share this icon

Vilt- och faunavård

 • Viltvård ska ingå som en naturlig del i skötseln av viltstammen och inom ramen för god faunavård.
 • Kontakta närmaste skogsförvaltning om du är intresserad av att genomföra åtgärder.
 • Problemen med älgbetesskador i ungskog kan i någon mån minskas ge­nom ökad tillgång på alternativt älgbete. Åtgärder som bidrar till detta kan vara:
  • att i samråd med kraftbolagen utnyttja kraftledningsgator för betesproduktion ge­nom toppning av bland annat sly och ungtall. Detta kan kombineras med gödsling.
  • att toppa björksly i kantområden som inte kommer att ingå i framtida bestånd.
  • att röja gammalt vide så att nytillväxt stimuleras.
  • att plantera sälg- och videsticklingar i fuktiga områden.
 • Utsättning av saltsten en till två gånger per år har ett värde för både älg, rådjur, hjort och hare.
 • Fällning av asp under vinter är en annan viltvårdsåtgärd som gynnar dessa arter. Detta får dock endast ske i asprika områden. OBS! Skogsansvarig personal ska kontaktas före fällning.
 • Vinterutfodring av rådjur kan ha sitt berättigande under stränga vintrar.
Senast uppdaterad: 2014-02-28