share this icon

Relationen till leverantörer

Det blir allt viktigare att välja ansvarsfulla affärsparter, och SCA samarbetar med sina leverantörer för att åstadkomma förbättringar som gynnar båda parter avseende sociala resultat och miljöresultat.

Ansvar i alla delar

Vi prioriterar och arbetar i tre steg när det gäller krav och uppföljning i SCAs leverantörskedja:

 1. Global leverantörsstandard: Alla globala
  leverantörer till hygien- och skogsindustriverksamheterna
  åtar sig att följa SCAs principer
  genom att underteckna koncernens globala
  leverantörsstandard.
 2. Sedex-databasen: Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, det vill säga från vilka vi gör betydande inköp, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex.
 3. Granskningar: Leverantörer i högriskländer utvärderas, och alla större leverantörer genomgår kvalitetsgranskningar, som även omfattar kontroll av arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Global standard för leverantörer

Sedan många år tillämpar SCA en global standard för leverantörer. Hygien- och skogsindustriverksamheterna har tidigare tillämpat varsin version av leverantörsstandarden. I januari 2016 konsolideras de två versionerna till en enda version som gäller för alla SCAs verksamheter, och dessutom uppdaterades leverantörsstandarden för att förstärka hållbarhetskriterierna och säkra en global räckvidd. Standarden innehåller krav vad gäller ansvarsfull verksamhet, kvalitet, produktsäkerhet, miljö och energi samt kemikalier. Leverantörsstandarden (GSS) kompletteras med en uppförandekod för leverantörer som går under namnet ”Responsible Business Operations”. Den innehåller SCAs förväntningar på leverantörerna avseende mänskliga rättigheter, medarbetarrelationer samt hälsa och säkerhet.

Uppskattningsvis 57 procent av hygienverksamhetens globala leverantörer finns i Europa, 29 procent i Amerika och 14 procent i Asien/ Mellanöstern. Många av produktionsanläggningarna i Asien ägs av stora multinationella bolag med bas i Europa och USA. Detta är ett medvetet val från SCAs sida i syfte att minska de etiska riskerna i leverantörskedjan.

Av den vedråvara som SCA anskaffar kommer 88 procent från Sverige, varav hälften från egna skogar, 9 procent från Centraleuropa och 3 procent från Baltikum och Finland. SCA strävar efter att ytterligare integrera sin inköpspraxis med kraven i bolagets globala leverantörsstandard.

Rapportering i Sedex
Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, det vill säga sådana som vi gör betydande inköp från, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex. Här ser SCA till geopolitiska, sociala samt etiska och hållbarhetsrelaterade risker.

Vid utgången av 2015 hade 85 procent av de omkring 470 globala leverantörerna till hygienverksamheten, som är aktuella för registrering i Sedex, rapporterat in uppgifter till databasen. I den skogsindustriella verksamheten identifierades 27 av 43 leverantörer som relevanta.

Leverantörskontroller
Leverantörer i högriskländer granskas med fokus på hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, medarbetarrelationer samt korruption. SCA använder Sedex och Maplecrofts riskklassificering för att identifiera dessa leverantörer. Målet är att alla globala leverantörer i högriskområden ska ha granskats före utgången av 2015. För att uppnå målet har SCA engagerat SGS, en extern samarbetspartner med bas i Schweiz, för att genomföra revisionerna. Metoden som används för att utvärdera leverantörer är samma som används för att övervaka SCAs egna anläggningar.

SCA utvärderar potentiella leverantörer innan avtal sluts, och granskar dem sedan regelbundet. Hållbarhetsaspekter står för drygt 20 procent av SCAs kvalitetsgranskning inför nya samarbeten. SCA gör även revisioner med avseende på kvalitet samt av spårbarhetsgranskningar av fiberleverantörer.