share this icon

Naturhänsyn vid andra skogliga åtgärder

Det är inte bara vid slutavverkning som planeringen av naturhänsynen är viktig. Även vid andra åtgärder i skogen, som exempelvis markberedning, röjning, gallring och vägbyggnation, är en bra planering en grundförutsättning för naturhänsynen.

Markberedning och röjning

Redan vid planeringen inför en slutavverkning planerar vi för naturhänsynen som ska tas vid markberedningen som görs efter slutavverkningen.

Exempel på naturhänsyn vid markberedning är att vi inte markbereder surdråg och vi undviker dessutom att köra över dem. Vi markbereder inte heller nära kvarlämnade skydds- och kantzoner kring vattendrag. Dessutom undviker vi att skada rotsystemen till stående träd och högstubbar.

Vid röjning främjar vi en hög virkesproduktion och kan samtidigt bättre bevara viktiga naturmiljöer. Röjningsarbetet anpassas efter de variationer som finns i skogen. Vid röjning väljer vi ut de träd som ska sparas för framtiden och de stammar som ska röjas bort.

Viktig naturhänsyn vid röjning är att spara sälgar, rönnar och aspar, samt att spara mycket lövträd i kantzonerna mot vattendrag. Surdråg och mindre sumpskogspartier som utgörs av blöt mark ska inte röjas.

Naturhänsyn vid gallring

En gallring påverkar i hög grad karaktären på det framtida skogsbeståndet. Det är därför viktigt att tänka framåt och skapa bra förutsättningar för många arter att leva vidare i den gallrade skogen. Genom att planera för en bra naturhänsyn vid gallring får vi även bättre möjligheter till en funktionell naturhänsyn vid den framtida slutavverkningen.

För att bevara den biologiska mångfalden behövs variation i skogslandskapet. Vår naturhänsyn vid gallring ser olika ut beroende på skogstypen. I likartade, välröjda ungskogar och hårt gallrade äldre skogar skapar vi ökad variation genom gallringen. I oskötta gallringsbestånd handlar det om att bevara och ibland förstärka naturvärdena.

Lämna hänsynsytor

Även när man gallrar ska hänsynsytor lämnas, så som surdråg, hällpartier, bergsbranter och raviner. Det är också viktigt att skapa en skiktad skog som är rik på lövträd i anslutning till vattendrag. 

Exempel på detaljhänsyn är att vi alltid sparar sälg, rönn och al. Vi försöker gynna naturvärdesträd, exempelvis grova och gamla träd, och sparar även träd som kan utvecklas till naturvärdesträd. Som regel sparar vi alla döda träd.

I bestånd som domineras av ett trädslag sparar vi avvikande träd. Om det till exempel finns några granar i ett tallbestånd så sparar vi granarna.

Senast uppdaterad: 2008-10-27