share this icon

Uppförandekoden

SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling. Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och samarbetspartners, kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Uppförandekoden infördes 2004 och är baserad på SCAs kärnvärden respekt, högklassighet och ansvar. Koden är anpassad till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och tjänar som ett riktmärke för hur enskilda individer och arbetsgrupper ska agera när anställda fattar affärsbeslut eller ställs inför etiska dilemman. Koden innehåller riktlinjer för SCA och medarbetarna inom affärsetikhälsa och säkerhet,  relationen till medarbetarnarespekt för mänskliga rättigheter,miljö och samhälle.

Mål

  • Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.
  • Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard.

Att välja rätt partners

Ju mer SCA växer globalt, desto viktigare blir kontrollen av lokala leverantörer och att välja ansvarstagande affärspartners. Det handlar om att identifiera riskerna och bidra till utvecklingen av leverantörernas sociala och miljömässiga prestanda.

Målet är att uppmuntra gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan i linje med SCAs globala leverantörsstandard. Under året genomfördes en riskanalys med särskilt fokus på returfibershantering vilket bland annat resulterade i ett leverantörsprogram för leverantörer i Mexiko.