share this icon

Affärsetik

I SCAs uppförandekod beskrivs hur SCAs medarbetare ska agera avseende socialt ansvar såsom korruption, mänskliga rättigheter samt hälsa och säkerhet.

I SCAs hållbarhetsredovisning redovisas mål för socialt ansvar och arbete med implementering och uppföljning av uppförandekoden vari stadgas bland annat: 

”Nolltolerans för all form av korruption och oetiska affärsmetoder”, ”Samtliga anställda ska genomgå regelbunden utbildning i koden” och ”SCAs leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan”.

SCAs uppförandekod är beslutad av styrelsen.

Lokalt fokus

Ansvaret för korruptionsfrågorna är vederbörligen delegerade för att få lokal fokus på frågorna.

SCA har inrättat ett Compliance Council (tidigare Code of Conduct Council) där SCAs personaldirektör, hållbarhetsdirektör, chefsjurist, chefen för skogsindustriverksamheten samt vd ingår. Rådet övervakar implementering och efterlevnad av SCAs uppförandekod. 

SCA utbildar kontinuerligt sina medarbetare i uppförandekoden och har utbildningsprogram om Anti-bribery och Anti-trust. SCA utvecklade under 2014 en e-utbildning i antikorruption, som finns översatt till 21 språk. Under 2015 började e-utbildningen implementeras i nyanställdas introduktionsprogram. SCA har program inrättade för att motverka kartellbildning, och under 2015 lanserade företaget en e-utbildning med målet att förbättra medarbetarnas förståelse för konkurrenslagstiftning och hur den påverkar deras dagliga arbete.

Sedex ger den etiska ramen

Uppföljning av implementering av koden sker genom utvärdering i en extern etisk databas, Sedex, som är grunden för riskutvärdering (Maplecroft riskutvärderingsmetod) för samtliga SCAs tillverkningsenheter samt genom SCAs interna revisionsavdelning som utför ”business practise reviews” varje år och rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. En whistle-blower-instruktion finns angiven i uppförandekoden.

SCAs Hållbarhetsdirektör är medlem i bolagsledningen och har speciell kompetens i dessa frågor samt leder en CSR-avdelning dedikerad till dessa frågor. Chefsjuristen är ansvarig för Anti-bribery och Anti-trust-delarna av programmet men samordnar detta med CSR-avdelningen.

Brott mot uppförandekoden - grund för uppsägning

SCA tar dessa frågor på största allvar och brott mot uppförandekoden i dessa delar är uppsägningsgrundande. Åtgärder har vidtagits vid ett flertal tillfällen med stöd i uppförandekoden.

På SCAs intranätsida samt SCAs hemsida finns SCAs Hållbarhetsredovisning, uppförandekod samt Instruktion om Relation till Leverantörer, som alla anställda har tillgång till.

SCAs hållbarhetsredovisning granskas varje år av oberoende revisorer.