share this icon

Kreditmarknad

SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.

Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner.

Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att begränsa koncernens finansiella risker.

Finansiell information avseende AB SCA Finans återfinns i högerkolumnen.