share this icon

SCAs mångfaldsparker

SCA fortsätter arbetet att utveckla skogsbruket mot ännu större uthållighet och hållbarhet ur alla aspekter. Våra mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt.

Hänsyn till natur- och kulturvärden är en viktig del av alla de olika åtgärder som utförs i SCAs skogsbruk. Hänsyn kan se olika ut, från sparande av enskilda träd till avsättning av stora områden eller bränning av skog.

I dag är det ett problem för en del skogslevande arter att deras livsmiljöer är för utspridda i landskapet, vilket gör det svårt för arterna att sprida och förflytta sig mellan områden. Dessutom är ytan på de enskilda områdena ofta liten. Genom att inrätta mångfaldsparker kan vi motverka detta problem. För att förstärka de befintliga naturvärdena lägger vi om det är möjligt våra parker i anslutning till naturreservat.

Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- eller kulturvärden. I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya.
I våra parker vill vi också lyfta fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Förhoppningen är att mångfaldsparkerna ska ge besökare intressanta upplevelser och ge SCA erfarenheter som vi tar med oss till verksamheten utanför parkerna.
Senast uppdaterad: 2017-03-02