share this icon

Tre nivåer av naturhänsyn

Oavsett vad vi gör i skogen, till exempel slutavverkar, röjer eller gallrar, så finns naturhänsynen alltid med. Naturhänsynen utformas på tre nivåer: hänsynsområden, hänsynsytor och detaljhänsyn.

Hänsynsområden

Hänsynsområden omfattar områden som är större än ca 1 ha och som skötselklassats. En skötselklassning innebär att vi har fattat beslut om att spara, överhålla eller bruka området med alternativa metoder. Hänsynsområden är områden med höga naturvärden som exempelvis urskogsartade naturskogar, äldre lövrika skogar och olika typer av sumpskogar.

 

Hänsynsytor

Hänsynsytor omfattar kantzoner, surdråg, hällmarkspartier och bergsbranter med mera, som sparats i samband med avverkning. Hänsynsytor har en areal på ca 0,1-1 ha.

 

Detaljhänsyn

 

Detaljhänsyn omfattar sparande av enstaka träd, trädgrupper, högstubbar, lågor och mindre surdråg med mera. Detaljhänsynen har en yta mindre än 0,1 ha (33 m x 33 m).

Illustrationer: Martin Holmer

Senast uppdaterad: 2015-01-08