share this icon

Allmänna jaktregler

Jakten ska bedrivas efter de lagar och anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen. All jakt ska präglas av en god etik.

 • Jakt ska bedrivas efter de lagar och anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen. 
 • Jakten ska bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme och bygga på samverkan mellan jaktlag, övriga markägare och jägarorganisationer för att uppnå de mål som ställs upp. 
 • Jägare är skyldig att hindra olaga och olovlig jakt. Jägare som upptäcker eller misstänker olaga och olovlig jakt är också skyldig att rapportera till närmast ansvarige SCA-tjänsteman eller polis. 
 • Varje jägare ska ha giltig vapenlicens för det vapen som används. Innan jakten påbörjas ska statligt jakt­kort samt avgift för jakträtt på SCAs marker erläggas för den tid som upp­låtelsen omfattar.    
 • Alla lag ska ha utsett en ansvarig älgjaktsledare samt ersättare. SCA Skogs företrädare utser jaktledare i samråd med jaktlaget. Jaktledaren ska, om möjligt, vara anställd inom SCA Skog. Det är även önskvärt att jaktledaren har genomgått jaktledarutbildning.
Övrigt
 • God etik ska råda inom jakten.
 • Rekrytering av jägare ska ske i samråd med SCA.
 • Riktvärde är 4 personer/1 000 ha, enligt gällande prioriteringsordning.
 • Högsta inträdesavgift i jaktlag för nya jägare är 1 000 kr.
 • Jakten  ska organiseras så att den blir säker, trivsam och effektiv.
 • Bra kartor och god passröjning är exempel på åtgärder som effektiviserar älgjakten.
 • Jakttorn och andra anläggningar för jakten får uppföras efter samråd med SCA Skogs områdesansvarige.
 • Respektive jaktlag ansvarar för befintliga jakttorn och andra anläggningar så att dessa inte utgör en fara för allmänheten. Äldre och bräckliga torn ska rivas eller byggas om. Grundregeln är att jakttorn ska uppföras helt i trä. Nedskräpning i form av plast, bjärt färgade skivmaterial m m får inte förekomma. Längs allmänna och flitigt trafikerade vägar ska inga jakt­torn eller pass förekomma.
 • Alla älgjaktlag ska delta i älgobsinventering och övriga inventeringar som genomförs samordnat över större områden i syfte att följa upp älg­stammens utveckling, fodertillgång, skogsskadeläge m m. Detta är också önskvärt vid samord­nade rovdjursinventeringar.
 • Samtliga jägare ska genomföra webbutbildningen ”Skog och klövvilt” enligt de anvisningar som gäller inför respektive jaktår.
 • Samtliga jägare ska bära signalfärgade hattband, mössor, västar eller motsvarande vid älgjakt och annan gemensam jakt där kulvapen används. Detta är också en stark rekommendation vid all annan typ av jakt.
 • Vid jakt på björn gäller de regler som meddelas av Naturvårdsverket och Länsstyrelse. Inom SCAs kortjaktsområden krävs att man har löst älgjaktskort för att få jaga björn.
 • Allmänt gäller att siktröjning i växande skog ska göras mycket försiktigt. Upp­huggna skjutgator i ekonomiskt värdefull skog får inte förekomma. Är behovet stort till följd av igenväxning bör passet flyttas.            
 • När älgjakt och småviltjakt bedrivs parallellt ska samråd ske så att jakt kan ut­övas av bägge parter med god säkerhet. Inskränkningar i småviltjakten  ska i största möjliga utsträckning undvikas. Även omedelbart före och under älg­jaktspremiä­ren bör någon del av jaktområdet kunna disponeras för småviltjakt, efter samråd. För dagkortsområden kan begränsning i försäljning ske vissa tider enligt respektive skogsförvaltning.
 • SCAs löpande skogliga verksamhet såsom avverkning, markberedning, plantering, röjning etc. ska inte påverkas negativt av jakt.              
 • Samråd om placer­ing av fällor för fällfångst bör ske med ansvarig personal på distriktet/förvaltningen.
 • Vid jakt inom skogtäckta områden bör inte järn- eller stålhagel användas. 
Senast uppdaterad: 2014-02-28