share this icon

Lagstiftning

”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”

Skogsvårdslagens första paragraf:

Skogsvårdslagen reglerar användningen av skogsmark och gällande lag är från 1993. Lagen består av bestämmelser om exempelvis skogsskötselns allmänna inriktning så som produktionsmål och miljömål, bruket av skogsmark, avverkning och hänsyn till naturvård.

Miljöbalken

Miljöbalken är den samordnade lagstiftningen om miljörätt och gäller sedan den 1 januari 1999. Miljöbalken ersatte 15 tidigare lagar, som till exempel Naturvårdslagen, Naturresurslagen och Miljöskyddslagen.

Miljöbalken gäller parallellt med Skogsvårdslagen och när båda lagarna kan användas ska de mer detaljerade bestämmelserna i Skogsvårdslagen tillämpas.

Senast uppdaterad: 2008-10-27