share this icon

Hållbarhetsdata

Varje år samlar SCA in en stor mängd miljödata, social och ekonomisk data.

Informationen samlas främst in från SCAs resursledningssystem RMS (Resource Management System) samt koncernens redovisningssystem ABS. Till ABS rapporterar samtliga affärsenheter uppgifter som löner, pensioner, sjukfrånvaro, utbildningsnivå, kostnader för kompetensutveckling och annat som rör de anställda.

RMS

SCA har ett omfattande system för insamling och presentation av data för såväl enskilda produktionsanläggningar som hela affärsenheter. Med RMS-siffrorna kan SCA analysera data som beskriver hur företaget utnyttjar energi, vatten, transporter och råvaror samt nivåer för avfall och utsläpp.

RMS-siffrorna används för intern styrning och uppföljning, extern jämförelse samt som verktyg för att utvärdera förvärv och större investeringar. Illustration: Råvaror och utsläpp

En schematisk bild av råvaror i och utsläpp från pappers- och massaproduktionen. SCA använder energi och råvaror (färsk vedfiber och returpapper) i tillverkningen och olika transportlösningar för att transportera råvaror till bruken eller produkter till kunderna. Dessa processer orsakar utsläpp till luft och vatten samt fast avfall.

GRI

SCA rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. GRI-indikatorerna täcker verksamheten vid SCAs produktionsanläggningar och kontor men inkluderar inte centraliserade koncernfunktioner.