share this icon

Kulturmiljöhänsyn

Begreppet kulturmiljö i skogen omfattar bland annat fornlämningar och så kallade övriga kulturlämningar. De är skyddade genom olika regelverk.

Kulturlämningar i skogen kan delas in i två kategorier:
  • Fornlämningar, som skyddas enligt kulturminneslagen.
  • Övriga kulturlämningar, som skyddas enligt skogsvårdslagen.

Exempel på fornlämningar är fångstgropar, äldre boplatser och förhistoriska gravar. Fornlämningarna och områdena närmast intill får inte skadas vid en avverkning.

Exempel på övriga kulturlämningar i skogen är lämningar efter flottning vid vattendrag, odlingsrösen , stenmurar, kolbottnar, tjärdalar och gamla huggarkojor.

Senast uppdaterad: 2008-10-27