share this icon

Bolagsstyrning

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital.

 

SCA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Information om koden och den svenska modellen för bolagstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida, bolagsstyrning.se.

>> Bolagsstyrningsrapport 2015 (pdf)

Bolagsstyrning innefattar en rad skilda bolagsorgan och funktioner där bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de mest centrala.