share this icon

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter som alla har rätt till. SCA påverkar miljontals människor varje dag, från medarbetare och konsumenter till leverantörer och samhällen. SCA stödjer och respekterar mänskliga rättigheter varhelst vi bedriver verksamhet och vi följer Förenta Nationernas vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter liksom FN:s ramverk för rapportering av principerna.

Med våra hygienlösningar hjälper SCA människor att leva mer hälsosamma och hållbara liv. Genom att sprida kunskap om och bryta tabun kring ämnen som mens och inkontinens stödjer vi kvinnors rätt att delta fullt ut i samhället och ger äldre möjlighet att åldras med värdighet. I samband med konflikter och naturkatastrofer bidrar våra hygienprodukter till att möta människors grundläggande behov. Vi tar även ansvar i de fall vår verksamhet kan ge en negativ påverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att undersöka och arbeta med vår påverkan på området mänskliga rättigheter.


Identifiera väsentliga risker inom mänskliga rättigheter

SCA har tillsammans med den icke-vinstdrivande organisationen BSR kartlagt och identifierat riskområden genom en koncernövergripande undersökning (human rights impact assessment process). Riskerna värderas både utifrån påverkan på affärsverksamheten och påverkan på individen. Undersökningen resulterade i tre huvudsakliga riskområden:

  • Arbetsrelaterade risker, inklusive hälsa och säkerhet, diskriminering och rätt till lika arbete för lika lön i SCAs direkta och indirekta verksamhet (leverantörskedjan).
  • Markrättigheter i samband med inköp av virke, fiber och massa - i synnerhet i områden där minoritetsbefolkningar finns representerade.
  • Risker relaterade till SCAs vattenanvändning i områden med vattenbrist som kan påverka lokalsamhällets rätt till vatten och sanitet.

Arbetsrelaterade risker

SCA behandlar sina medarbetare rättvist, värdigt och respektfullt. Vi uttrycker vårt engagemang i våra kärnvärden och i vår uppförandekod och arbetar proaktivt för att integrera dessa principer i det dagliga arbetslivet. Läs mer om SCAs uppförandekod här.

Vi har en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor - ingen ska behöva riskera sin hälsa på jobbet. Läs mer om SCAs mål och arbete med hälsa och säkerhet här.

Ansvaret att upprätthålla mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö slutar inte med vår egen verksamhet. Vi väljer ansvarsfulla affärspartners som delar våra värderingar och vi arbetar med våra leverantörer för att åstadkomma ömsesidiga förbättringar avseende sociala och miljömässiga resultat. Läs mer om SCAs relationer till leverantörer och den globala leverantörsstandarden här.

Att rapportera överträdelser

Potentiella överträdelser av SCAs uppförandekod, inklusive allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter, kan rapporteras genom ett flertal kanaler, såsom genom direkt chef, personalchef, företagsjurist eller facklig företrädare. Ett antal tredjepartsdrivna telefonlinjer finns också tillgängliga i Norden och Baltikum, Ryssland, Storbritannien, ett flertal länder i central- och östeuropa samt i Latinamerika. Bekräftade överträdelser och åtgärder rapporteras i vår årliga hållbarhetsredovisning, i vilken vi även redovisar utvärderingar av efterlevnad av uppförandekoden vid våra anläggningar.

Rapportering

SCA rapporterar offentligt utmaningar och framsteg inom mänskliga rättigheter i sin årliga hållbarhetsredovisning som följer Global Reporting Initiatives riktlinjer G4 Core. Vi tillämpar även ramverket för rapportering av Förenta Nationernas vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).