papper.

2000-06-12 14:17

SCAs industrier i Sundsvall miljöcertifieras Först i världen med FSC-märkt papper

I samband med Världsnaturfonden WWFs internationella mässa och konferens om ansvarsfullt skogsbruk i London den 6-7 juni erhöll Östrands massafabrik och Tunadals sågverk de certifikat för ursprungskontroll, som bekräftar att industrierna försörjs med virkesråvara som är certifierad enligt FSC, Forest Stewardship Council. Eftersom Ortvikens pappersbruk fick sitt certifikat för ursprungskontroll i november i fjol, är därmed samtliga SCAs industrier i Sundsvall FSC-certifierade och har möjlighet att leverera FSC-märkta produkter. SCA blir därmed den första tillverkaren av tryckpapper och pappersmassa i världen som kan erbjuda större volymer av FSC-märkt papper.

2000-06-06 14:21

Jakten billigare för älgjägarna

Inför årets älgjakt gör SCA en omfördelning av fällavgifterna på älg. Alla vuxna hondjur, både kor och kvigor, blir 500 kronor billigare. Fällavgifterna för alla tjurar höjs med motsvarande belopp. I övrigt sker inga prisförändringar.

2000-06-06 14:21

Jakten billigare för älgjägarna

Inför årets älgjakt gör SCA en omfördelning av fällavgifterna på älg. Alla vuxna hondjur, både kor och kvigor, blir 500 kronor billigare. Fällavgifterna för alla tjurar höjs med motsvarande belopp. I övrigt sker inga prisförändringar.

maj

2000-05-31 16:28

2000-05-31: SCA förvärvar det tjeckiska förpackningsföretaget OBALEX


2000-05-31 09:43

2000-05-31: Gemensam presskonferens - SCA och Holmen - idag kl 10.30, Berns Salonger, Näckströmssalen.


2000-05-25 14:23

Bogrundets plantskola på Internet

Skogsvårdssäsongen är inne i sin mest intensiva period. Bogrundets plantskola likaså. Levereranser av plantor till ett tusental olika kunder inom och utom SCA pågår.

2000-05-25 14:23

Bogrundets plantskola på Internet

Skogsvårdssäsongen är inne i sin mest intensiva period. Bogrundets plantskola likaså. Levereranser av plantor till ett tusental olika kunder inom och utom SCA pågår.

2000-05-11 09:00

2000-05-11: SCA and Johnson & Johnson inleder samarbete inom konsumentområdet


2000-05-08 14:25

Näthandeln öppnad för skandinaviska trävarukunder

Sedan början av mars kan produkter från Tunadals, Munksunds och Holmsunds sågverk köpas via SCAs elektroniska marknadsplats www.scawoodshop.com.

2000-05-08 14:25

Näthandeln öppnad för skandinaviska trävarukunder

Sedan början av mars kan produkter från Tunadals, Munksunds och Holmsunds sågverk köpas via SCAs elektroniska marknadsplats www.scawoodshop.com.

april

2000-04-10 16:37

2000-04-10: Beslut vid SCAs bolagsstämma


2000-04-04 12:27

2000-04-04: Ytterligare ledamot nominerad till SCAs styrelse


mars

2000-03-09 13:55

2000-03-09: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; 2000 års bolagsstämma


2000-03-08 13:32

2000-03-08: Modo Papers börsnotering inställd


februari

2000-02-28 14:31

SCA och Graninge tar täten bland sågverken

SCA och Graninge skapar tillsammans det gemensamma sågverks­företaget AB Graninge-SCA, som blir en av Sveriges största producenter av sågade trävaror. Graninge-SCA och SCAs kvarvarande såg­verksrörelse producerar tillsammans 1,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror, mer än någon annan svensk tillverkare.

2000-02-28 14:31

SCA och Graninge tar täten bland sågverken

SCA och Graninge skapar tillsammans det gemensamma sågverks­företaget AB Graninge-SCA, som blir en av Sveriges största producenter av sågade trävaror. Graninge-SCA och SCAs kvarvarande såg­verksrörelse producerar tillsammans 1,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror, mer än någon annan svensk tillverkare.

2000-02-28 14:28

SCA utreder framtiden för Tunadals sågverk

Tunadals sågverk har under de senaste åren varit föremål för omfattande rationaliseringar. Lönsamheten har förbättrats, men är ändå inte konkurrenskraftig. SCA utreder därför ett antal alternativ för Tunadals utveckling och på tisdagen presenterades dessa alternativ för personalen på sågverket.

2000-02-28 14:28

SCA utreder framtiden för Tunadals sågverk

Tunadals sågverk har under de senaste åren varit föremål för omfattande rationaliseringar. Lönsamheten har förbättrats, men är ändå inte konkurrenskraftig. SCA utreder därför ett antal alternativ för Tunadals utveckling och på tisdagen presenterades dessa alternativ för personalen på sågverket.

2000-02-28 12:18

2000-02-28: SCA och Graninge bildar nytt skogs- och sågverksbolag


januari

2000-01-31 11:00

2000-01-31: SCAs Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 1999


2000-01-31 08:35

2000-01-31: SCA och MoDo initierar börsnotering av Modo Paper


december

1999-12-23 11:52

1999-12-23: SCA fortsätter avveckla innehavet i AB Industrivärden


1999-12-22 12:24

1999-12-22: SCA samordnar affärsområdena Grafiska Papper och Skog och Trä


november

1999-11-30 08:32

1999-11-30: SCA förvärvar potugisiska tissue-företaget Nisa


1999-11-02 18:01

1999-11-02: SCA lämnar inte bud på portugisiska förpackningsföretaget


oktober

1999-10-21 11:50

1999-10-21: Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2000


september

1999-09-21 11:37

1999-09-21: SCAs extra bolagsstämma godkände nyemission i SCA


1999-09-17 09:09

1999-09-17: Sverker Martin-Löf fortsätter som VD och koncernchef i SCA


1999-09-01 20:54

1999-09-01: SCA ökar sitt innehav i Metsä Tissue


augusti

1999-08-31 13:35

1999-08-31: Nyemission i SCA med företräde för SCAs aktieägare säkerställer


1999-08-31 13:31

1999-08-31: SCA förvärvar brittiskt tissueföretag


1999-08-23 12:39

1999-08-23: Organisation fastställd för nya MoDo Paper


1999-08-09 15:17

1999-08-09: SCA förvärvar aktiepost i Metsä Tissue


1999-08-02 10:02

1999-08-02: SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av franska Nicollet


juli

1999-07-26 09:38

1999-07-26: EU godkänner SCAs och MoDos finpappersfusion


1999-07-01 13:27

1999-07-01: Sammansättningen av styrelsen för nya MoDo Paper är nu klar


juni

1999-06-28 10:14

1999-06-28: Custos, Industrivärden och Skandia ställer ut opt till led befattnhavare i SCA


april

1999-04-28 10:25

1999-04-28: Bildar Europa-ledande finpapperskoncern


1999-04-28 10:24

1999-04-28: Inbjudan till press- och analytikerkonferens


mars

1999-03-24 14:52

1999-03-24: Beslut vid SCAs bolagsstämma 1999


1999-03-08 09:14

1999-03-08: Planerat ordförande- och VD-skifte i SCA år 2000


februari

1999-02-04 08:13

1999-02-04: SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av danska Danapak Papemballage


januari

1999-01-29 09:00

1999-01-29: SCA förvärvar minoritetsandel i Central Package Group


1999-01-21 13:29

1999-01-21: SCAs skogar FSC-certifierade - erbjuder miljömärkta trävaror


1999-01-21 10:15

1999-01-21: SCA introducerar nytt bonusprogram för ledande befattningshavare


1999-01-13 16:57

1999-01-13: Bolagsstämman i Rexam PLC godkände SCAs förvärv av Rexam Corrugated Division


Senast uppdaterad: 2013-10-16