share this icon

Former för jaktupplåtelse

De vanligaste upplåtelseformerna för jakt är:

1.  Kortjakt

Jaktkortet ger personlig nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Skilda kort utfärdas för älg respektive småvilt.

För älgjakt gäller kortet under en säsong, och är en grundavgift för att få jaga älg. Sedan tillkommer fällavgifter per älg både till Länsstyrelsen och till SCA.    

2. Fast pris för upplåtelser

Upplåtelsen gäller nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Nyttjanderätten kan gälla för älg, björn  och småvilt sammantaget eller var för sig, kombinerat med kortjakt. Avgiften baseras på avskjutningsmål för älg och övrigt vilt, eventuella mervärden samt tillgänglighet. Upplåtelseavtalet är skriftligt och gäller högst 11 månader. I upplåtelsen kan tidsbegränsning ingå enligt avtal. SCA förbehåller sig även rätten att tillsätta jägare ur den egna personalen.

Avtalet kan tecknas med jaktlag, med en eller flera personer eller med en jakt­klubb.

3.  Mark inom viltvårdsområden

Där SCA redan ingår i Viltvårdsområden (VVO) med små och splittrade skiften kan det vara en bra lösning för älgförvaltningen att fortsätta ingå i dessa. En förutsättning är att VVOna verkar för att avskjutningsmålen nås.

Upplåtelseformen innebär att SCA ingår som medlem i viltvårdsområdet. Inriktningen  ska vara att SCA upplåter jakträtten via avtal med fast pris till viltvårdsområdets styrelse som förmedlar jakträtten inom om­rådet.

Däremot  ska inte större områden SCA-mark, där jakt och faunavård kan bedrivas på ett bra sätt, upplåtas till VVO-föreningar eller till andra sammanslutningar annat än om det finns särskilda skäl. Tidigare gjorda upplåtelser bör prövas mot denna princip i samband med ombildningar av redan etablerade områden.

Om det inte är möjligt att utträda ur viltvårdsområdet  ska en egen sektion efter­strävas i de fall SCA-arealen är sammanhängande och av tillräcklig omfattning. 

4.  Representationsjakt

Vissa områden är undantagna för representationsändamål inom SCA. Där gäller särskilda bestämmelser.

Senast uppdaterad: 2014-02-27