share this icon

Relationen till leverantörer

SCAs ambition är att främja hållbar och ansvarsfull affärspraxis i hela leverantörskedjan genom att välja och belöna samarbetspartner som delar samma värden som SCA och som uppfyller SCA uppförandekod och globala leverantörsstandard. SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra varor och tjänster med hög kvalitet som levereras med respekt för människa och miljö.

Nytt mål för leverantörskedjan

För att stärka SCAs engagemang för ansvarsfulla och hållbara inköp lanserades ett nytt mål för leverantörskedjan under 2016. Medan de tidigare målen var begränsade till globala och strategiska leverantörer, avser det nya målet att omfatta alla leverantörer av råvaror, tjänster och material som inte rör produktionen på global, regional och lokal nivå. Målet omfattar även en striktare rutin för riskbedömning.

Det nya målet definieras som: ”Vi ska utvärdera alla våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 är målet att 100 procent av våra inköp kommer från leverantörer som uppfyller kriterierna i vår globala leverantörsstandard.”

Baserat på riskbedömningar har fokusområdena för 2016 och 2017 identifierats som leverantörer i Östeuropa och Latinamerika, särskilt leverantörer av returfiber, bomull och logistiktjänster.

Under 2016 fick 16 av 19 globala inköpsteam inom hygien social och etisk utbildning. Läs mer om det nya målet för leverantörskedjan i kapitel Koden visar vägen.

Ansvar i alla delar

Vi prioriterar och arbetar i tre steg när det gäller krav och uppföljning i SCAs leverantörskedja:

 1. Global leverantörsstandard: Alla globala
  leverantörer till hygien- och skogsindustriverksamheterna
  åtar sig att följa SCAs principer
  genom att underteckna koncernens globala
  leverantörsstandard.
 2. Sedex-databasen: Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, det vill säga från vilka vi gör betydande inköp, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex.
 3. Granskningar: Leverantörer i högriskländer utvärderas, och alla större leverantörer genomgår kvalitetsgranskningar, som även omfattar kontroll av arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Läs mer i SCAs hållbarhetsredovisning 2016 och avsnittet kring Leverantörskedjan