share this icon

Fiske

SCA har en starkt begränsad andel ensamägda fiskevatten, trots vårt stora markinnehav.

Delägda eller så kallade samfällda vatten utgör den allra största delen av vattenarealen, cirka 90 procent, medan resten utgörs av helägda fiskevatten. De samfällda fiskevattnen har efter hand i mycket stor utsträckning inordnats i fiskevårdsområden.

Vår uppfattning är att fiskevårdsområden är en bra förvaltningsform för samfällda vatten. De kan utveckla fisket och fiskevården, samt främja försäljning av fiskekort till allmänheten. Fiskevårdsområden leder i de flesta fall till ett bättre och utökat fiske för såväl fiskerättsägaren som allmänheten. SCA är anslutet till huvuddelen av alla fiskevårdsområden inom företagets verksamhetsområde.

 

Upplåtelser för fiske

Inom egna fiskevatten med företrädesvis hög kvalitet och stor efterfrågan upplåts fisket företträdesvis till anställda och allmänheten genom försäljning av fiskekort. För fritidsfiske och sportfiske erbjuds dygns-, vecko- eller årskort.

Upplåtelser av enskilda fiskevatten kan även göras till exempelvis fiskevårdsområden, sportfiskeklubbar, företag och enskilda.

Senast uppdaterad: 2014-02-28