share this icon

Relationen till medarbetarna

SCA ska tillhandahålla en arbetsplats som är säker och baserad på principer om rättvisa och ömsesidig respekt gentemot de anställda. SCA ska som ett minimum följa alla tillämpbara lagar beträffande arbete och anställning överallt där företaget är verksamt.

Medarbetarenkät

SCA genomför en medarbetsrundersökning för samtliga medarbetare i helägda bolag. Den senaste genomfördes 2015 och besvarades av hela 88,3 (86,3) procent av medarbetarna. Enkäten täcker totalt 47 aspekter inom nio dimensioner. Resultatet uttrycks som index för ledarskap, innovation, kundorientering och engagemang, samt ett totalindex för SCA. SCAs totalindex 2015 låg på 72 (70) på en skala mellan 0–100.

Alla chefer kommer att ta fram handlingsplaner tillsammans med sina medarbetare, baserat på utfallet i medarbetarundersökningen.

Nästa medarbetarundersökning genomförs under 2017.

Medarbetarrelationer och facklig aktivitet

Öppen kommunikation är grundläggande för förtroendet mellan SCA och medarbetarna, och deras företrädare. Medarbetarna uppmuntras att ta upp sådant som gäller anställningen och arbetsmiljön med närmaste chef. SCA erkänner var och ens rätt till facklig representation och aktivitet. Det fackliga engagemanget varierar bland SCAs olika verksamhetsländer, men i
genomsnitt omfattas 64 (65) procent av SCAs medarbetare av kollektivavtal.

Globalt ramavtal

Sedan 2013 har SCA även ett avtal med IndustriALL Global Union. IndustriALL representerar 50 miljoner arbetstagare i 140 länder inom gruv-, energi- och tillverkningssektorerna. Förbundet bildades 2012 som en sammanslagning av flera fackliga organisationer, däribland ICEM (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions) som tidigare företrädde SCA-medarbetare. Avtalet med IndustriALL har i stora drag samma innehåll som det tidigare med ICEM. Även Svenska Pappersindustriarbetareförbundet ingår som part i avtalen med EWC och med IndustriALL. 

Diskriminering

Mångfald och en fördomsfri arbetsplats är hörnstenar i SCAs Uppförandekod. SCA har därför ett utarbetat system för rapportering och utredning av diskriminerande incidenter och rutiner för att att undvika att sådana händelser upprepas.

Ersättning

SCA erbjuder sina medarbetare en marknadsmässig ersättning. Nivån varierar på de lokala marknader där företaget har verksamhet.

Omstrukturering och omorganisation

Varseltiden i samband med organisationsförändringar i koncernen varierar, men uppgår i nitt till fem veckor. Vid organisationsförändringar arbetar SCA med att stödja de medarbetare som berörs. Det sker genom diskussioner med fackföreningarna i ett tidigt skede, samt genom att ta fram en social handlingsplan som anpassas efter lokala förhållanden. I handlingsplanen ingår normalt hjälp med att söka arbete och/eller utbildning. Andra verktyg är avgångsvederlag, förtidspension och ekonomiska incitament till dem som hittar nya jobb innan uppsägningstiden är över. Stödtjänsterna kan utgöras av individuell karriärrådgivning eller administrativt stöd.

Vid strukturförändringar söker SCA konstruera en social plan som tar hänsyn till både gruppens och enskilda individers behov. Vanligtvis omfattar sådana sociala program hjälp med att hitta nya jobb i kombination med ekonomiskt stöd för vidareutbildning. De kan vidare omfatta avgångsvederlag och avtal om vilka åtgärder som ska vidtas för att hjälpa personlen att finna alternativ sysselsättning.

Utbildning och utveckling

SCA ger utbildning och utveckling hög prioritet. Det finns ett antal centralt och lokalt skötta utvecklingsprogram som är tillgängliga för anställda i olika kategorier i hela organisationen, liksom möjligheter för anställda att delta i specialiserade kurser om behov finns. Under 2015 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningstimmar per medarbetare till 25 timmar (22).

Ledarskap

I SCAs ledarskapsplattform definieras vad som förväntas av samtliga ledare på SCA. All ledarskapsutveckling har en direkt koppling till plattformen. För att förbättra vissa specifika ledarskapsförmågor finns det fem huvudsakliga utvecklingsprogram:

Leadership@SCA: Obligatoriskt 1-dags introduktionsprogram för alla nyutnämnda chefer. Kursen lägger fokus på SCAs strategier, processer
och verktyg samt förväntningar på ledare. Under 2015 gick 457 nya chefer programmet.

Core 1: Ett sexdagarsprogram för att utveckla ledare som haft sin position under ett halvår till ett år. Programmet syftar till att ytterligare utveckla deras förmåga att på ett effektivt sätt leda andra. Under 2015 deltog 365 personer i programmet.

Creating Value och Driving Business Performance: Två kurser för att ytterligare stärka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom strategiska ledarskapsområden. Under 2015 deltog 97 ledare i de här programmen.

Core 2: Under 2014 utvecklade SCA ett nytt ledarskapsprogram. Det syftar till att utveckla människors förmåga att leda i en komplex miljö, engagera medarbetarna och driva förändringar. Under 2015 deltog 41 ledare.

Övrig utbildning: SCA har etablerade utbildningsprogram inom hållbarhet med fokus på innovation, anspråk och kommunikation. Målet är att förbättra förståelsen för hur hållbarhet påverkar produkter och tjänster, kunder och konsumenter.

Ett globalt utvärderingssystem

SCA har inrättat ett globalt system för utvärdering av prestationer och planering av utvecklingen. I samtalet identifieras vilka kunskaper och förmågor medarbetaren behöver för att kunna nå de uppsatta målen och om individen behöver utvecklas på något särskilt område. Målsättningen är att följa upp varje medarbetares prestation två gånger per år. Under 2015 deltog 96 procent (89) av tjänstemännen i utvecklingssamtal. Motsvarande siffra för arbetarna var 86 procent (75).