share this icon

Jakt

Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år. För SCA är jakten en integrerad del i skötseln av våra skogar.

Såväl jakt på älg som småviltjakt på hare, ripa och tjäder bjuder på fina naturupplevelser. Samtidigt är jakt på älg och annat klövvilt nödvändig, för att vi ska kunna undvika att få allt för stora djurstammar.

En allt för stor älgstam leder till allvarliga betesskador på våra tallungskogar och kan även vara ett naturvårdsproblem. Rönn och sälg kan i vissa områden betas så hårt av älgen att de riskerar att försvinna och det i sin tur hotar arter som är beroende av dessa träd.

Jaktpolicy

Jakten på SCAs marker:

  • är en integrerad del i skötseln av skogarna
  • skall bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen genom att utveckla och beskatta viltstammar i balans med fodertillgång för bevarande av biologisk mångfald och värdefull skogsproduktion
  • skall bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning, SCAs jaktregler och god jaktetik
  • är en betydande rekreationskälla för många människor
  • skall bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer

Anställda inom företaget samt lokala affärskontakter prioriteras vid upplåtelser. Därefter ska så många som möjligt erbjudas jakt enligt särskild turordning. SCA vill stödja rekryteringen av unga jägare, som därför prioriteras.

Senast uppdaterad: 2015-01-15