share this icon

Naturhänsyn vid avverkning

Naturhänsyn är ett markägaransvar, men vi på SCA hjälper dig gärna. När du säljer virke till oss erbjuder vi dig våra kunskaper om de naturvärden vi hittar på din fastighet. Vi kan även ge råd om hur du kan få en bra balans mellan virkesproduktion och naturhänsyn.

Du måste ta ställning till vilken nivå på naturhänsynen som du vill ha. Lägsta nivå är enligt skogsvårdslagen, men du kan också välja SCAs instruktion för naturhänsyn eller ha egna önskemål. Det kan till exempel vara att avverkningslaget ska göra högstubbar av alla torrträd eller lämna högstubbar längs rågångarna.

SCA riktlinjer för naturhänsyn vid slutavverkning omfattar till exempel mindre skogsområden med speciella egenskaper som är viktiga för skogens djur och växter, så kallade hänsynskrävande biotoper, samt vattendrag, kantzoner, naturvärdesträd och kulturmiljövård. Läs mer om naturhänsyn vid avverkningsuppdrag i navigeringen till höger.

Miljöanpassade skogsmaskiner

De maskiner som används inom SCAs skogsbruk uppfyller kraven i vår maskintekniska miljöpolicy. Det innebär att avverkningslagen bland annat använder miljöanpassad hydraulolja, MK1 diesel och låggiftig glykol i skogsmaskinerna.

Senast uppdaterad: 2008-11-05