share this icon

Miljö & Natur

Vårt mål är att bruka våra skogar långsiktigt utan att mark, vatten eller luft tar skada samtidigt som vi behåller ett rikt djur- och växtliv.

För att nå dessa mål måste vi anpassa våra metoder till hur skogarna ser ut och bevara och nyskapa viktiga livsmiljöer för arter som missgynnas.

 

Våra övergripande naturvårdsmål är:
  • att vidmakthålla oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system, till exempel cirkulationen av friskt vatten och bibehållandet av markens produktionsförmåga
  • att bevara genetisk variation
  • att säkerställa ett uthålligt och långsiktigt nyttjande av arter och ekosystem.
Senast uppdaterad: 2014-06-26