share this icon

Pressmeddelanden

april

2017-04-28 20:00

Val av hemmedlemsstat för obligationer


2017-04-28 08:00

Omvandling av aktier


2017-04-27 08:01

Delårsrapport Q1 2017 SCA Hygiene AB (publ)


2017-04-27 08:00

Delårsrapport Q1 2017


2017-04-27 07:45

Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål

I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.


2017-04-20 19:00

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl 12.00 på Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall (inregistrering från kl 10.30).


2017-04-10 08:00

Förändringar i SCAs finansiella rapportering från och med delårsrapport Q1 2017

I SCAs delårsrapport för första kvartalet 2017 som publiceras den 27 april 2017 kommer hygienverksamheten redovisas som resultat från avvecklad verksamhet för värdeöverföring. SCA kommer även att publicera en delårsrapport för första kvartalet 2017 för SCAs hygienverksamhet, SCA Hygiene AB. Efter den beslutade delningen kommer SCA Hygiene AB att byta namn till Essity. Dessutom kommer finansiell information att publiceras om den kombinerade skogsindustri- och hygienverksamheten.


2017-04-05 16:41

SCA blir två noterade bolag: Skogsbolaget SCA och Hygien- och hälsobolaget Essity

SCA kommer efter beslut på dagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.


2017-04-05 16:37

SCAs årsstämma 2017

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.


2017-04-03 16:10

SCAs förvärv av BSN medical slutfört

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till cirka 1 340 MEUR1). SCA konsoliderar BSN medical från och med den 3 april 2017.


mars

2017-03-30 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2017

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2017 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2017-03-15 18:50

SCA Hygiene AB lånar 2 miljarder euro på obligationsmarknaden

SCA Hygiene AB har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 2 miljarder euro till en genomsnittsränta om 0,98 procent. Obligationerna gavs ut via fyra trancher enligt följande:


2017-03-10 08:00

SCA publicerar bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för hygienverksamheten


2017-03-09 20:00

BSN medicals omsättning och EBITDA för 2016


2017-03-06 07:30

Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. Den 23 februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras idag på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till samtliga aktieägare.


2017-03-01 21:54

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till årsstämma onsdagen den 5 april 2017, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl. 13.30)


februari

2017-02-28 08:00

Omvandling av aktier


2017-02-23 18:30

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017 i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Johan Malmquist och Barbara Milian Thoralfsson. Som ny styrelseledamot föreslår valberedningen Lars Rebien Sörensen. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida.


2017-02-23 17:00

SCA investerar för att ytterligare stärka mjukpappersverksamheten i Mexiko samt barnblöjverksamheten i Europa

För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa.


2017-02-23 15:41

Förslag till utdelning av SCAs hygienverksamhet - Informationsbroschyr publiceras under andra veckan i mars 2017

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsindustriverksamheten. SCAs styrelse har idag beslutat föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på bolagets hemsida www.sca.com under andra veckan i mars för att kort därefter distribueras till samtliga aktieägare.


januari

2017-01-26 08:00

Bokslutsrapport Q4 2016


2017-01-26 07:45

SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter.


2017-01-10 15:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2016-12-22 14:00

SCA avvecklar hygienverksamheten i Indien

SCA har beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget redan har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av SCAs omsättning under 2015.


2016-12-19 07:15

SCA förvärvar BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, för 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis

SCA har ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, från riskkapitalbolaget EQT. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen uppgår till 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.


november

2016-11-25 10:10

Beslut vid möte med innehavare av obligationer utgivna av SCA


2016-11-15 09:00

SCA och Fotografiska i samarbete med hygien i fokus

SCA och Fotografiska i Stockholm har tecknat ett partneravtal som syftar till att lyfta fram hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Samarbetet är i linje med SCAs fokus på hygien, hälsa och välbefinnande samt engagemang i hållbarhetsfrågor och Fotografiskas plattform ”Fotografiska for Life”: bildutställningar och samtal som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen.


oktober

2016-10-27 08:03

Information till innehavare av SCA utgivna obligationer

SCA erbjuder innehavare av obligationer utgivna under bolagets EMTN-program att byta motpart till moderbolaget inom SCAs hygienverksamhet samt att godkänna vissa ändringar i programmet.


2016-10-27 08:02

Kapitalstruktur och utdelningspolicy för SCAs hygienverksamhet

SCA har beslutat om mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy för koncernens hygienverksamhet.


2016-10-27 08:00

SCA delårsrapport Q3 2016


2016-10-25 09:31

SCA utnämnt till världsledande i kampen mot klimatförändringar

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har utnämnts till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”.


2016-10-19 14:30

SCA och UN Foundation sammankallar till dialog om FN:s globala agenda

”UN Foundation Dialog” är det fjärde mötet, med fokus på den globala agendan, som lanserades 2012 av United Nations Foundation i syfte att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling.  SCAs medverkan i år är ytterligare ett led i bolagets engagemang i hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Dialogen och mötet i New York är exempel på hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan åstadkomma global förändring.


2016-10-18 07:00

SCA går med i Ellen MacArthur Foundations CE100-program

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har anslutit sig till Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation, en stiftelse som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi. 


2016-10-04 06:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-10-03 09:00

SCA avvecklar barnblöjsverksamheten i Mexiko

Som en del av SCAs arbete med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet har bolaget beslutat att avveckla barnblöjsverksamheten i Mexiko.

september

2016-09-30 06:00

Omvandling av aktier


2016-09-01 08:00

SCA fortsätter effektivisera mjukpappersproduktionen i Europa

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten har SCA beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. Omstruktureringarna ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper.


augusti

2016-08-31 08:00

Omvandling av aktier


2016-08-24 20:39

Klargörande rörande kapitalstruktur och fördelning av skuldfinansiering

Som kommunicerats tidigare idag, för att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag.


2016-08-24 07:32

Ulf Larsson utsedd till vice vd i SCA

SCAs styrelse har med omedelbar verkan utsett Ulf Larsson, vd för SCAs skogsindustriverksamhet och medlem i koncernledningen, till vice vd i SCA, i tillägg till hans befintliga uppdrag.


2016-08-24 07:30

SCA planerar att dela koncernen i två noterade bolag under 2017, hygien och skogsindustri

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag. Idag svarar hygienverksamheten för cirka 85 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 15 procent av koncernens omsättning. För att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag. Detta avses genomföras genom en utdelning av hygienverksamheten till aktieägarna enligt Lex Asea*. Vid en utdelning av hygienverksamheten kommer SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav även att få aktier i det nya noterade hygienbolaget.


2016-08-22 11:00

SCA integrerar verksamheten i Mellanöstern, Indien och Afrika in i Consumer Goods

SCA integrerar sin affärsenhet MEIA (Mellanöstern, Indien, Afrika) med affärsenheten Consumer Goods för att ytterligare dra nytta av skalfördelar och kunskap samt för att öka effektiviteten. Sammanslagningen av dessa affärsenheter möjliggör synergier och kunskapsöverföring inom konsumentverksamheten.


juli

2016-07-19 12:00

Halvårsrapport 2016


2016-07-01 18:00

SCA reserverar belopp för pågående konkurrens- och skattemål


juni

2016-06-30 08:00

Omvandling av aktier


2016-06-23 17:45

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-06-23 08:00

SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien


maj

2016-05-31 19:05

Beslut av den spanska konkurrensmyndigheten


2016-05-27 19:10

Productos Familia S.A., Colombia

Bolaget Productos Familia S.A., Colombia, där SCA äger 50 procent av aktierna, har meddelats fällande dom av konkurrensmyndigheten i Colombia i en antitrustutredning avseende mjukpappersprodukter. Ärendet som avser Familia och fyra andra bolag på marknaden gäller aktiviteter som pågått fram till 2013. Familia ådöms böter om cirka 170 MSEK.


2016-05-19 17:49

SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 500 MEUR med en löptid på 5 år till en räntekostnad om 0,583 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,55 procentenheter. 


2016-05-19 08:00

SCAs kapitalmarknadsdag 2016

Hygien- och skogsindustriföretaget SCA håller idag kapitalmarknadsdag i Stockholm. Under dagen beskriver SCAs vd och koncernchef och andra medlemmar av koncernledningen bolagets strategi och arbetet med lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. Strategin och de finansiella målen är oförändrade. SCAs affärsenheters andel av koncernens nettoomsättning under Q1 2016 presenteras under dagen och i detta pressmeddelande.


2016-05-04 08:00

SCA utser ny chef för Global Hygiene Category

SCA har utsett Georg Schmundt-Thomas till ny chef för Global Hygiene Category. Han kommer globalt att ansvara för SCAs kund- och konsumentvarumärken samt för innovation inom hygienverksamheten. Georg Schmundt-Thomas kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Magnus Groth. Han tillträder sin tjänst 1 augusti 2016.


april

2016-04-29 17:45

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2016-04-29 08:00

Omvandling av aktier


2016-04-28 08:00

Delårsrapport Q1 2016


2016-04-14 16:40

SCAs årsstämma 2016

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Aula Magna i Stockholm.


2016-04-05 08:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2016

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2016 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2016-04-01 02:08

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda slutförs

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) förväntas slutföras idag, den 1 april. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


mars

2016-03-31 08:00

Omvandling av aktier


2016-03-22 17:45

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning


2016-03-09 19:35

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 14 april 2016, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm (inregistrering från kl 13.30).


februari

2016-02-16 08:15

Valberedningens förslag till styrelse inför SCAs årsstämma 2016

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson. Leif Johansson har avböjt omval. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen Ewa Björling, Maija-Liisa Friman och Johan Malmquist. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida. 


januari

2016-01-29 08:00

Omvandling av aktier


2016-01-28 08:00

Bokslutsrapport 2015


2016-01-21 15:37

SCAs förvärv av Wausau Paper Corp. slutfört

SCAs förvärv av Wausau Paper, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare har slutförts för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD.  SCA kommer att konsolidera Wausau Paper från och med den 21 januari, 2016.


2016-01-20 23:00

Aktieägarna i Wausau Paper Corp. godkänner försäljningen av Wausau, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, till SCA


2016-01-13 09:32

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda godkänd

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited ("Vinda") har godkänts av Vindas oberoende aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras den 1 februari, 2016. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


december

2015-12-30 08:00

Omvandling av aktier


2015-12-21 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


november

2015-11-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2015-11-17 22:35

Amerikanska konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Wausau Paper Corp.

Stockholm, Sverige och Mosinee, Wisconsin, USA 17 november 2015 -- SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA), ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och Wausau Paper Corp. (“Wausau Paper”) (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, meddelar i dag att antitrustansökan godkänts avseende SCAs förvärv av Wausau Paper för 10,25 USD per aktie, eller en total köpeskilling om 513 MUSD (cirka 4,2 miljarder SEK) på kontant.


2015-11-03 08:55

SCA säljer sitt innehav i AB Industrivärden


oktober

2015-10-29 08:00

Delårsrapport Q3 2015


2015-10-29 07:45

SCA avser stänga pappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk och gör nedskrivning av anläggningen

SCA avser stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och gör en nedskrivning av anläggningen. Effektiviseringsåtgärder genomförs vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund. Stängningen, nedskrivningen och effektiviseringsåtgärderna innebär totala kostnader uppgående till cirka 1,4 miljarder SEK och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 MSEK, varav cirka 120 MSEK är minskade avskrivningar, med full effekt 2017.


2015-10-29 07:30

SCA utser ny HR-direktör

SCA har utsett Anna Sävinger-Åslund till ny HR-direktör (Senior Vice President, Group Function Human Resources) för koncernen.


2015-10-29 01:19

SCA avyttrar sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, stärker sitt samarbete med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) genom att integrera sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.


2015-10-23 08:00

SCA avyttrar ägandet i Bromma Business Jet

SCA avyttrar tillsammans med övriga delägare affärsflygbolaget Bromma Business Jet till Kvalitena, ett svenskt investmentbolag med inriktning på fastigheter.

2015-10-13 08:00

SCA förvärvar Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, för 513 MUSD kontant


2015-10-01 15:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2015


september

2015-09-11 10:00

SCA branschledare i Dow Jones hållbarhetsindex

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA har inkluderats i Dow Jones Sustainability Indices, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. SCA har kvalificerat sig till både Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index och dessutom utnämnts till branschledare inom sektorn för Household Products.


2015-09-10 08:00

Gordana Landén slutar på SCA för ny tjänst i globalt börsnoterat bolag

Gordana Landén, SCAs HR-direktör och medlem av koncernledningen, kommer att lämna sin tjänst i bolaget för ett nytt uppdrag i ett globalt börsnoterat bolag.


2015-09-07 01:08

Christoph Michalski utsedd till vd för Vinda

Christoph Michalski, chef för enheten SCA Global Hygiene Category, har utsetts till vd för Vinda International Holdings Limited, med tillträde den 1 oktober, 2015. Utnämningen innebär ett tydligt åtagande för såväl, SCA som Vinda, att stärka det långsiktiga samarbetet. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.


augusti

2015-08-28 17:45

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2015-08-28 08:00

SCA vidareutvecklar organisationen och investerar

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har SCA beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Vad gäller Skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark som idag ägs av SCA sammanföras i en och samma division. Beslut har även tagits att investera i ökad kapacitet för massaproduktion inom skogsindustriverksamheten.


2015-08-28 08:00

SCA vidareutvecklar hygienorganisationen

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att öka tillväxten, innovationstakten och för att stärka konkurrenskraften ytterligare inom SCAs hygienverksamhet kommer bolaget den 1 januari 2016 genomföra följande vidareutveckling av hygienorganisationen:


2015-08-19 19:00

SCA avvecklar produktionsanläggning i Frankrike

Som en del av SCAs pågående kostnadsbesparingsprogram relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer SCA avveckla produktionsanläggningen för mjukpapper i Saint-Cyr-en-Val, Frankrike.


juli

2015-07-31 10:00

Omvandling av aktier


2015-07-16 12:03

SCA investerar i Brasilien

SCA kommer att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. Produktionsstart är planerad till 2016.


2015-07-16 12:00

Halvårsrapport 2015


juni

2015-06-27 08:00

Kronprinsessan Victoria seglar med Team SCAs kvinnliga besättning i Göteborg

Kronprinsessan Victoria seglar idag In-Port Race tillsammans med de kvinnliga professionella seglarna i Team SCA som deltar i havskappseglingen Volvo Ocean Race.


2015-06-16 14:30

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2015-06-04 11:00

Kronprinsessan Victoria möter Team SCAs kvinnliga besättning i Portugal

Kronprinsessan Victoria som är på besök i Portugal, kommer i samband med detta träffa SCA och deras kvinnliga professionella seglare i Team SCA som deltar i havskappseglingen Volvo Ocean Race.


2015-06-02 15:45

SCA lånar 1,5 miljarder kronor på obligationsmarknaden

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 1,5 miljarder kronor med en löptid på 4 år. Obligationen består av två trancher. En tranch om 900 miljoner kronor  med fast ränta om 0,7925 procent och en tranch om 600 miljoner kronor med rörlig ränta som löper till 3 månaders STIBOR +0,50 procent årligen.


maj

2015-05-29 10:00

Omvandling av aktier


2015-05-19 14:54

SCA kommenterar uppgifter i svensk media om samägda bolaget Productos Familia S.A.

Konkurrensmyndigheten i Colombia utför antitrustutredning där bolaget Productos Familia S.A. ingår. Bolaget är noterat på börsen i Colombia. SCA äger 50 procent av Productos Familia S.A.


2015-05-04 07:50

Meddelande från SCA:s styrelseordförande


april

2015-04-30 17:45

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2015-04-30 07:30

Delårsrapport Q1 2015


2015-04-27 07:50

Meddelande från SCA:s styrelseordförande


2015-04-15 19:27

SCAs årsstämma 2015

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.


2015-04-08 08:35

Styrelsens kommentarer med anledning publicerade granskningsrapporter – slutsatsen är att SCAs företrädare  följt svensk lag och bolagets policys

Under vintern 2014/2015 har det riktats kritik mot företrädare för SCA i svensk media. Denna rapportering har huvudsakligen rört frågor kring bolagets högsta företrädares användande av affärsflyg och representationsjakt. Som en följd av detta beslutade SCAs styrelse att tillsätta två oberoende granskningar. Den ena har genomförts av det av aktieägarna utsedda revisionsbolaget PwC och den andra har genomförts av Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte, och Johan Munck, f.d. Justitieråd. Utredarna har nu presenterat sina respektive rapporter. Styrelsen noterar att granskarna har funnit att bolaget och dess företrädare har följt svensk lag och bolagets policys. Bolagets revisorer har även lämnat en ren revisionsberättelse för år 2014. Vidare har utredarna funnit att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot enskilda personer och att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och tidigare verkställande direktören.


2015-04-01 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2015

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2015 kan också följas via webbsändning eller telefon.


mars

2015-03-31 10:00

Omvandling av aktier


2015-03-23 18:04

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning


2015-03-10 19:25

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma onsdagen den 15 april 2015, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl. 13.30)


2015-03-04 11:42

SCA och vd Magnus Groth inviger bolagets första produktionsanläggning i Indien

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har i dag invigt sin första produktionsanläggning i Indien för personliga hygienprodukter och mjukpapper. SCA har varit verksamt på den indiska marknaden sedan slutet av 2013.


2015-03-02 07:59

Nya medlemmar i SCAs koncernledning

Efter utnämningen av Magnus Groth till ny koncernchef och VD för SCA har Volker Zöller idag utsetts till chef över SCAs affärsenhet Consumer Goods Europe, samt medlem i SCAs koncernledning. Volker Zöller tillträder sin nya tjänst idag och ersätter därmed Magnus Groth i hans tidigare roll. SCA meddelar även att Ulrika Kolsrud och Donato Giorgio från och med idag kommer att ingå som nya medlemmar i koncernledningen.


februari

2015-02-27 10:00

Omvandling av aktier


2015-02-26 17:06

SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden


2015-02-10 19:12

Mats Berencreutz, vice VD i SCA, går i pension


2015-02-10 18:35

Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars.


2015-02-10 18:30

Jan Johansson avgår som VD och koncernchef för SCA

I samband med ett styrelsesammanträde i dag meddelas att Jan Johansson kommer att frånträda som VD och koncernchef för SCA.


januari

2015-01-30 14:00

Omvandling av aktier


2015-01-30 08:00

Bokslutsrapport 2014

SCAs bokslutsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2014 är offentliggjord.


2015-01-26 21:12

Ytterligare oberoende granskare utsedd


2015-01-22 08:23

Förslag till ny ordförande i SCA

Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor.


2015-01-19 22:50

SCA:s VD kommenterar styrelsens beslut om kompletterande oberoende granskning


2015-01-19 20:00

Beslut om granskning

SCAs styrelse har idag, efter samråd med företrädare för institutionella aktieägare* och Industrivärden, beslutat att en ytterligare oberoende granskning avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg ska inledas.


2015-01-08 13:30

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs bokslutsrapport för 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2014-12-30 13:56

Angående pågående skatteprocess


2014-12-30 10:00

Omvandling av aktier


2014-12-16 17:38

SCAs ordförande lämnar sitt styrelseuppdrag 2016


2014-12-16 17:20

SCA:s styrelse har beslutat att genomföra en extra granskning av affärsflyget genom av aktieägarna utsedda revisorer


november

2014-11-28 14:36

SCA och affärsflyg - 28/11

Under förmiddagen har SCA tagit initiativ till information per telefon med svenska, institutionella ägare under VD Jan Johanssons ledning för att ge möjlighet att svara på frågor. SCA vidareutvecklade den information och de svar som igår gavs till media bland annat utifrån Svenska Dagbladets uppgifter om fyra speciella resor. SCA svarade igår att ”dessa resor har kontrollerats och även de faller inom ramen för den policy SCA har”. Det har varit tjänsteresor.


2014-11-28 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-11-17 07:30

SCA och WSSCC ingår partnerskap för att bryta tystnaden kring mens

SCA, det ledande globala hygien och skogsindustriföretaget, och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), det enda FN-organ med fokus på sanitet- och hygienbehov hos utsatta och marginaliserade människor, har idag ingått ett innovativt nytt partnerskap för att bryta tystnaden kring menstruation för kvinnor och flickor runt om i världen. SCA och WSSCC kommer gemensamt att arbeta för att utbilda inom mensfrågor och vikten av god hygien.


oktober

2014-10-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-10-29 08:00

SCAs delårsrapport Q3 2014


2014-10-16 13:40

SCA får högsta möjliga betyg i Climate Disclosure Leadership Index

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA har ännu en gång fått ett erkännande som föregångare i klimatrapportering med kvalitet och djup till både investerare och till marknaden i stort. Resultatet meddelades i går i samband med CDP Climate Leadership Awards-seminariet i Stockholm.


2014-10-07 10:00

SCAs Hygiene Matters 2014 konsumentundersökning; Fortsatt globalt behov av ökad tillgång till hygienprodukter och kunskap om hygien

Hygiene Matters 2014 är den fjärde internationella undersökningen utförd av det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA. Syftet är att öka medvetenheten bland beslutsfattare, experter och allmänhet globalt, om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande. SCA har också som mål att bidra till en mer kunskapsbaserad offentlig dialog som stärker möjligheterna till förbättrad hygien för kvinnor, män och barn över hela världen. I Hygiene Matters 2014 har temat varit ”Kvinnor och hygien”.


2014-10-02 10:00

Team SCA i global seglingstävling för att öka kännedomen om SCA - InPort Race den 4 oktober är startskottet för Volvo Ocean Race

SCA fortsätter sin resa som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag för att öka kännedomen om att SCA är företaget bakom starka kund- och konsumentvarumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Team SCA i Volvo Ocean Race spelar en viktig roll i denna resa.

Team SCA, den första kvinnliga besättningen på över ett decennium, inleder sitt deltagande i Volvo Ocean Race med det första InPort Racet den 4 oktober i Alicante, Spanien. Prins Carl Philip och SCAs VD och koncernchef, Jan Johansson, kommer att gästa teamet ombord. För att ytterligare öka kännedomen om SCA och för att träffa konsumenter, kunder och andra viktiga intressenter öppnar idag även SCAs Paviljong på Volvo Ocean Race festivalområde.


september

2014-09-30 13:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-09-30 11:30

Följ hur Team SCAs kvinnliga besättning förbereder sig för Volvo Ocean Race – Visas nu på TV3

”No Ordinary Women” är en unik TV serie i fyra delar om Team SCA’s fantastiska havskappseglande kvinnors förberedelser för att ta sig an den tuffaste, nio-månader långa, maratonseglingen runt jorden, Volvo Ocean Race. Se vad som driver Team SCA att segla i det första kvinnliga Volvo Ocean Race laget på 12 år. Varje avsnitt visar också ett par av besättningsmedlemmarna i deras hemmamiljöer, där de berättar om vilka val de måste göra för att vara med i denna extrema utmaning. Serien är producerad av Strix Television och visas denna vecka på TV3. Serien kan också ses på TV3 Play.


2014-09-29 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2014-09-12 10:40

SCAs och Vindas sammanslagning av hygienverksamheter i Kina godkänd

SCAs, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), överenskommelse med Vinda om att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda har idag godkänts av Vindas oberoende aktieägare.


augusti

2014-08-29 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-08-28 14:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2014-08-25 16:50

HKH Kronprinsessan Victoria - gudmor för Team SCAs kvinnliga besättning och båt

SCA är hedrade att meddela att Kronprinsessan Victoria är gudmor för Team SCAs besättning och båt. Kronprinsessan träffade personligen det kvinnliga Team SCA nyligen på SCAs huvudkontor i Waterfront Building i Stockholm, för att diskutera drivkrafter, utmaningar och möjligheter för ett kvinnligt team i en världskappsegling.


juli

2014-07-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-07-18 12:00

Halvårsrapport 2014

1 JANUARI–30 JUNI 2014 (jämfört med samma period föregående år)


2014-07-18 01:30

SCA och Vinda slår samman sina hygienverksamheter i Kina

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), stärker samarbetet med Vinda. SCA kommer att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda.


2014-07-01 09:00

SCA stärker sina kund- och konsumentvarumärken globalt

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA, kommer att från och med den 1 juli 2014 stärka sin redan starka portfölj av kund- och konsumentvarumärken globalt med bolagets SCA-logotyp.


juni

2014-06-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-06-30 07:00

SCAs joint venture bolag i Australien börsnoterat

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCAs joint venture bolag i Australien, Nya Zeeland och Fiji, Asaleo Care, har idag framgångsrikt börsintroducerats på Australian Securities Exchange (ASX). Handel av aktierna kommer att starta den 3 juli.


2014-06-26 14:21

SCA medarbetare seglar havskappseglingen ÅF Offshore Race

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA deltar även i år med två båtar i ÅF Offshore Race. Besättningen består av 14 SCA medarbetare från nio olika länder, och deltagandet är en del i uppladdningen inför höstens start av Volvo Ocean Race, där SCA tävlar med Team SCA och en helt kvinnlig besättning.


2014-06-24 10:00

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


2014-06-02 07:00

SCA börsintroducerar sitt joint venture bolag i Australien

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA och dess australiensiska partner, Pacific Equity Partners (PEP), har beslutat att börsintroducera sitt joint venture bolag i Australien, Nya Zeeland och Fiji på Australian Securities Exchange (ASX).


maj

2014-05-07 14:30

SCA lanserar två innovativa IT-baserade tjänster för renare toalettutrymmen

SCA med det globala varumärket Tork stärker sin position inom serviceindustrin genom två nya innovativa IT-baserade tjänster: Bloe® och Tork EasyCubeTM. Tjänsterna visar information i realtid från toalettutrymmen om till exempel besöksfrekvens och förbrukning. Tjänsterna underlättar för företag med städning och rengöring som affärsidé.


april

2014-04-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2014-04-30 09:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans årsredovisning för 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.


2014-04-29 08:00

Delårsrapport Q1 2014


2014-04-10 17:10

SCAs årsstämma 2014

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm


2014-04-04 15:46

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2014

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2014 kan också följas via webbsändning eller telefon.


mars

2014-03-25 16:23

SCA första svenska börsbolag att ge ut grön obligation

SCA har som första svenska börsnoterade bolag lånat 1,5 miljard kronor via en grön obligation. Likviden kommer att användas till investeringar inom projekt som har en positiv miljöpåverkan.


2014-03-19 17:45

SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2013 på www.sca.com


2014-03-10 08:30

Förändringar i SCAs finansiella rapportering för 2014 till följd av nya och ändrade redovisningsstandarder

Som beskrevs i bokslutsrapporten för 2013 tillämpar SCA från och med första januari 2014 följande nya och ändrade redovisningsstandarder: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 separata finansiella rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.


2014-03-05 18:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)


januari

2014-01-29 08:00

SCA Bokslutsrapport 2013

SCAs bokslutsrapport 2013 släpptes den 29 januari kl. 08.00.


2014-01-28 10:00

Christina Dahlström 2014 års Alf de Ruvo-stipendiat

Dr Christina Dahlström har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.


2014-01-13 11:20

Inbjudan till SCAs presskonferens för bokslutsrapport 2013

Presskonferensen som hålls i samband med att SCA släpper sin bokslutsrapport för 2013 kan också följas via webbsändning eller telefon.


december

2013-12-04 08:31

Lennart Persson, ekonomi- och finansdirektör och vice vd på SCA, går i pension 1 juli 2014

SCAs ekonomi- och finansdirektör och vice vd Lennart Persson går i pension den 1 juli 2014 efter att ha bidragit till SCAs utveckling i en mängd ledande befattningar sedan 1987. Fredrik Rystedt, 49 år, efterträder Lennart Persson. Fredrik kommer att ingå i SCAs koncernledning och anställs från den 1 mars, men tillträder formellt den 1 juli, 2014.


november

2013-11-29 10:30

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2013-11-11 11:53

SCA har slutfört budet på Vinda

SCA har slutfört sitt bud på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda och är nu majoritetsägare med 59,95 procent av aktierna.


oktober

2013-10-28 12:39

SCA har uppnått över 50 procent av ägandet och fullföljer budet på Vinda

SCA har uppnått 56,33 procent av ägandet i den kinesiska mjukpapperstillverkaren Vinda, vilket innebär att villkoren för fullföljande av budet har uppfyllts.


2013-10-18 08:00

Delårsrapport Q3 2013

SCAs nettoomsättning för de första nio månaderna ökade med 14% exklusive valutaeffekter och avyttringar och uppgick till 66.577 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 15% exklusive jämförelsestörande poster och valutakurseffekter uppgick till 6,885 Mkr (6,224).


2013-10-07 11:00

Acceptperioden på kinesiska företaget Vinda startar idag

Idag distribueras och publiceras det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. I samband med detta startar acceptperioden för Vindas aktieägare.


2013-10-04 13:15

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2013

Presskonferensen som hålls i samband med att SCA släpper sin rapport för det tredje kvartalet 2013 (1 januari till 30 september) kommer också att kunna följas via webcast eller telefon.


september

2013-09-30 14:00

Omvandling av aktier


2013-09-30 10:45

Nytt datum för erbjudandeperioden på kinesiska Vinda

Det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda förväntas distribueras och publiceras senast den 7 oktober 2013.


2013-09-12 08:30

SCA investerar i Indien

SCA kommer att investera cirka 150 MSEK i lokal produktion av hygienartiklar i sydvästra Indien. Planen är att produktionen i SCAs egna fabrik startar under 2015.


2013-09-09 00:09

SCA kommer att lägga bud på Vinda

SCA har beslutat att lägga ett offentligt kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. Budet villkoras av att SCA uppnår över 50 procent av ägandet i Vinda. SCA är idag näst största ägare i Vinda som är noterat på Hong Kongbörsen.


augusti

2013-08-29 15:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.


2013-08-15 10:21

Ny Group Treasurer utsedd

Carl-Axel Olson, Group Treasurer går i pension den 31 augusti 2013. Till hans efterträdare har Johan Rydin utsetts. 


juli

2013-07-31 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.


2013-07-18 11:58

Halvårsrapport Q2 2013

1 JANUARI–30 JUNI 2013 (jämfört med samma period föregående år)


juni

2013-06-28 10:00

Omvandling av aktier


2013-06-24 11:47

Inbjudan till presskonferens Q2

I samband med att SCA släpper sin rapport för det andra kvartalet 2013 (1 januari till 30 juni) hålls i vanlig ordning en presskonferens – vilken också går att följa via webcast eller telefon.


2013-06-03 17:00

SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag lånat 500 MEUR med en löptid på 10 år under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Räntekostnaden uppgår till 2,61 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps + 0,83 procentenheter.


maj

2013-05-31 10:00

Omvandling av aktier


2013-05-24 11:12

SCA har börsens bästa hållbarhetsrapport

SCA har fått pris för börsens bästa hållbarhetsredovisning. Samtliga 58 bolag på börsens Large Caplista ingick i undersökningen. Juryn bestod av personer med erfarenhet inom CSR och hållbarhet och bakom utnämningen står tidningen Miljö Rapporten.


2013-05-20 08:49

SCA tvångsinlöser aktier

SCA tvångsinlöser kvarstående minoritetsaktier i sitt tyska dotterbolag SCA Hygiene Products SE (Societas Europeas), tidigare PWA. Värdet på aktierna uppgår till cirka 1 000 MSEK, enligt en oberoende värdering.


april

2013-04-30 10:00

Omvandling av aktier


2013-04-29 08:00

Delårsrapport Q1 2013

Avser perioden 1 Januari-31 mars 2013.


2013-04-26 10:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord


2013-04-20 23:00

Seglingslegenden Magnus Olsson har gått bort

Magnus Olsson (64), en av de största inom den internationella seglingsvärlden och coach för Team SCA, har avlidit på ett sjukhus i Spanien. Hans familj och vänner var vid hans sida.


2013-04-19 17:29

SCAs försäljningar av tidigare Georgia-Pacific-enheter godkända

I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet sommaren 2012 ställde EU-kommissionen krav på vissa avyttringar inom konsumentmjukpapper. Detta kommunicerades i ett pressmeddelande den 19 juli 2012. EU-kommissionen har nu godkänt samtliga försäljningar.


2013-04-10 16:57

SCAs årsstämma 2013

Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.


2013-04-04 10:39

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCA släpper delårsrapport för 1 januari–31 mars 2013 måndagen den 29 april cirka klockan 8.00.


2013-04-02 16:01

Avyttringen av Laakirchen slutförd

SCAs tidigare kommunicerade försäljning av produktionsanläggningen i Laakirchen, Österrike, är nu slutförd.


mars

2013-03-28 10:00

Omvandling av aktier


2013-03-15 08:00

SCA presenterar årsredovisning och uppdaterad logotyp

SCA presenterar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012 på www.sca.com. De senaste åren har SCA omvandlats till ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag med stark och prisbelönt hållbarhetsprofil. I samband med detta vidareutvecklar SCA sin logotyp som kommuniceras i samband med att årsredovisningen offentliggörs.


2013-03-07 09:30

SCA utsedd till de bästa i världen på etik

För sjätte året i rad kvalificerar sig SCA till ett av världens mest etiska företag. Det är det amerikanska Ethisphereinstitutet som varje år grundligt utvärderar flera tusen företag från olika branscher. Ethisphere väljer ut företag som systematiskt arbetar med etiska frågeställningar och visar att de är ett måste för ett företags varumärke och lönsamhet.


2013-03-05 18:15

Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.


februari

2013-02-28 10:00

Omvandling av aktier


januari

2013-01-31 10:00

Omvandling av aktier


2013-01-24 12:03

Bokslutsrapport Q4 2012

1 JANUARI–31 DECEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)


2013-01-22 10:00

Simon Utsel 2013 års Alf de Ruvo-stipendiat

Dr Simon Utsel har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor, för sina grundläggande insatser rörande ytmodifiering av träbaserade material.


december

2012-12-28 10:30

2012-12-28: Omvandling av aktier


2012-12-20 14:58

2012-12-20: Inbjudan till SCAs bokslutsrapport 2012

SCAs bokslutsrapport för 2012 offentliggörs torsdagen den 24 januari 2013 cirka klockan 12.00. En presskonferens kommer att hållas klockan 13.30.

2012-12-19 08:25

2012-12-19: SCA avyttrar tryckpappersbruket i Laakirchen

SCA avyttrar det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen till Heinzel Group. I samband med avyttringen inleder bolagen ett försäljningssamarbete.

2012-12-19 08:00

2012-12-19: SCA lanserar effektiviseringsprogram inom Skogsindustriprodukter

Mot bakgrund av det rådande konjunktur- och valutaläget introducerar SCA ett övergripande program för effektivisering av skogsindustriverksamheten. Programmet kommer att leda till årliga resultatförbättringar om 1 300 MSEK med full effekt från och med 2015.

2012-12-17 08:00

2012-12-17: SCA investerar cirka 380 MSEK i ökat samarbete med Sundsvall Energi

SCA har beslutat att investera cirka 380 MSEK i ett utökat samarbete mellan SCAs industrier i Sundsvallsregionen och Sundsvall Energi AB. Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

2012-12-07 11:00

SCA och E.ON i avtal om vindkraftssamarbete

Idag har SCA undertecknat ett samarbetsavtal med E.ON enligt vilket E.ON ska utveckla ett antal vindkraftsprojekt tillsammans med SCA.

november

2012-11-30 10:30

2012-11-30: Omvandling av aktier


2012-11-05 08:00

Lönsamhetsfokus vid SCAs kapitalmarknadsdag

Idag håller hygien- och skogsföretaget SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. Koncernens övergripande finansiella mål och strategi ligger fast, med fokus på effektivitet, innovation, tillväxt och hållbarhet. Målet för avkastning på sysselsatt kapital för Mjukpapper och Skogsindustriprodukter ändras. Under de gångna åren har SCA genomfört hygienförvärv och försäljning av bland annat förpacknings-verksamheten. För att ytterligare stärka lönsamheten inleds aktiviteter inom hygienverksamheten för minskade kostnader och förbättrad produktivitet.

oktober

2012-10-31 10:00

2012-10-31: Omvandling av aktier


2012-10-18 07:57

Delårsrapport Q3 2012

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2012 (jämfört med samma period föregående år)

2012-10-02 15:00

SCA avyttrar tidningspappersbruket i Aylesford

SCA avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i den brittiska tidningspappersanläggningen Aylesford Newsprint till private equity-bolaget Martland Holdings.

september

2012-09-28 15:10

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 september 2012 offentliggörs torsdagen den 18 oktober cirka klockan 8.00.

2012-09-13 15:59

SCA med i Dow Jones hållbarhetsindex

SCA har återigen kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Europe Index, vilket är ett av världens mest välrenommerade hållbarhetsindex.

augusti

2012-08-31 10:00

2012-08-31: Omvandling av aktier


2012-08-30 14:00

Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord


2012-08-27 08:00

Ny chefsjurist i SCA

SCAs nuvarande chefsjurist, Anders Nyberg, kommer att lämna sin post för ett uppdrag som vice verkställande direktör med ansvar för ägarstyrningsfrågor och juridik i AB Industrivärden.

2012-08-21 13:00

SCA deltar i Volvo Ocean Race 2014-2015

Cirka 80 procent av SCAs konsumenter globalt är kvinnor. Det är ett tungt skäl till att SCA väljer att mönstra en helt kvinnlig besättning i ett av världens mest krävande sportevenemang. SCA deltar med en båt i nästa omgång av jorden runt-kappseglingen Volvo Ocean Race 2014-2015.

2012-08-21 08:30

Inbjudan till pressträff: SCA deltar i globalt sportprojekt


juli

2012-07-31 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-07-19 13:35

Due to technical problems with the telephones the SCA teleconference has been delayed to 14.00 CET.


2012-07-19 12:05

SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet nu slutförd

SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har slutförts. Köpeskillingen uppgår till EUR 1,32 miljarder på skuldfri bas. Den förvärvade verksamheten hade under 2011 en omsättning om EUR 1,25 miljarder.

2012-07-06 10:00

SCA utser ny kommunikationsdirektör

SCA har idag utsett Joséphine Edwall-Björklund till ny kommunikationsdirektör (Senior Vice President) för koncernstab kommunikation.

2012-07-05 13:01

EU godkänner SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

EU-kommissionen har idag, den 5 juli 2012, godkänt SCAs förvärv av Georgia- Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Köpeskillingen uppgår till 1,32 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 4 700 anställda.

2012-07-02 08:00

SCAs avyttring av förpackningsverksamheten är slutförd

SCAs tidigare aviserade avyttring av förpackningsverksamheten, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, har slutförts.

juni

2012-06-29 10:00

Omvandling av aktier


2012-06-04 13:30

Inbjudan till telefonkonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 juni 2012 offentliggörs torsdagen den 19 juli cirka klockan 12.00.

2012-06-01 08:25

Tidigare annonserat Everbeauty-förvärv slutfört

SCAs förvärv av det asiatiska hygienbolaget Everbeauty har slutförts. Förvärvet förstärker SCAs marknads- och varumärkespositioner i en av koncernens prioriterade tillväxtregioner. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri basis.

maj

2012-05-31 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-05-25 11:45

EU godkänner SCAs avyttring av förpackningsverksamheten till DS Smith

EU-kommissionen har idag, den 25 maj 2012, godkänt DS Smith’s förvärv av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

april

2012-04-30 10:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-04-27 16:00

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

 

2012-04-25 08:07

SCA har accepterat DS Smiths formella bud

SCA har accepterat DS Smiths formella bud på att förvärva bolagets förpackningsverksamhet i Frankrike, efter överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.


2012-04-18 13:05

SCA stärker närvaron i Sydamerika

SCA förvärvar återstående 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.) och kommer därigenom att äga bolaget till 100 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 520 MSEK.


2012-04-12 13:45

Förändringar i SCAs rapporteringsstruktur

Som en följd av den pågående försäljningen av förpackningsverksamheten, exklusive kraftlinerrörelsen i Sverige, kommer vissa förändringar av rapporteringen att ske från och med första kvartalet 2012 och med retroaktiv justering av jämförande perioder 2011 och 2010.


2012-04-10 11:56

SCA ökar sitt ägande i Vinda

SCA har beslutat att förvärva ytterligare 5 procent av aktierna i den kinesiska mjukpapperskoncernen Vinda. Köpeskillingen uppgår till cirka 600 miljoner SEK.

2012-04-04 10:00

SCA inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari–31 mars 2012 offentliggörs onsdagen den 18 april cirka klockan 13.00.

mars

2012-03-30 13:00

SCA ingår fortsatt i FTSE4Good Index

SCA fortsätter att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 12e året i rad, vilket bekräftar att SCA lever upp till sin ambitiösa hållbarhetsagenda. I år fick SCA 99 av 100 möjliga poäng i FTSE4Goods indexrankingsystem.

2012-03-29 17:30

SCAs årsstämma 2012

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 29 mars 2012 i Stockholm.

2012-03-27 09:00

SCAs bindande bud på Everbeauty har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

Antagandet av SCAs bindande bud följer en privatisering av Everbeauty i enlighet med taiwanesisk lagstiftning. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av SCA och säljarna.

2012-03-16 14:00

SCA utsett till ett av världens mest etiska företag – för femte året i rad

SCA har återigen utsetts till ett av världens mest etiska företag av det amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.


2012-03-14 11:15

SCA lanserar nya hållbarhetsmål

SCA är ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Med ett antal nya målsättningar höjer företaget ambitionerna ytterligare. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten.

2012-03-08 14:30

SCAs Årsredovisning för 2011 offentliggjord

SCAs Årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com/rapporter.

februari

2012-02-29 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-02-25 08:00

SCA lägger bud på att förvärva asiatiskt hygienbolag

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva den Taiwan-baserade hygienkoncernen Everbeauty. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri bas. Om affären förverkligas stärks SCAs positioner avsevärt i Asien, som är en av koncernens prioriterade tillväxtmarknader.

2012-02-22 19:00

Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2012 kl. 15:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

2012-02-08 08:30

SCAs bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.

2012-02-03 12:00

DS Smiths aktieägare godkänner köpet av SCAs förpackningsrörelse

Idag, fredagen den 3 februari 2012, har aktieägarna i det brittiska förpackningsföretaget DS Smith Plc godkänt företagets förslag att köpa SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige.

januari

2012-01-17 08:00

SCA avyttrar förpackningsverksamheten

SCAs förpackningsverksamhet – exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige – avyttras till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas.


2012-01-09 15:42

Inbjudan till webbsänd presskonferens om SCAs bokslutsrapport 2011

SCAs bokslutsrapport för 2011 offentliggörs torsdagen den 26 januari cirka klockan 12.00.


2012-01-04 10:00

Tidigare annonserad affär i Australasien slutförd

SCAs tidigare kommunicerade affär om bildandet av ett samägt bolag i Australasien är nu slutförd.

december

2011-12-13 08:00

Investering i kraftliner i Munksund

SCA investerar totalt 540 MSEK för att stärka kraftliner-produktionen i Munksund, Piteå. Investeringen avser uppgradering av pappersmaskinen samt renovering av sodapannan.

november

2011-11-30 14:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-11-15 08:00

SCA omorganiserar hygienverksamheten för ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt

För att stödja den långsiktiga strategin och stärka konkurrenskraften omorganiserar SCA den globala hygienverksamheten. Den nya organisationen kommer att bidra till ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt.

2011-11-10 07:59

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, med en försäljning 2010 på 11,9 miljarder SEK (1,25 miljarder EUR). Det erbjudna priset är 12,6 miljarder SEK (1,32 miljarder EUR). Georgia-Pacifics acceptans av budet blir föremål för överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter.

2011-11-04 01:00

SCA etablerar joint venture i Australasien med Pacific Equity Partners

SCA har beslutat att etablera ett joint venture – samägt bolag – för sin befintliga verksamhet i Australasien med det australiensiska företaget Pacific Equity Partners (PEP). SCA och PEP Fund IV kommer att inneha 50 procent vardera i bolaget.

oktober

2011-10-06 15:10

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 september 2011 offentliggörs tisdagen den 25 oktober cirka klockan 8.00.

september

2011-09-30 13:00

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-09-19 13:05

Fortsatta effektiviseringar och tillväxt högst på agendan

Idag håller SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. De senaste årens strategi med fokus på kostnader, kassaflöde, kapitaleffektivitet och innovation ligger fast. Ökad tillväxt adderades till koncernens strategiska agenda 2010.

2011-09-01 08:35

SCA förvärvar hygienföretag i Brasilien

SCA förvärvar det brasilianska hygienföretaget Pro Descart. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 450 MSEK, på skuldfri bas. Företaget har en årlig försäljning om 360 MSEK.

2011-09-01 08:30

2011-09-01: SCA investerar drygt 800 MSEK i mjukpapper och förbättrat tidningspapper

SCA investerar 460 MSEK i uppgradering av en mjukpappersmaskin i USA. Beslut har även fattats om ombyggnation av en pappersmaskin i Ortviken för tillverkning av förbättrade tidningspapperskvaliteter. Investeringen uppgår till 350 MSEK.

augusti

2011-08-01 15:00

SCA satsar på inkontinensskydd i Turkiet

SCA förvärvar 95 procent av det turkiska hygienföretaget San Saglik, verksamt inom inkontinensskydd, från familjeägda MT-gruppen. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 95 MSEK på skuldfri bas.

juli

2011-07-29 14:30

Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

juni

2011-06-29 09:00

SCA förvärvar 50 procent av turkiskt hygienföretag

SCA förvärvar 50 procent av det turkiska hygienföretaget Komili från Yıldız Holding, som är Turkiets största livsmedelskoncern. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 308 MSEK på skuldfri bas.

2011-06-08 12:00

Inbjudan till webbsänd presskonferens Q2

SCAs delårsrapport för 1 januari–30 juni 2011 offentliggörs torsdagen den 21 juli cirka klockan 12.00.

maj

2011-05-31 14:30

2011-05-31: Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2011-05-18 17:15

2011-05-18: SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag lånat 600 MEUR med en löptid på 5,25 år under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationen har en kupong på 3,625 % årligen, motsvarande Euro Mid-swaps +0,78 procentenheter.

2011-05-12 09:00

SCA och Fred.Olsen Renewables satsar på vindkraft i norra Sverige

SCA och norska Fred.Olsen Renewables bildar ett samägt bolag för att bygga en vindkraftspark på SCAs marker i Västernorrland. Området har en potentiell vindkraftsproduktion om cirka två TWh per år.

april

2011-04-29 16:29

Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

AB SCA Finans årsredovisning för 2010 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

2011-04-29 12:05

SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper och sågade trävaror

SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper i Ryssland och Tyskland samt för sågade trävaror i Sverige. Investeringarna uppgår sammanlagt till cirka 2,6 miljarder SEK (cirka 290 MEUR).

2011-04-15 08:30

2011-04-15: SCA utser chef för hygienverksamheten och ny chef för mjukpappersverksamheten i Europa

Mats Berencreutz har utsetts till chef (COO) för SCAs globala hygienverksamhet - mjukpapper och personliga hygienprodukter - och Magnus Groth har utsetts till ny chef för SCAs mjukpappersverksamhet i Europa.

2011-04-07 17:04

2011-04-07: SCAs årsstämma 2011

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm.

2011-04-06 13:30

2011-04-06: Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1

SCAs delårsrapport för 1 januari–31 mars 2011 offentliggörs fredagen den 29 april cirka klockan 12.00.

mars

2011-03-31 14:30

2011-03-31: Omvandling av aktier

 Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B.

2011-03-16 15:00

2011-03-16: SCA ett av världens mest etiska företag

För fjärde året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.

2011-03-11 14:00

SCAs årsredovisning för 2010 offentliggjord

SCAs årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen för 2010.

2011-03-08 10:25

2011-03-08: Ny rapport: Hygien avgör kvinnors välbefinnande

Både på tillväxtmarknader och mer mogna marknader ser en majoritet av kvinnorna välbefinnande som det viktigaste med personlig hygien. Det är till och med en viktigare aspekt än att hålla sig frisk. Detta är en viktig slutsats i 2011 års upplaga av SCAs rapport Hygien berör (Hygiene Matters).

2011-03-02 18:00

2011-03-02: Kallelse till årsstämma i SCA

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 7 april 2011 klockan 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.

februari

2011-02-28 14:30

2011-02-28: Omvandling av aktier

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

januari

2011-01-18 09:00

Interna förändringar i SCAs koncernledning

2011-01-18, 9:00 | SCA har beslutat att genomföra tre interna förändringar i koncernledningen.