share this icon

Innovation för lönsam tillväxt

SCAs erbjudanden underlättar vardagen för miljoner människor runtom i världen. Allt detta börjar och slutar med innovation. Genom att fi nnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till produkter gör SCA skillnad i människors vardag.

SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kundoch konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. I processen tar SCA också hänsyn till hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet. SCAs närvaro på både mogna marknader och tillväxtmarknader ger goda insikter om trender och behov.

All innovation börjar med en insikt

Allt SCAs innovationsarbete börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Denna insikt styr innovationsarbetet när det gäller hur vi ska förbättra befi ntliga produkter, tillfredsställa nya behov och bygga våra varumärken. Med ledande varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa är förbättrad produktprestanda viktig för att säkerställa attraktiva erbjudanden och starka varumärken.

Innovation skapar värde i verksamheten genom att det ökar kund- och konsumentnyttan och minskar kostnaderna. En av de aspekter som innovationsteamet hela tiden förhåller sig till är att öka effektiviteten, till exempel hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader. Innovation är också viktigt i vår marknadsföring för att hitta nya sätt att marknadsföra våra erbjudanden.

Inspiration och en hel del hårt arbete

Innovationsarbetet stöds av SCAs innovationsteam över hela världen, samt av en välutvecklad innovationskultur. SCAs strategi är att öka innovationstakten, dra nytta av globala skalfördelar samt säkerställa att alla segment har en konkurrenskraftig och balanserad portfölj av innovationer. Särskilt fokus läggs på att utforska möjligheterna att bredda produktportföljen och att öka utbudet av tjänster.

Varje dag är en mängd medarbetare involverade i innovationsarbetet i bolaget. Deras arbete kräver insikter, inspiration, kreativitet, systematisk utveckling och risktagande – tillsammans med en hel del hårt arbete och disciplin.

För att ytterligare kunna ta tillvara medarbetarnas kreativitet och goda idéer har SCA skapat en intern innovationsplattform. Den kan användas under alla faser av ett projekt för att fråga efter lösningar och hitta människor med rätt kunskaper. SCA uppmuntrar även öppen innovation – det vill säga samarbete med externa parter. Öppen innovation utgör en viktig del av innovationsprocessen och har en mängd fördelar, som att ge impulser från närliggande branscher, vilket gör utvecklingsprocesserna snabbare och minskar kostnaderna.

Under 2015 introducerade SCA ett trettiotal innovationer och produktlanseringar och ansökte om 54 patent.