share this icon

Miljöpolicy

SCA Skog skall bedriva en långsiktig och uthållig verksamhet som bland annat innebär att vi förenar hög och värdefull virkesproduktion med bevarande av den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

Vi skall ha en bred kompetens och ett stort engagemang kring miljöfrågor hos våra medarbetare.

Vi skall producera och leverera våra produkter och tjänster med teknik och metoder som begränsar påverkan på miljön. Vårt miljöarbete är inriktat på förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar i vår verksamhet.Vi skall samverka med våra leverantörer, entreprenörer och kunder för att minska miljöbelastningen.

Skogsbruket på det egna markinnehavet är certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council, respektive PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och skall i enlighet med dessa kriterier bedrivas ansvarsfullt och uthålligt. Vi skall sträva efter att vid uppdrag hos alla privata skogsägare ta samma ansvar för miljöhänsynen som i vårt eget skogsbruk.

 All virkesanskaffning är också certifierad enligt kraven i FSC®  respektive PEFC™ för spårbarhet och kontroll av ursprung och skall bedrivas enligt dessa kriterier.

Vid större förändringar skall miljöaspekterna ingå i beslutsunderlaget.

Miljökrav i lagar och förordningar är en miniminivå för vårt miljöarbete. 

Vi skall vara öppna i vår information och föra en aktiv och konstruktiv dialog med intressenter både internt och externt.

 

Sundsvall, april 2015

 

 
Senast uppdaterad: 2017-01-10